پایان نامه طراحی دیفرانسیل یک اتومبیل سواری به کمک کامپیوتر

دسته: مکانیک

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 10021 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 205

پایان نامه طراحی دیفرانسیل یک اتومبیل سواری به کمک کامپیوتر

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول – انواع چرخدنده:

چرخدنده های شانه ای

چرخدنده های ساده

چرخدنده های ساده داخلی

چرخدنده های مارپیچی

چرخدنده های مخروطی

چرخدنده های حلزونی

چرخدنده های جناقی

فصل دوم – مکانیزم چرخه دنده های مخروطی:

ابعاد چرخدند ه های مخروطی و مکانیزم آنها

قابلیت انتقال بار

محاسبات مقاومتی

فصل سوم- چرخدنده های مخروطی مارپیچ

طبقه بندی عموم چرخدنده های مخروطی مارپیچ

هندسه چرخدنده مخروطی مارپیچ و روابط پایه ای

زاویه مارپیچ

جهت مارپیچ

جهت های چرخش

انتخاب جهت انحناء و چرخش

اشکال مخرو ط های چرخدنده های مخروطی

جهت مارپیچ، جهت چرخش و رابطه آنها با نیروها

تجزیه نیروها

نیروی رانش محوری

نیروی شعاعی

محاسبات تنش و نرخ توان

Gleason سیستم گلیسون

زاویه مارپیچ سیستم گلیسون

چرخدنده های صفر و هایپوئید

(hypoid gears) چرخدنده های هاپیوئید

(palloid) چرخدنده های مخروطی مارپیچ با سیستم پالوئیدکلینبرگ

سیستم کروکس (kurvex) برای چرخدنده های مخروطی مارپیچ

محاسبات چرخدنده کروکس

طراحی چرخ دنده های ها پیوئید برای محورهای اتومبیل

چرخدنده های مخروطی مارپیچ سیستم آرکوئید ARCOID

حل مسأله

منابع

ضمایم

  • پایان نامه طراحی دیفرانسیل یک اتومبیل سواری به کمک کامپیوتر
  • پایان نامه طراحی دیفرانسیل یک اتومبیل سواری به کمک کامپیوتر

کلیک جهت دانلود