بررسی اثر سیلابزنی میکروبی بر نمونه های مغزی مخزن نفتی آغاجاری

دسته: مهندسی نفت و شیمی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 103 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 5

بررسی اثر سیلابزنی میکروبی بر نمونه های مغزی مخزن نفتی آغاجاری

چکیده

در استخراج نفت از مخازن، مقدار قابل توجهی نفت در خلل و فرج بستر کربناته به جای می ماند که استخراج درصدی از آن تاثیر شایسته ای بر اقتصاد نفت و سرمایه ملی دارد. در این تحقیق با استفاده از میکروارگانیسم جدید جداسازی شده از مخزن نفتی آغاجاری، آزمایش های تزریق به نمونه های مغزی مخزن انجام گرفت و با تزریق بیوسورفکتانت تولیدی، اثرتراوایی بر روی سه نمونه مغزی با تراوایی های 54، 1 و 12 میلی دارسی بررسی شد. در نهایت میزان ازدیاد برداشت %7/10 برای مغزی با تراوایی 54 میلی دارسی بدست آمد.

کلید واژه:

نمونه مغزی

بیوسورفکتانت

نگهدارنده مغزه

ازدیاد برداشت میکروبی نفت

1- مقدمه

اغلب جابجایی سیالات در مخزن با تزریق یک سیال یا فاز جابجاکننده مانند آب و از طریق جاروب کردن و بیرون راندن سیال جابجا شونده (فاز نفت) انجام می شود. مطالعات انجام یافته برای بررسی ساز و کارهای مخازن شکاف دار، معطوف به آزمایشهایی است که در چند دهه اخیر بر روی بازیابی نفت از بلوکهای مجرد ماتریس انجام گرفته است. یکی از روش های تولید از مخازن شکاف دار سیلابزنی می باشد. وقتی در یک مخزن، عمل سیلابزنی را انجام دهند، مهمترین ساز و کار برای تولید نفت در این مخزن، آشام مویینه می باشد. یکی از روش های غلبه بر نیروی مویینه تزریق بیوسورفکتانت به مخزن می باشد. تزریق بیوسورفکتانت به مخازن، به دو منظور انجام می گیرد. – تزریق بیوسورفکتانت با کاهش کشش بین سطحی نفت و سنگ بستر، باعث کاهش نیروی مویینگی، که مانعی برای خروج نفت از خلال منافذ سنگ بستر است، می شود. تزریق بیوسورفکتانت باعث تغییر ترشوندگی سنگ مخزن شده و به جدا شدن نفت از سطح سنگ ها کمک می کند [2.3].

فهرست مطالب

چکیده 2

کلید واژه: 2

1- مقدمه 2

2- مواد و روش ها 2

2-1 باکتری: 2

2-2 محیط کشت: 2

2-3 نمونه های مغزی و نفت خام: 3

2-4 دستگاه تزریق به نمونه مغزی: 3

3- تزریق آب و بیوسورفکتانت به نمونه های مغزی 3

4- نتیجه گیری 3

شکل1- شماتیک دستگاه سیلابی زنی و تزریق

بیوسورفکتانت 4

شکل2- نمونه مغزی شماره3 شکافدار 4

مراجع 4

  • بررسی اثر سیلابزنی میکروبی بر نمونه های مغزی مخزن نفتی آغاجاری
  • نمونه مغزی
  • همکاری در فروش
  • دانلود
  • ازدیاد برداشت میکروبی نفت
  • نگهدارنده مغزه
  • بیوسورفکتانت
  • بررسی اثر سیلابزنی میکروبی بر نمونه های مغزی مخزن نفتی آغاجاری
  • خرید مقاله و تحقیق رشته نفت

کلیک جهت دانلود