بررسی تطبیقی روش های موجود تجزیه و تحلیل مالی در شرکت های آب منطقه ای با روش استاندارد و ارائه راه کارهای مناسب

دسته: مالی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 163 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 104

بررسی تطبیقی روش های موجود تجزیه و تحلیل مالی در شرکت های آب منطقه ای با روش استاندارد و ارائه راه کارهای مناسب

(به همراه پرسش نامه) – پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی

فرمت فایل اصلی پایان نامه: doc

حجم فایل: 164 KB

تعداد کل صفحات: 104 صفحه

چکیده تحقیق

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تطبیقی روش های موجود تجزیه و تحلیل مالی در شرکت های آب منطقه ای با روش استاندارد و ارایه راه کارهای مناسب انجام گرفته است. اهداف تحقیق عبارت است از:

زمینه سازی برای هدایت امور مالی بخش آب وزارت نیرو براساس برنامه ریزی بهتر با استفاده از شیوه های متداول تجزیه و تحلیل صورت های مالی.

کمک به شفاف سازی روابط و مناسبات مالی در حوزه بخش آب وزارت نیرو.

کمک به توانمندسازی مدیریت مالی بخش آب در جهت استفاده کارآتر از منابع مالی مختلف.

ارایه راه کارهای علمی تجزیه و تحلیل صورت های مالی به شرکت های آب منطقه ای جهت انعکاس روابط مالی.

کمک به مدیریت مالی حوزه ستادی امور آب برای ارزیابی مالی شرکت ها به وسیله بهره گیری از روش های متداول تجزیه و تحلیل صورت های مالی.

برای نیل به اهداف تعیین شده چهار فرضیه به شرح زیر مطرح گردیده است:

بین روش های موجود تجزیه و تحلیل صورت های مالی در شرکت های آب منطقه ای و روش های متداول در مدیریت مالی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

روش های موجود تجزیه و تحلیل صورت های مالی در شرکت های آب منطقه ای منجر به استفاده مناسب از اطلاعات می گردد.

روش های موجود تجزیه و تحلیل صورت های مالی بیان گر میزان کارآیی مالی مدیریت شرکت های آب منطقه ای می باشد.

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مالی در وضعیت موجود شرکت ها برای استفاده کنندگان اطلاعات مربوط فراهم می سازد.

روش تحقیق دراین پژوهش پیمایشی و میدانی است و ابزار گردآوری اطلاعات علاوه بر تحلیل اسناد و مدارک معتبر موجود (صورت های مالی اساسی)، پرسشنامه است که با استفاه از طیف لیکرت طراحی گردیده است.

به منظور تجزیه و تحلیل یافته ها از روش های آمار توصیفی نظیر فراوانی، درصد و درصد تراکم و روش های آمار استنباطی براساس آزمون استقلال توزیع کای -دو استفاده شده است.

نتایج تحقیق براساس یافته های موجود و بحث و تفسیرهای به عمل آمده به شرح زیر می باشد:

بین روش های موجود تجزیه و تحلیل صورت های مالی در شرکت های آب منطقه ای و روش های متداول در مدیریت مالی تفاوت معنی داری وجود دارد.

روش های موجود تجزیه و تحلیل صورت های مالی در شرکت های آب منطقه ای منجر به استفاده مناسب از اطلاعات نمی گردد.

روش های موجود تجزیه و تحلیل صورت های مالی بیان گر میزان کارآیی مالی مدیریت شرکت های آب منطقه ای نمی باشد.

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مالی در وضعیت موجود شرکت ها برای استفاده کنندگان، اطلاعات مربوط را فراهم نمی سازد.

نسبت های نقدینگی در شرکت های آب منطقه ای روند نامطلوبی را از لحاظ پرداخت بدهی های نشان می دهد.

نسبت های فعالیت در شرکت های آب منطقه ای روند نامطلوبی را از لحاظ استفاده از دارایی ها نشان می دهد.

نسبت های اهرمی در شرکت های آب منطقه ای روند نامطلوبی را از لحاظ ساختار سرمایه نشان می دهد.

نسبت های سودآوری در شرکت های آب منطقه ای روند نامطلوبی را از لحاظ کسب بازده نشان می دهد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول – کلیات

مقدمه … 3

موضوع تحقیق … 5

اهمیت، ضرورت و انگیزه تحقیق … 6

اهداف تحقیق … 8

فرضیه های تحقیق … 8

روش تحقیق … 9

قلمرو تحقیق … 10

تعاریف عملیاتی و اصطلاحات … 11

فصل دوم – ادبیات تحقیق (مبانی نظری و پیشینه تحقیق)

مقدمه … 15

مفهوم تجزیه و تحلیل صورت های مالی … 17

آشنایی با تار یخچه تجزیه و تحلیل صورت های مالی از طریق نسبت ها … 18

صورت های مالی و نقش آن در گزارش گری … 20

خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری … 22

نیازهای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی … 23

مراحل و فنون تجزیه و تحلیل صورت های مالی … 25

کاربرد فنون تجزیه و تحلیل صورت های مالی … 30

نسبت های مالی و طبقه بندی آنها … 32

نارسایی ها و محدودیت های تجزیه و تحلیل نسبت های مالی … 41

روش های متداول تجزیه و تحلیل صورت های مالی درشرکت های آب منطقه ای … 44

پیشینه تحقیق … 44

معرفی شرکت های آب منطقه ای … 47

فصل سوم – روش تحقیق

مقدمه … 52

روش تحقیق … 53

جامعه آماری … 53

حجم نمونه … 53

ابزار گردآوری اطلاعات (یافته ها) … 55

جمع آوری اطلاعات … 56

روایی و پایایی ابزار تحقیق … 57

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده … 58

فصل چهارم – یافته های تحقیق (نتایج)

مقدمه … 62

تجزیه و تحلیل توصیفی نمونه ها … 63

تجزیه و تحلیل استنباطی سؤالات و آزمون فرضیه ها … 64

بررسی میدانی نسبت های مالی شرکت های آب منطقه ای … 70

فصل پنجم – بحث و تفسیر نتایج تحقیق

مقدمه … 79

خلاصه تحقیق … 80

نتیجه گیری … 83

محدودیت های تحقیق … 85

پیشنهادات تحقیق … 85

منابع … 87

پیوست ها … 91

  • دانلود پروژه کارشناسی ارشد تجزیه
  • دانلود پایان نامه فوق لیسانس تجزیه و تحلیل مالی
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی تجزیه و تحلیل مالی
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی تجزیه و تحلیل مالی
  • پایان نامه کارشناسی ارشد تجزیه و تحلیل مالی
  • پایان نامه فوق لیسانس تجزیه و تحلیل مالی
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تجزیه و تحلیل مالی

کلیک جهت دانلود