تحقیق بررسی توزیع سبک مدیریتی مدیران مدارس براساس سبک های چهارگانه مدیریتی لیکرت

تحقیق بررسی توزیع سبک مدیریتی مدیران مدارس براساس سبک های چهارگانه مدیریتی لیکرت

دانلود تحقیق با موضوع بررسی توزیع سبک مدیریتی مدیران مدارس براساس سبک های چهارگانه مدیریتی لیکرت و ارتباط آن با میزان رضایت شغلی معلمان، در قالب word و در 48 صفحه، قابل ویرایش، شامل چکیده، نگاهی به آموزش و پرورش کودکان، تعریف

دسته بندی: مدیریت» رهبری

فرمت فایل دانلودی: docx

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 48

حجم فایل: 231 کیلوبایت

دانلود تحقیق با موضوع بررسی توزیع سبک مدیریتی مدیران مدارس براساس سبک های چهارگانه مدیریتی لیکرت و ارتباط آن با میزان رضایت شغلی معلمان،

در قالب word و در 48 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده

نگاهی به آموزش و پرورش کودکان

تعریف کودکان

توزیع فراوانی کودکان

خصوصیات کودکان تیزهوش

خصوصیات شخصیتی تیزهوشان

شناخت و گزینش کودکان تیزهوش

توجه به خانواده

ضرورت شناسایی استعدادهای درخشان

تاریخچه مختصری از آموزش و پرورش کودکان

برنامه آموزشی تیزهوشان

جهش تحصیلی

لیاقت و شجاعت

مدیریت فرهنگی

رویکردهای درمانی

نتیجه گیری

منابع

چکیده تحقیق:

سبک مدیریتی مدیر، عبارت از مجموعه ای از تفکر و عمل شخص مدیر است که در نهایت به رفتار مدیریتی منجر می شود و رضایت شغلی، مجموعه ای از احساس های سازگار و ناسازگار است که کارکنان با آن به کار خود می نگرند. بر این مبنا، هدف این تحقیق بررسی توزیع سبک مدیریتی مدیران مدارس براساس سبک های چهارگانه مدیریتی لیکرت و ارتباط آن با میزان رضایت شغلی معلمان می باشد.

فرض اصلی تحقیق بیان می دارد که میان سبک مدیریتی مدیران مدارس و میزان رضایت شغلی معلمان ارتباط معنی داری وجود دارد. در این ارتباط، هفت فرض فرعی تحقیق عبارت اند از:

مدیران مدارس، به کار خود علاقمندند.

معلمان مدارس، از شیوه مدیریت مدیران خود راضی هستند

این معلمان از همکاران خود رضایت دارند.

مدیران مدارس، اعتماد لازم را نسبت به معلمان دارند.

این مدیران، معلمان را در تصمیم گیری ها مشارکت می دهند.

تعامل و همکاری خوبی بین مدیر و معلمان وجود دارد.

و بالاخره این که نوع مدیریت مدارس کارمدار و تاکید برانجام قوانین و مقررات است.

با توجه به محدود بودن جامعه مورد تحقیق، از نمونه گیری صرفنظر و تمامی مدیران و معلمان 16 مدرسه به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد. روش جمع آوری اطلاعات، به وسیله پرسشنامه با سوالات بسته بود. روش آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فرض های فرعی تحقیق، آزمون تک متغیری کالموگروف- اسمیرنف و برای فرض اصلی تحقیق، رگرسیون بوده است.

نتایج حاصله نشان می دهد که تمامی فرض های فرعی، به غیر از فرضیه هفتم با سطح اطمینان 99 درصد مورد تایید قرار گرفتند. در تجزیه و تحلیل فرض اصلی تایید گردید که سبک مدیریت تا حدود 30 درصد در رضایت شغلی معلمان مدارس استثانیی تاثیر دارد.

  • تحقیق میزان رضایت شغلی معلمان
  • تحقیق سبک های چهارگانه مدیریتی لیکرت
  • بررسی توزیع سبک مدیریتی مدیران مدارس
  • میزان رضایت شغلی معلمان
  • توزیع سبک مدیریتی مدیران مدارس
  • سبک های چهارگانه مدیریتی لیکرت

کلیک جهت دانلود