پایان نامه ارشد مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس رشته حقوق خصوصی

پایان نامه ارشد مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس رشته حقوق خصوصی

پایان نامه ارشد مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس رشته حقوق خصوصی در 219 صفحه در قالب word و قابل ویرایش همراه با توضیحات کامل

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 219

حجم فایل: 701 کیلوبایت

توضیحات:

پایان نامه ارشد مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس رشته حقوق خصوصی در 219 صفحه در قالب word و قابل ویرایش همراه با توضیحات کامل

چکیده:

در بسیاری از نظام های حقوقی جهان نظیر ایران و انگلیس برای تضمین تعهدات مالی، عقود توثیقی به رسمیت شناخته شده است؛ وثایقی که بمنظور ایجاد حق عینی نسبت به دارایی های وثیقه گذار، برای بستانکار حق تقدم و تعقیب ایجاد می کنند. در صنعت تجارت به جهت ویژگی های لزوم سرعت و امنیت، توثیق حقوق بستانکاران با وثیقه گذاری اموال مادی و غیرمادی می تواند کاربرد فراوان داشته باشد، در حالی که قانون تجارت ایران نهاد وثیقه را پیش بینی نکرده است. بنابراین حقوقدانان مسئله ی توثیق تجاری را با توثیق مدنی بویژه عقد رهن تحلیل می کنند. با مقایسه ی وثیقه در حقوق تجارت با حقوق مدنی در می یابیم، در عقد رهن الزاماتی نظیر لزوم عینیت و قبض مورد وثیقه و نیز وجود دین ثابت بر ذمه، مشکلات و موانعی بر سر راه توثیق اموال اعتباری و آتی بوجود می آورد که با توجه به شرایط، احکام و آثار متفاوتی که در قوانین خاص نظیر مصوبات بانکی، برای وثیقه ی تجاری معرفی شده است، به رسمیت شناختن تأسیس حقوقی ‘عقد وثیقه’ بعنوان چهره ای جدید از عقود توثیقی، فارغ از دشواری های وثایق مدنی ضروری می نماید. با پذیرش نظریه یاد شده، مقررات قراردادهای توثیقی مدنی تا جایی که با ارکان اساسی وثیقه تجاری مورد پذیرش قوانین خاص، مغایرت نداشته باشد در موارد سکوت قابل اجراست. بررسی موصوف به شیوه کتابخانه ای و تطبیقی نشان دهنده ی تشابهات و تفاوت های عقود توثیقی در حوزه های حقوق مدنی و تجارت در دو نظام حقوقی مختلف ایران و انگلیس است؛ توثیق حقوق بستانکاران مشترکاً در هر دو نظام حقوقی مورد مطالعه وجود دارد، اما شیوه های متداول برای توثیق، متفاوت است. در این پژوهش به مقایسه نهادهای متعدد توثیقی عینی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته می شود.

واژگان کلیدی: رهن، حق عینی، وثیقه مدنی، وثیقه تجاری، حقوق ایران، حقوق انگلیس

مقدمه

حقوق به معنای مجموعه مقرراتی که حاکم بر روابط مردم یک جامعه باشد، قدیمی ترین پدیده اجتماعی است؛ تردیدی نیست بعضی از روابط انسانی که در چارچوب حقوق قرار می گیرد، از لوازم اولیه ی زندگی اجتماعی بوده و در تمام اجتماعات بشری نمود داشته است، چنان که عقد بیع بصورت معامله پایاپای اولین عمل حقوقی انسان را تشکیل می دهد که بعدها و تا به امروز همواره در حال تکامل بوده است. همچنین عقود وثیقه ای، نظیر مصداق بارز آن؛ عقد رهن، که مالی برای تضمین بدهی معین، تخصیص داده می شود تا وام دهنده بر اجرای تعهد وام گیرنده مبنی بر بازپرداخت به موقع وام، اعتماد نماید، یک تأسیس دیرپای اجتماعات قدیم است. همانطور که استناد به آیه ی شریفه 283 سوره مبارکه بقره در قرآن کریم با مضمون «و إن کنتم علی سفرٍ و لم تجدوا کاتباً فرِهان مقبوضه…» خود دلیلی است محکم بر درستی ادعای ما. اهمیت این تأسیس قدیمی برای رفع نیازها و امور مصرفی در گذشته و امور کلان تولیدی صنعتی در دوره معاصر، اگر بیشتر از بیع نباشد، مسلماً کمتر از آن نیست.

فهرست مطالب:

مقدمه 1

طرح تحقیق 4

الف. بیان مسئله 4

ب. سؤالات تحقیق 5

1. سؤال اصلی 5

2. سؤالات فرعی 5

ج. فرضیه های تحقیق 5

د. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 6

ه. هدف تحقیق 7

و. روش تحقیق 7

ز. پیشینه تحقیق 7

ی. مشکلات و محدودیت های تحقیق 8

ک. سازماندهی تحقیق 8

فصل اول: مفاهیم، پیشینه و مصادیق وثیقه

مبحث اول- پیشینه و مفهوم وثیقه 10

گفتار اول- تاریخچه وثیقه 10

گفتار دوم- مفهوم وثیقه 13

بند اول- مفهوم لغوی وثیقه 13

بند دوم- مفهوم اصطلاحی وثیقه 15

مبحث دوم- مبنای تأسیس عقود توثیقی و ماهیت حقوقی آن ها 19

گفتار اول- فلسفه وجودی معاملات وثیقه ای 19

گفتار دوم- تحلیل ماهیت حقوقی عقد وثیقه 21

مبحث سوم- انواع وثایق 32

گفتار اول- وثایق عام و خاص 32

بند اول- وثیقه عمومی 32

بند دوم- وثیقه خاص 33

گفتار دوم- وثایق عینی و شخصی 34

بند اول- وثیقه عینی 34

بند دوم- وثیقه شخصی یا دینی 35

گفتار سوم- وثیقه های ثابت و شناور 36

گفتار چهارم- وثایق قانونی، قراردادی و قضایی 38

بند اول- وثیقه قراردادی 39

بند دوم- وثیقه قانونی 40

بند سوم- وثیقه قضایی 42

فصل دوم: مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی در حقوق ایران

مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق مدنی ایران 47

گفتار اول- عقد رهن و ارکان آن 48

بند اول- مفهوم عقد رهن 48

بند دوم- ارکان عقد رهن 49

گفتار دوم- معاملات با حق استرداد 51

گفتار سوم- بیع شرط 52

مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های وثایق مدنی در نظام حقوقی ایران 54

گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی 54

بند اول- شرایط 54

1. وثیقه گذار و وثیقه گیرنده 54

2. مورد وثیقه 55

1-2. قابلیت تملّک و فروش 55

2-2. موجود بودن 55

3-2. معیّن بودن 55

4-2. امکان و قابلیت تصرف شرعی 56

3. حقی که برای آن وثیقه گذاری می شود 56

بند دوم- احکام 57

1- تجزیه ناپذیری قراداد وثیقه مدنی 58

2- ضمانت در وثیقه 59

3- مرگ وثیقه گذار و وثیقه گیرنده 60

4- چگونگی برداشت حق از مورد وثیقه 60

بند سوم- آثار 61

1-آثار معاملات توثیقی مدنی در برابر وثیقه گذاران 61

1-1. حقوق وثیقه گذاران 61

2-1. تکالیف وثیقه گذاران 63

2- آثار معاملات توثیقی نسبت به وثیقه گیرنده 64

1-2. حقوق وثیقه گیرندگان 64

2-2. تکالیف وثیقه گیرندگان 65

گفتار دوم- تفاوت های قراردادهای توثیقی مدنی 67

بند اول- شرایط 67

1- مورد وثیقه 67

2- امری که در برابر آن وثیقه گذاری می شود 68

بند دوم- احکام 69

1-لزوم و جواز عقود توثیقی مدنی 69

2- لزوم یا عدم لزوم تبعی بودن عقود توثیقی 70

3- لزوم یا عدم لزوم قبض مورد وثیقه 71

4- مالکیت منافع مورد وثیقه 72

5- امکان یا عدم امکان اعراض از حق وثیقه 73

6- خسارت تأخیر تأدیه 75

7- استحقاق غیر بر مورد وثیقه 75

مبحث سوم- مصادیق وثایق تجاری در نظام حقوقی ایران 76

گفتار اول- سهام شرکت های سهامی 77

گفتار دوم- اسناد تجاری در معنای خاص 79

گفتار سوم- قبض انبارهای عمومی 82

گفتار چهارم- مقررات و نظامات بانکی 82

مبحث چهارم- جهات اشتراک و افتراق وثایق مدنی و تجاری در نظام حقوقی ایران 83

گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی و تجاری 84

گفتار دوم- تفاوت های معاملات وثیقه ای مدنی و تجاری 88

بند اول- شرایط 89

1-مورد وثیقه در عقود توثیقی مدنی و تجاری 90

2- حقی که برای آن وثیقه گذاشته می شود 110

بند دوم- احکام 110

1-تبعی یا استقلالی بودن وثایق مدنی و تجاری 110

2- نقش و ثأثیر قبض در عقد رهن و وثایق تجاری 115

3- تلف مورد وثیقه 124

4- تفاوت اجرایی معاملات توثیقی مدنی و تجاری 128

5- قراردادی و غیر قراردادی بودن وثایق مدنی و تجاری 130

فصل سوم: وثایق تجاری و مدنی در حقوق انگلیس؛ مقایسه با حقوق ایران

مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق انگلیس 134

گفتار اول- قرارداد Pledge و ارکان آن در حقوق انگلیس 138

بند اول- لزوم عینی بودن مال مورد وثیقه 139

بند دوم- لزوم قبض مورد وثیقه 140

گفتار دوم- قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس 140

بند اول- رهن قانونی 142

بند دوم- رهن قهری 143

گفتار سوم- شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس 145

گفتار چهارم- Lien یا حق حبس 147

گفتار پنجم- توثیق سهام شرکت های سهامی 148

گفتار ششم- توثیق اسناد براتی 150

مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های مصادیق توثیق در حقوقی ایران با حقوق انگلیس 152

گفتار اول- تشابهات مشترک مجموعه ی عقود توثیقی در حقوق ایران و انگلیس 158

گفتار دوم-مقایسه تشابهات و تمایزات عقود وثیقه ای درحقوق کشورهای ایران و انگلیس 163

بند اول- تشابهات وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس 164

1-تشابهات عقد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge در حقوق انگلیس 164

2- تشابهات عقد وثیقه در حقوق ایران با قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس 166

بند دوم- تفاوت های وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس 172

1- تفاوت های عقد رهن در حقوق ایران و قرارداد Mortgage 172

2- وجوه افتراق قرارداد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge 174

3- تفاوت های قرارداد وثیقه در معنای خاص در حقوق ایران با قرارداد Mortgage 178

4- مقایسه ی حق حبس در حقوق ایران و Lien در حقوق انگلیس 182

5- شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس و مقایسه با نظام حقوقی ایران 187

نتیجه گیری و پیشنهادات 190

منابع و مآخذ 195

 • قرارداد
 • مطالبه خسارت
 • کنوانسیون بیع بین المللی کالا
 • حقوق خصوصی
 • پروژه ارشد حقوق
 • فسخ
 • خسارت
 • دانلود پایان نامه ارشد حقوق
 • پایان نامه کارشناسی ارشد
 • دانلود رایگان پروژه حقوق
 • پایان نامه کارشناسی حقوق
 • حقوق خصوصی

کلیک جهت دانلود