اثربخشی اینترنت در ارتقای دانش عمومی بانوان

دسته بندی: علوم اجتماعی و تربیتی

فرمت ورد

18 صفحه

با همگانی شدن عرضه اینترنت در اوایل دهه نود میلادی، مسأله استفاده مفرط از این فناوری از حدود سال 1994 توجه روانشناسان را به خود جلب کرد. از آن زمان تا کنون، پدیده اعتیاد به اینترنت در کشورهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق، هدف آن است که اولاً میزان شیوع اعتیاد به اینترنت در میان دختران دبیرستانی شهر تهران بررسی شود، و ثانیاً دختران معتاد و غیرمعتاد در متغیرهای تنهایی، عزت نفس و مهارتهای اجتماعی مقایسه شوند. بدین منظور، 939 دختر دبیرستانی در سه پایه و سه رشته از پنج منطقه تهران (دو منطقه در شمال، دو منطقه در جنوب و یک منطقه در مرکز) به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند، و به چهار مقیاس پاسخ دادند، که عبارت بودند از: آزمون اعتیاد به اینترنت (IAT؛ یانگ، 1998)، مقیاس تنهایی UCLA (راسل، 1996)، آزمون عزت نفس رزنبرگ (1965) و مقیاس مهارتهای اجتماعی (MESSY؛ متسون، 1983). از این عده، 435 نفر کاربر اینترنت بودند، که از میان آنان، 14 نفر معتاد به اینترنت شناخته شدند. بنابراین نرخ شیوع اعتیاد به اینترنت در میان دختران دبیرستانی شهر تهران 2 / 3 درصد می باشد. بر اساس مشخصات جمعیت شناختی، 14 کاربر معمولی (غیرمعتاد) و 14 غیرکاربر با گروه معتاد همتا شدند و مورد مقایسه قرار گرفتند. در نتیجه این مقایسه تفاوت معناداری بین تنهایی و عزت نفس سه گروه به دست نیامد. از تحلیل عاملی مقیاس مهارتهای اجتماعی، پنج عامل رفتارهای نوع دوستانه، رفتارهای اجتماعی نامناسب،

سرکشی، ترس از رابطه با همسالان و برتری طلبی حاصل شد. سه گروه در رفتارهای نوع دوستانه، ترس از رابطه با همسالان و برتری طلبی تفاوت معناداری را نشان ندادند، ولی معتادان از دو گروه دیگر به طور معنادار رفتارهای اجتماعی نامناسب بیشتری را نشان دادند، و میزان سرکشی شان هم به طور معنادار از کاربران معمولی بیشتر بود.

  • تنهایی
  • اعتیاد به اینترنت
  • مهارتهای اجتماعی
  • عزت نفس

کلیک جهت دانلود