بررسی حقوق معنوی مؤلف در حقوق ایران و اسناد بین الملل

حق معنوی مؤلف از جمله حقوق مؤلف است که نوعی مالکیت فکری تلقی می شود در دهه های اخیر هم در بعد ملّی و هم در بعد بین المللی حق معنوی مؤلف مورد توجه خاص قرار گرفت؛ در این راستا در مقررات و قوانین داخلی بسیاری از کشورها هم جهت با کنوانسیون های بین المللی تصویب شده در این زمینه تغییرات عمده ای صورت گرفته است از آنجا که این موضوع در حقوق ایران کمتر بررس

دسته: فقه و حقوق اسلامی

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 246 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 75

چکیده:

حق معنوی مؤلف از جمله حقوق مؤلف است که نوعی مالکیت فکری تلقی می شود. در دهه های اخیر هم در بعد ملّی و هم در بعد بین المللی حق معنوی مؤلف مورد توجه خاص قرار گرفت؛ در این راستا در مقررات و قوانین داخلی بسیاری از کشورها هم جهت با کنوانسیون های بین المللی تصویب شده در این زمینه تغییرات عمده ای صورت گرفته است. از آنجا که این موضوع در حقوق ایران کمتر بررسی و تحلیل شده است، در این مقاله ابعاد حقوقی و فقهی موضوع بررسی و اشکالات و ابهامات قانونی آن یاد آور شده است. همچنین ضمن تأکید برنظریه های فقهی مبنی بر لزوم رعایت حق معنوی مؤلف انواع این حق و ضمانت اجرای حمایت از آن حق تبیین شد. در این کار تحقیقی با موضوع حق معنوی مؤلف در حقوق ایران و اسناد بین الملل در فصل اول به بیان کلیات و نظریه های مختلف در این باره می پردازیم ودر فصل های بعد به اصل موضوع و بیان حقوقی حق مؤلف در ایران و اسلام و حقوق بین الملل اشاره می کنیم.

چکیده1

واژگان کلیدی1

مقدمه2

اهمیت و ضرورت تحقیق3

سابقه تحقیق4

اهداف تحقیق5

ساماندهی تحقیق6

روش تحقیق6

فصل اول:

کلیات و بیان نظریات

مبحث اول: کلیات8

گفتار اول: مؤلف 8

گفتار دوم: حق معنوی مؤلف9

گفتار سوم: مشروعیت حق مؤلف10

بند اول: مفهوم حق مؤلف10

گفتار چهارم: پیشینه ادواری حق مؤلف13

بند اول: عهد باستان13

بند دوم: قرون وسطی14

بند سوم: عصر جدید (قرن شانزدهم و هفدهم16

بند چهارم: پیشینه حق معنوی مؤلف در کنوانسیون های بین المللی18

بند پنجم: پیشینه حق معنوی مؤلف در حقوق ایران19

بند ششم: پیشینه حق معنوی مؤلف در حقوق اسلام21

مبحث دوم: ماهیت حقوقی حق مؤلف23

گفتار اول: حقوق عرفی23

بند اول: نظریه ارتباط حق مؤلف با حقوق کار24

بند دوم: نظریه حق مؤلف و حقوق فکری25

بند سوم: نظریه تفکیک حق26

بند چهارم: نظریه وحدت 27

بند پنجم: نظریه حقوق طبیعی28

بند ششم: نظریه حقوق شخصی28

بند هفتم: نظریه حقوق اخلاقی29

فصل دوم:

خصوصیات حق معنوی مؤلف و حمایت از حق معنوی مؤلف

مبحث اول: خصوصیات حق معنوی مؤلف 33

گفتار اول: حق معنوی غیرقابل انتقال است. 33

گفتار دوم: حق معنوی محدود به زمان و مکان نیست36

گفتار سوم: قابلیت استناد 36

گفتار چهارم: انواع حقوق معنوی مؤلف38

بند اول: حق معنوی مؤلف به اعتبار خودش39

بند دوم: حقوق معنوی به اعتبار تألیف43

مبحث دوم: نحوه حمایت از حق معنوی مؤلف در

حقوق موضوعه ایران و کنوانسیون های بین الملل47

گفتار اول: شرایط حمایت از اثر48

گفتاردوم: ضمانت اجرای حمایت از حق معنوی مؤلف51

گفتار سوم: انواع تجاوز به حقوق معنوی52

گفتار چهارم: بررسی کنوانسیونهای بین المللی62

گفتار پنجم: کنوانیسونهای بین المللی راجع به حق معنوی مؤلف63

بند اول: کنوانسیون برن 63

گفتار ششم: کنوانسیون جهانی حقوق مؤلف ژنو 71

نتیجه گیری74

منابع ومراجع75

  • پروژه
  • بررسی حقوق معنوی مؤلف در حقوق ایران و اسناد بین الملل
  • حقوق ایران
  • حقوق معنوی مؤلف در حقوق ایران و اسناد بین الملل
  • مقاله
  • بررسی حقوق معنوی مؤلف در حقوق ایران و اسناد بین الملل
  • دانلود
  • حقوق معنوی
  • اسناد بین الملل

کلیک جهت دانلود