تکتونیک صفحه ای و تکامل پوسته ای

دسته بندی: زمین شناسی

تکتونیک صفحه ای و تکامل پوسته ای

قالب: WORD

تعداد صفحات: 5

تکتونیک صفحه ای و تکامل پوسته ای

رشته کوه های آلپ، هیمالیا و کوردیلرای آمریکا مثال هایی از فانروزوئیک و کوهزایی های ترکیبی زمین هستند. بسیاری از قسمت های پوسته ای و به ویژه تمام کوهزایی های حاصل از تصادم و شکست، ترکیبی از خاک ها و کراتون های سربرآورده از خاک هستند. در حقیقت، این سرزمین ها می توانند به عنوان ساختارهای اصلی سازنده ی قاره ها به شمار روند و در حقیقت تصادم این قسمت ها باعث رشد اندازه ی قاره ها شده است.

  • تکامل پوسته ای
  • تکتونیک صفحه ای
  • دانلود تکتونیک صفحه ای و تکامل پوسته ای
  • دانلود

کلیک جهت دانلود