دانلود مقاله اثر درک رفتارهای حمایتی استقلالی مربیان بر ارضاء نیازهای روانی و انگیزش خود مختاری زنان هندبالیست نخبه ایران

دسته: تربیت بدنی و علوم ورزشی

فرمت فایل: ppt

حجم فایل: 48 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 14

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، تعیین اثر رفتارهای حمایتی- استقلالی مربیان بر ارضای نیازهای روانی و انگیزش خودمختاری زنان هندبالیست نخبه در لیگ برتر کشور می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی- زمینه یابی بوده و به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش بازیکنان لیگ برتر ایران می باشد که شامل 237 بازیکن بودند و از آنجا که به صورت سرشماری انجام شده، کل جامعه کل جامعه آماری به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شد. رفتارهای حمایتی- استقلالی مربیان از طریق پرسشنامه ادراک رفتارهای حمایتی -استقلالی مربیان در زمینه ورزش ((PASSES، ارضای نیازهای روانی بازیکنان از طریق پرسشنامه هولم بک وآموروس (2005) و انگیزش خودمختاری به وسیله پرسشنامه مقیاس انگیزش ورزشی (SMS) اندازه گیری شد. علاوه بر این، پرسشنامه اطلاعات فردی (Demography) نیز توزیع شد. اعتبار و پایایی پرسشنامه های فوق مورد اندازه گیری و مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی، و در راستای تعیین رابطه و پیش بینی میزان ارضای نیازهای روانی و انگیزش خودمختاری بازیکنان از طریق رفتار حمایتی- استقلالی مربیان از رگرسیون تک متغیره و چندمتغیره و در راستای تحلیل های تکمیلی و ارائه مدل از حیطه معادلات ساختاری (SEM) برای مدل سازی روابط علی با تأکید بر نرم افزار لیزرل 2/9 استفاده گردید. یافته¬ها نشان داد که رفتارهای حمایتی- استقلالی مربیان با ارضای نیازهای روانی (شایستگی، استقلال و پیوستگی)، انگیزش درونی، انگیزش بیرونی خودپذیر و انگیزش بیرونی درون¬فکنی¬شده بازیکنان تیم ارتباط مثبت و معناداری (001/0=P) داشته به عبارت دیگر توان پیش¬بینی این متغیرها در ورزشکاران از طریق رفتارهای حمایتی- استقلالی مربیان وجود دارد. در حالی که بین رفتارهای حمایتی¬- استقلالی مربیان و انگیزش بیرونی ارتباط معناداری در سطح (05/0=P) مشاهده نشد. همچنین یافته¬ها نشان داد رفتارهای حمایتی- استقلالی مربیان با بی¬انگیزگی بازیکنان تیم ارتباط منفی و معناداری (001/0=P) داشت. نتایج رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که رفتار¬های حمایتی- استقلالی مربیان توان پیش¬بینی بی¬انگیزگی بازیکنان را به صورت معکوس دارد. از یافته ها چنین استنباط می شود که رفتار¬های حمایتی-استقلالی مربیان (متغیرهای مستقل برون¬زا) بر ارضاء نیازهای روانی و انگیزش خود¬مختاری بازیکنان (متغیر مستقل درون¬زا یا واسطه) به طور مستقیم اثرگذار است. واژه های کلیدی: رفتار حمایتی- استقلالی، نیازهای روانی، انگیزش خودمختاری، لیگ برتر زنان، هندبال

  • نیازهای روانی
  • رفتار حمایتی استقلالی
  • لیگ برتر زنان
  • هندبال
  • انگیزش خودمختاری

کلیک جهت دانلود