نقش رضایت جنسی بر میزان رضایت زناشویی دانشجویان متاهل

دسته: روان شناسی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 574 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 110

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر نقش رضایت جنسی بر میزان رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور … می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی -پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان متأهل دانشگاه پیام نور می­باشد.

برای بدست آوردن حجم نمونه در تحقیق حاضر از فرمول کوکران استفاده شده است و حجم نمونه 100 نفر تعیین شد و سپس با استفاده از روش نمونه گیری اتفاقی (تصادفی ساده) جمع آوری اطلاعات به صورت فیزیکی صورت گرفت.

در تحقیق حاضر از دو پرسشنامه استفاده شده است: پرسشنامه رضایت جنسی هادسون و پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH. اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط استاد راهنما و تعدادی از مدیران و کارکنان شرکت های مختلف مورد تأیید قرارگرفته است و ازاعتبار لازم برخوردار میباشد. بنابراین به منظور اندازه گیری قابلیت اعتماد که از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب آلفای بدست آمده در این مطالعه برای متغیر رضایت جنسی 849/0 بوده است. هم­چنین برای متغیر رضایت زناشویی 942/0 می باشد. درپژوهش حاضرجهت بررسی داده های آماری ازنرم افزار SPSSاستفاده شده است. دونوع آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل داده هااستفاده شده است.

نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد مولفه رضایت جنسی بر مولفه های تحریف آرمانی زندگی زناشویی، رضایت زناشویی (خرده مقیاس)، مسائل شخصیتی زندگی، میزان ارتباط، میزان حل تعارض زندگی، میزان مدیریت مالی زندگی، فعالیت­های اوقات فراغت زندگی، روابط جنسی زندگی، رابطه با فامیل و دوستان زندگی، نقش­های مساوات طلبانه زندگی و جهت­گیری مذهبی زندگی تاثیر معنا داری دارد. تنها مولفه رضایت جنسی بر فرزندان و فرزندپروری زندگی زناشویی رابطه معکوس دارد.

فهرست مطالب

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

1-4- اهداف پژوهش … 5

1-4-1- هدف کلی: 5

1-4-2- اهداف جزئی: 5

1-5- فرضیه های پژوهش: 6

1-5-1- فرضیه اصلی.. 6

1-5-2- فرضیه های فرعی.. 6

1-6- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها: 6

فصل دوم

ادبیات تحقیق

2-1- بخش اول: رضایت جنسی 9

2-1-1- مقدمه. 9

2-1-2- رضایت جنسی مطلوب.. 9

2-1-2-1- تکنیک … 10

2-1-3- رضایت روابط زناشویی در ازدواج. 12

2-1-4- تعریف تعرض جنسی.. 13

2-1-5-تعریف عام رضایت.. 13

2-1-6- تعریف خاص رضایت (تماس جنسی) 13

2-1-7- جلب رضایت جنسی همسر. 14

2-1-8- بقای رابطه. 15

2-1-9- رابطه رضایت زناشویی و رضایت جنسی.. 16

2-1-10- دلبستگی آری، وابستگی هرگز. 17

2-1-11- ازدواج نکرده ها بخوانند. 17

2-1-12- اطلاعات لازم در مورد رضایت جنسی و ارگاسم خانم ها19

2-1-13- ده عامل موثر در کاهش رضایت جنسی زنان و مردان. 20

2-1-14- رضایت جنسی در مردان و زنان چگونه است؟ . 21

2-1-15- شاخص های رضایت جنسی در مردان و زنان: 22

2-1-16- چه کسانی بیشتر به رضایت جنسی می رسند؟ . 23

2-1-17- جلب رضایت جنسی همسر. 23

2-1-18- جلب رضایت جنسی در بقای رابطه. 25

2-1-19- راهکار هایی برای رضایت جنسی.. 25

2-1-20- شکستن عادت های روتین.. 26

2-1-21- با شریک جنسی خود صحبت کنید. 27

2-1-22- ورزش و تغییر وضعیت ظاهری.. 27

2-1-23- رضایت جنسی و ناتوانی جنسی در زنان. 28

2-1-23-1- علائم و نشانه ها28

2-1-23-2- علل.. 28

2-1-24- چه زمان باید به پزشک مراجعه کرد؟ . 29

2-1-24-1- غربالگری و تشخیص … 29

2-1-24-2- درمان. 30

2-1-24-3- درمان های غیر دارویی برای ناتوانی جنسی در زنان. 30

2-1-24-4- درمان های دارویی برای ناتوانی جنسی در زنان. 31

2-1-24-5- درمان های در حال پدیدار شدن. 33

2-1-24-6- مهارت های کنار آمدنی.. 33

2-2- بخش دوم: رضایت زناشویی.. 35

2-2-1- رضایت زناشویی.. 35

2-2-2- خوشبختی در زندگی زناشویی و رضایت زناشویی.. 35

2-2-2-1- خوشبختی در زندگی زناشویی و رضایت زناشویی.. 35

2-2-2-2- خانواده رضایت زناشویی.. 36

2-2-2-3- خشنودی در خانواده و عوامل موثر در آن. 37

2-2-2-4- ناخشنودی و طلاق در خانواده و علل آن. 38

2-2-3- بهداشت روانی یا رضایت زناشویی.. 41

2-2-4- تعریف سازمان جهانی.. 42

2-2-5- اهمیت رضایت زناشویی.. 42

2-2-6- رضایت زناشویی در پرتو پای بندی به آموزه های دینی.. 42

2-2-7- دین باوری و رضایت زناشویی.. 43

2-2-8-امنیت روانی و رضایت زناشویی، در پرتو یاد خدا43

2-2-9- آثار شکرگزاری بر رضایت زناشویی.. 43

2-2-10- توکل و رضایت زناشویی.. 44

2-2-11- رضایت زناشویی در نظام خانواده44

2-2-12- تعریف رضایت.. 45

2-2-12-1- پیدایش رضایت.. 45

2-2-12-2- ابعاد رضایت.. 46

2-2-12-3- عوامل مؤثر در رضایت زناشویی.. 46

2-2-12-4- رضایت از زندگی زناشویی.. 46

2-2-12-5- عوامل مؤثر در رضایتمندی زناشویی.. 47

2-3- پیشینه پژوهش … 49

2-3-1- پژوهشهای خارجی.. 49

2-3-2- پژوهشهای داخلی.. 49

فصل سوم

روش تحقیق

3-1- روشپژوهش … 54

3-2- جامعه آماری.. 54

3-3- حجم نمونه و نمونه گیری.. 54

3-4- ابزار اندازه گیری پژوهش … 54

3-5- اعتبار و روایی اندازه گیری.. 56

3-5-1- تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه. 56

3-5-2- تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه. 57

3-6- روش جمع آوری اطلاعات.. 58

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1 مقدمه. 60

4-2 توصیف داده ها60

4-3 تحلیل داده ها62

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- هدف.. 79

5-2-فرضیات پژوهش … 79

5-3- بیان یافته ها و نتیجه. 79

5-4- نتایج استنباطی (نقد و بررسی فرضیات) 79

منابع. 87

منابع فارسی.. 87

منابع خارجی.. 89

پیوست ها: پرسشنامه. 91

خروجی نرم افزار Spss 94

  • نقش رضایت جنسی بر میزان رضایت زناشویی دانشجویان متاهل
  • روابط جنسی
  • مسئل شخصیتی زندگی
  • تعارض زندگی
  • رضایت زناشویی
  • رضایت جنسی
  • دانشجویان

کلیک جهت دانلود