پایان نامه بررسی تأثیر رفتار اخلاقی کارکنان بر رضایت شغلی کارکنان

پایان نامه بررسی تأثیر رفتار اخلاقی کارکنان بر رضایت شغلی کارکنان

تأثیر رفتار اخلاقی کارکنان بر رضایت شغلی کارکنان

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 204

حجم فایل: 1,157 کیلوبایت

چکیده:

مفاهیم رضایت شغلی، عدالت سازمانی، رفتار اخلاقی وتعهد سازمانی به دلیل اهمیت حفظ نیروی انسانی برای سازمانها بسیار زیاد می باشد. شاید بتوان گفت که کارمندان، مشتریان کاردر سازمانها هستند و همچنان که سازمان ها جهت جلب رضایت مشتریان بیرونی از سیاست ها و استراتژیهای مختلفی بهره می برند، می بایستی جهت راضی نگه داشتن نیروهای متخصص نیز راهکارهای علمی را مورد مطالعه و بررسی قرار دهند. بدین منظور باید از طریق بررسی های سالیانه نسبت به شناسایی نقاط ضعف و رفع آن در جهت تأمین رضایت و به تبع آن ایجاد تعهد اقدام نمایند. این پژوهش با هدف بررسی نقش عدالت، تعهد ورفتار اخلاقی بر رضایت کارکنان، در یک نمونه تصادفی370 نفری از کارکنان صندوق مهر امام رضا، در تابستان 1391، به مرحله اجرا درآمده است. پژوهش ازنطر هدف کاربردی واز نوع رابطه ای بوده و از نظر روش تجزیه و تحلیل داده ها، از نوع همبستگی و معادلات ساختاری محسوب می گردد. داده های حاصل از پرسشنامه های مربوط با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری استفاده گردیده است. بررسی فرضیات تحقیق از طریق معادلات ساختاری ونرم افزارلیزرل، بیانگر وجود رابطه بین عدالت توزیعی و رفتار اخلاقی کارکنان است. بین عدالت رویه ای و رفتار اخلاقی کارکنان رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد. بین رفتار اخلاقی و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد. بین عدالت توزیعی و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت ومعنی داری وجود ندارد. بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد. بین رفتار اخلاقی و تعهد سازمان کارکنان رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد. اما بین عدالت رویه ای و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد.

کلید واژه ها:

عدالت سازمانی، تعهد، رفتار اخلاقی، رضایت شغلی.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مسأله 3

1-3- اهمیت موضوع وضرورت انجام تحقیق 4

1-4- اهداف تحقیق 5

1-5- فرضیه های تحقیق 6

1-6- قلمرو زمانی، مکانی وموضوعی 6

1-7- تعاریف، اصطلاحات مفهومی وعملیاتی 7

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه 11

2-1-1- مفهوم وتعاریف رضایت شغلی 12

2-1-2- نظریه های رضایت شغلی 16

2-1-3- عوامل مؤثر در رضایت و نارضایتی شغلی در سازمان 17

2-1-4- عوامل موثر بر رضایت شغلی 19

2-1-5- اثرات رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان 20

2-1-6- شیوه ابراز نارضایتی 21

ادامه فهرست مطالب

عنوان صفحه

2-2-22

2-2-1- مفهوم عدالت 23

2-2-2- عدالت سازمانی 23

2-2-3- کارکردهای درون سازمانی عدالت 27

2-2-4- عدالت توزیعی 28

2-2-5- عدالت رویه ای 32

2-2-6- عدالت تعاملی (مراوده ای) 35

2-2-8- اهمیت عدالت سازمانی 38

2-2-7-عوامل موثر بر ادراک عدالت 39

2-2-8- نتایج ادراک از عدالت 40

2-2-9-عدالت در روابط برون سازمانی 41

2-3-43

2-3-1- تعهد سازمانی 44

2-3-2- مفهوم وتعاریف تعهد 45

2-3-3- دیدگاههایی در مورد کانون های تعهد سازمانی 48

2-3-4- طبقه بندی کانون های تعهد 48

2-3-5- دو دیدگاه درباره تعهد سازمانی 49

ادامه فهرست مطالب

عنوان صفحه

2-17-2- تعهد به دیگر سازمان ها 52

2-3-6-2- تعهد نسبت به مشتریان 53

2-4-54

2-4-1- رفتاراخلاقی 55

2-4-2- فاکتورهای سطح کلان اثر گذار بر رفتار اخلاقی 59

2-4-3- فاکتورهای سطح میانی اثر گذار بر رفتار اخلاقی 60

2-4-4- فاکتورهای سطح خرد اثر گذار بر رفتار اخلاقی 62

2-5- پیشینه تحقیق 64

2-6- چارچوب نظری ومدل مفهومی تحقیق 78

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه 82

3-2 روش تحقیق 83

3-3- جامعه آماری و نمونه 84

3-4 – روشهای گردآوری داده ها 87

3-5- ابزارگرداوری اطلاعات 87

3-6- روایی و پایایی 88

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها 90

ادامه فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه 99

4-2- ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری 100

4-2-1- وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظر جنسیت 100

4-2-3- وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظرتحصیلات 103

4-2-4- وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظرمیزان درآمد 104

4-3- آزمون های برازندگی مدل کلی 105

4-4- ارزیابی مدل های ساختاری تحقیق 106

4-5- ارزیابی بخش اندازه گیری مدل 108

4-6- بررسی فرضیات تحقیق 111

4-6-1- آزمون فرضیه اول 111

4-6-2- آزمون فرضیه دوم 112

4-6-3- آزمون فرضیه سوم 113

4-6-4- آزمون فرضیه چهارم 114

4-6-5- آزمون فرضیه پنجم 115

4-6-6- آزمون فرضیه ششم 116

4-6-7- آزمون فرضیه هفتم 117

ادامه فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه 119

5-2-بحث و نتیجه گیری 120

5-3- مقایسه نتایج با تحقیقات مشابه 127

5-4- پیشنهاد های کاربردی 130

5-5- پیشنهاداتی برای محققان آینده 131

5-6- موانع ومحدودیت های پژوهش 132

منابع ومأخذ 133

پیوست ها

چکیده لاتین

فهرست جدول ها

عنوان صفحه

جدول 1-3: متغیرها وسوالات پرسشنامه 88

جدول 2-3: ضرایب مربوط به آلفای کرونباخ 90

جدول 4-1- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت 100

جدول 4-2- تعداد ودرصد سن افراد پاسخ دهنده 102

جدول 4-3- تعداد ودرصد سطح تحصیلات پاسخ دهنده گان 103

جدول4-4: وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان درآمد 104

جدول 4-5: آزمون های برازندگی مدل کلی 105

جدول 4-6: مقیاس سنجش متغیرهای اندازه گیری 108

جدول4-7- شاخص های برازندگی مدل پژوهش 110

جدول 4-8- نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه اول 111

جدول 4-9- نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه دوم 112

جدول 4-10- نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه سوم 113

جدول 4-11- نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه چهارم 114

جدول 4-12- نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه پنجم 115

جدول 4-13- نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه ششم 116

جدول 4-14- نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه هفتم 117

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 4-1- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت 101

نمودار 4-2- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظرسن 102

نمودار4-3- تعداد ودرصد سطح تحصیلات پاسخ دهنده گان 103

نمودار4-4 تعداد ودرصد سطح درآمد پاسخ دهنده گان 104

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل 2-1- انواع عدالت سازمان 26

شکل 2-2-مدل مفهومی تحقیق 80

شکل 4-1: ضرایب استاندارد مدل ساختاری و اندازه گیری 107

شکل 2-4: آماره T برای ضرایب مدل ساختاری و اندازه گیری 107

1-1- مقدمه

سازمان سیستمی اجتماعی است که حیات و پایداری آن وابسته به وجود پیوندی قوی میان اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن است. ادراک بی عدالتی اثرات مخربی بر روحیه کارجمعی دارد؛ زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش کارکنان را تحت الشعاع خود قرارمی دهد. بی عدالتی و توزیع غیر منصفانه دستاوردها و ستاده های سازمان، موجب تضعیف روحیه کارکنان و تنزل روحیه تلاش و فعالیت در آنان میشود؛ بنابراین رعایت عدالت، رمز بقا و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و کارکنان آن است. بنابراین از جمله وظایف اصلی مدیریت، حفظ و توسعه رفتارهای عادلانه در مدیران، و احساس عدالت درکارکنان است. رعایت عدالت بویژه در برخی رفتارهای مدیریت با کارکنان (توزیع پاداش ها، روابط سرپرستی، ارتقاها و انتصاب) برای کارکنان حائز اهمیت است. در فراگردتوسعه رفتارهای عادلانه و رفتارهای اخلاقی کارکنان ومهمتر از آن شکل دادن احساس عدالت در کارکنان، شناخت چگونگی تاثیرگذاری رفتارهای مبتنی بر عدالت بر هر یک از ابعاد رضایت و انگیزش کارکنان حائز اهمیت است. با دست یابی به شناخت مناسب از نحوه تاثیرگذاری ابعا دعدالت سازمانی، رفتاراخلاقی وتعهد کارکنان بر ابعاد گوناگون رضایت شغلی، مدیران این امکان را می بایند که اقدامات مناسب تری را در جهت توسعه احساس عدالت پسر وایجاد تعهد ورفتاراخلاقی درسازمان برنامه ریزی و مدیریت نمایند. براین اساس در این تحقیق محققی سعی دارد به بررسی ابعاد عدالت سازمانی، تعهد ورفتاراخلاقی کارکنان دررضایت شغلی کارکنان در موسسات صندوق مهرامام رضا بپردازد.

1-2- بیان مسأله

در دهه اخیر، توجه بسیاری به عدالت سازمانی بعنوان یک ساختار مهم و یک زمینه تحقیقی قابل توجه در روانشناسی صنعتی/ سازمانی معطوف شده است. عدالت سازمانی به رفتار منصفانه و اخلاقی افراد درون یک سازمان اشاره می کند. عدالت سازمانی مهم است، زیرا با فرایندهای سازمانی مهم مانند تعهد، ، رفتاراخلاقی، رضایت شغلی و عملکرد مرتبط است. رفتار منصفانه چیزی است که کارکنان زمان و توانایی های خود را در یک سازمان سرمایه گذاری می کنند، انتظار دارند. انتظارات کارکنان، نگرانی زیادی را برای مدیران سازمان به همراه دارد. بنابراین بسیار عالی است که عدالت سازمانی در رفتارهای مدیران وکارکنان منعکس شود، رفتارهایی که سطوح عدالت درک شده توسط کارکنان را افزایش می دهد. ضمن اینکه از طرف دیگر تعهد سازمانی ورفتاراخلاقی فراگردهایی مستمرهستند که با مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی، توجه به افراد سازمان و موفقیت و رفاه آنان، سازمان متجلی می شود.

بنابراین توسعه و حفظ رفتارهای عادلانه، و ایجاد احساس و ادراک عدالت در سازمان و کارکنان، برای افزایش نگر شهای مثبت کارکنان، تعهد و وفاداری، انگیزه ها، تلاش وعملکرد فردی و جمعی آنان، ضروری است. توسعه و برنامه ریزی جهت انجام اقدامات مناسب، نیازمند شناخت ابعاد گوناگون عدالت سازمانی و نحوه تاثیرگذاری آنان بر انواع نگرش ها و رفتارهای کارکنان است. این مساله که هر یک ازابعاد عدالت سازمانی (عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، و عدالت مراودهای)، چگونه بر ابعاد گوناگون رضایت شغلی وسازمانی، ، تعهد سازمانی ورفتاراخلاقی کارکنان تاثیرگذار است، هدف و مساله اصلی این پژوهش است.

دلیل انتخاب صندوق مهر امام رضا برای انجام این پژوهش، نقش حساس و ارزند ه نظام بانکداری در تحولات اقتصادی و اجتماعی جامعه مربوط می شود. ومحقق در این تحقیق قصد دارد به سوال زیر پاسخ دهد، که آیا عدالت، تعهد ورفتار اخلاقی بر رضایت شغلی کارکنان صندوق مهر امام رضا تأثیر دارد یا خیر؟

1-3- اهمیت موضوع وضرورت انجام تحقیق

جامعه امروز، جامعه سازمان است. امروزه، بخش عمده زندگی ما، در سازمانها یا درارتباط با سازمان ها سپری می شود. هر سازمانی با انجام دادن وظایف چند گانه یا تخصصی، هدفهای عام یا خاصی را برای جامعه و مردم آن محقق می سازد. این هدفها و وظایف بسیار دشوارتر و پیچیده تر از آنند که به وسیله یک فرد یا گروه کوچک تحقق پذیر و انجام یافتنی باشد، از این رو گردش امور زندگی، وابسته به سازمانها، و پیشرفت و بقای جامعه تابع کار و عملکرد مؤثر آنهاست. مردم از طریق سازمانها، کارها را مؤثرتر انجام می دهند و چگونگی عملکرد آنها، کیفیت فعالیت های سازمانهاودر نتیجه چگونگی انجام امور و کارهای جامعه راتحت تأثیر قرار می دهد (علاقه بند، 33، 1383).

یکی از عامل هایی که رفتار سازمانی هر فرد را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد، بحث عدالت سازمانی است. افراد دارای یک ارزش فراگیر عدالت جویی در روابط اجتماعی محیط کارشان هستند چنین فرض شده است موقعیت هایی که در آنها بی عدالتی و نابرابری وجود دارد کارکنان را برای جبران بی عدالتی برانگیخته می کند. تقریباً همه اعضای سازمان می خواهند کارکنان خوبی باشند و وقتی احساس کنند سازمانشان عاری از تبعیض است چنین رفتاری خواهند داشت (مهداد، 44، 1386). پس اگر بتوان رویه عادلانه در سازمان به وجود آورد افراد احساس برابری خواهند کرد و افرادی که احساس برابری می کنند در سازمان احساس رضایت، افزایش بهره وری، کاهش ترک خدمت و در نهایت احساس تعهد در برابر مسئولیت ها و اهداف سازمان خواهند داشت (رضائیان، 1385، 115).

همچنین وجود تعهد در کارکنان می تواند با عوامل سازمانی، شغلی، محیط کار و عوامل فردی رابطه متقابل داشته باشد. متعهد بودن به کار، وجدان کاری را همواره بیدار نگه می دارد، که در نتیجه منجر به انجام بهینه امور خواهد شد (مشبکی، 1378، 99). واین امر میسر نگردد مگر با استفاده بهینه از منابع موجود در یک سازمان به خصوص نیروی انسانی، وجه اشتراک دیدگاه کلیه صاحبنظران علم مدیریت می باشد. بقای دائمی یک موسسه و سازمان را منوط به بهره برداری مناسب از این منابع می دانند و معتقدند که وجود یک محیط کاری متعالی رضایت، وخشنودی و بهره وری کارکنان را افزایش می دهد (سعیدی و نظری، 1386، 76). با توجه به مطالب بیان شده ضرورت انجام تحقیق حاضرمحرزاست.

1-4- اهداف تحقیق

1. بررسی و نحوه تأثیر گذاری ابعاد عدالت سازمانی بر روی رفتار اخلاقی کارکنان.

2. بررسی نقش تعهد سازمانی در رضایت شغلی کارکنان.

3. بررسی و نحوه تأثیر گذاری ابعاد عدالت سازمانی بر روی رضایت شغلی کارکنان.

4. بررسی و نحوه تأثیر گذاری رفتار اخلاقی بر روی رضایت شغلی.

1-5- فرضیه های تحقیق

1. بین عدالت توزیعی و رفتار اخلاقی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.

2. بین عدالت رویه ای و رفتار اخلاقی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.

3. بین رفتار اخلاقی و رضایت شغلی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.

4. بین عدالت توزیعی و رضایت شغلی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.

5. بین عدالت رویه ای و رضایت شغلی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.

6- بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.

7. بین رفتار اخلاقی و تعهد سازمان کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.

پیوست الف: پرسشنامه

بسمه تعالی

احتراماً پرسشنامه پیوست به منظور انجام تحقیقی در ارتباط با بررسی نقش عدالت، تعهد ورفتار اخلاقی بر رضایت کارکنان در حال انجام است. از حضرت عالی به عنوان یک کارمند تقاضا می شود ضمن مطالعه دقیق پرسشنامه با گذاردن علامت × در مقابل همه سوالات، محقق را در انجام تحقیق یاری نمایید. قابل ذکر است از نتایج تحقیق حاضر صرفاً استفاده علمی شده و به صورت محرمانه خواهد بود. قبلاً از همکاری و عنایتی که می فرمائید صمیمانه سپاسگزاری می شود.

… – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه…

1-جنسیت: زن  مرد 

2- سن: 30-21 سال  40-31سال  50 -41سال  50 سال به بالا 

3- تحصیلات: دیپلم  فوق دیپلم  لیسانس  فوق لیسانس وبالا 

4- میزان درآمد: کمتر از ششصد هزار  بین 000/600-000/800 تومان  بین 000/800-000/1000 تومان  بیش از 000/000/1 تومان 

منابع فارسی

1. ابطحی، حسین، مولایی، ناصر، 1385 «رابطه میان تعهد حرفه ای و سازمانی» ماهنامه تدبیر، سال هفدهم، شماره 177، صص: 61 – 56.

2. احمدی، الهه، 1387 «بررسی رابطه جو سازمانی موجود و مطلوب با انواع تعهد سازمانی وخشنودی شغلی به منظور ارائه الگو در کارکنان سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

3. اسمعیلی گیوی، محمدرضا، 1375 «کارکردهای درون سازمانی و برون سازمانی عدالت»، مجله تدبیر

4. اشجع، آرزو، نوری، ابوالقاسم، عریضی، حمید رضا، سماواتیان، حسین، 1388 «رابطه ابعاد عدالت سازمانی با اعتماد به سازمان و سرپرست در کارکنان مجتمع فولاد مبارکه اصفهان» فصلنامه علمی – پژوهشی، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره 12, شماره 43.

5. امیر خانی، طیبه، پورعزت، علی اصغر، 1387 «تأملی بر امکان توسعه سرمایه اجتماعی در پرتو عدالت سازمانی در سازمان های دولتی» مجله مدیریت. شماره 1، .

6. امیرخانی، طیبه، پورعزت، علی اصغر، 1387 «تاملی بر امکان توسعه سرمایه اجتماعی در پرتو عدالت سازمانی در سازمان های دولتی» نشریه مدیریت دولتی، دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1387، از صفحه 19 تا 32

7. برلین، ریچارد ای، و تتام، بی چالز، 2005 «عدالت سازمانی و تصمیم گیری» مترجم: شیخی نژاد، فاطمه، فصلنامه احیا.

8. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران. دانشکده مدیریت. رشته مدیریت اجرایی.

9. پرینان، علیرضا، 1378 «بررسی ادراک کارکنان و رابطه آن با تعهد سازمانی در دانشگاه فردوسی مشهد» پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مشهد

10. پور عزت، علی اصغر، 1387 «مبانی دانش اداره دولت و حکومت» تهران. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها.

11. حسین زاده، علی، ناصری، محسن، 1386 «عدالت سازمانی» تدبیر شماره 190، صص23_18

12. حیدری منور، حسین، 1380 «جایگاه اصل عدالت در نظام حقوق اسلام» اندیشه صادق.

13. دفت، ریچاردال، 1386 «مبانی تئوری و طراحی سازمان» ترجمه: علی پارسائیان، محمداعرابی، چاپ چهارم.

14. دیویس، کیت نیواستورم و جان، 1370 «رفتار انسانی در کار» ترجمه محمد علی طوسی، تهران. چاپ اول. انتشارت مرکز آموزش مدیریت دولتی.

15. رابینز، استیفن پی، 1387 «مبانی رفتار سازمانی» ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.

16. رابینز، استیفن پی، 1378 «رفتار سازمانی» ترجمه: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.، چاپ هشتم، جلد دوم، دفتر پژوهش های فرهنگی،

17. رابینز، اسینفن. پی، 1377 «رفتار سازمانی مفاهیم نظریه ها، کاربردها» ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی. جلد اول- تهران، . انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.

18. رامین مهر، ح، هادیزاده مقدم، اکرم، 1388 «بررسی رابطه ی بین ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی مورد مطالعه: (شرکت ملی پخش فراورد ههای نفتی ستاد تهران) پژوهش نامه مدیریت تحول سال اول، شماره 2.

19. رضائیان، علی، 1376 «تجزیه و تحلیل طراحی سیستم» تهران، انتشارات سمت.

20. رضائیان، علی، 1379 «مبانی مدیریت رفتار سازمانی» تهران، انتشارات سمت.

21. رضایی کلید بری، ح، ر، باقر سلیمی، س، 1387 «نقش عدالت سازمانی در تقویت رفتار شهروندی سازمانی»

22. رضاییان، علی، 1384 «انتطار عدالت و عدالت در سازما ن» انتشارات سمت، چاپ اول

23. رهنمای رودپشتی، فریدون، محمود زاده، نصرت ا…، 1387 «توسعه منابع انسانی (مطالعه موردی تعهد و تعلق سازمانی)» چاپ اول، ناشر (سازمان مدیریت صنعتی)،

فرهنگی، علی اکبر، 1384 «نظریه و مدل های جدید تعهد سازمانی» ماهنامه تدبی ر.

24. ساعتچی، محمود، 1384 «روانشناسی بهره وری» تهران: مؤسسه نشرویراش، چاپ پنجم.

25. ستایشگر، داریوش، غلامعباس، قدسی1387 «راهکاری جهت جلوگیری از فرسودگی شغلی در سازمان.

26. سعیدی، پرویز، نظری، محمد رضا، 1386 «اصول مدیریت و سرپرستی» نشر مؤسسه فرهنگی و انتشاراتی سارلی.

27. شکرکن، حسین 1381 «بررسی رابطه عدالت سازمانی ناخشنودی شغلی و رابطه خشنودی شغلی با رفتار مدنی و عملکرد شغلی کارگران کارخانه­های اهواز» انتشارت مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.

28. طاهری عطار، غزاله، 1387، «عدالت سازمانی» موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی • فروردین، اردیبهشت، خرداد • شماره 204، 203، 202.

29. عباس زادگان، محمد، 1379 «مدیریت بر سازمانهای ناآرام» تهران، انتشارات کویر.

30. علاقه بند، علی، 1383 «مدیریت عمومی» تهران: نشر روان.

31. علوی، حمیدرضا، 1387 «بررسی رابطه بین متغیرهای پیشایند (عدالت سازمانی و جو سازمانی) و وجدان کاری با عملکرد شغلی در کارکنان شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان» پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان.

32. غیشه، فرزانه 1389 «بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارمندان شرکت مپنا

33. فرنج وشاوژد، درگ، هیثر، 1371 «فرهنگ مدیریت» ترجمه محمدصائبی. تهران، انتشارات مرکزآموزش مدیریت دولتی.

34. قراملکی، احد، 1386 «سازمان های اخلاقی در کسب و کار» تهران. نشر: مجنون.

35. قلی پور، آرین، فتاحی، مهدی، پیران نژاد، علی، 1386 «مروری بر مهاجرت نخبگان در نهادهای آموزشی ایران»، مجله رهیافت. شماره 40.

36. قلی پور، آرین، 1386 «مدیریت رفتار سازمانی ‘رفتار فردی’» تهران: سازمان مطالعه و تدوین، انتشارات (سمت).

37. قوامی، سید صمصام الدین «عدالت در مدیریت حکومت اسلامی» سال دهم، شماره اول.

38. کوزه چیان هاشم زارعی، جواد، طالب پور مهدی، 1382 «بررسی ارتباط تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران و معلمان مرد تربیت بدنی آموزشگاههای استان خراسان» مجله تربیت بدنی و علوم ورزشی.

39. کریمی، مهدی، رجایی پور، سعید، هویدا، رضا، 1389 «بررسی رابطه بین ابعاد جو سازمانی و رفتار اخلاقی در بین کارکنان دانشگا ههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان» فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمسار. سال چهارم، شماره 1.

40. کوهستانی، حسینعلی؛ شجاعی فر، حبیب اله، 1380 «رابطه رضایت شغلی مدیران دانشکده ها با تعهد سازمانی آنان در دانشگاه فردوسی مشهد» مجله دانش و توسعه دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 13.

41. گریفین، مورهد، 1374 «رفتار سازمانی» ترجمه مهدی الوانی و غلامرضا معمار زاده، تهران چاپ اول.

42. مردانی حموله، مرجان، حیدری، هایده، 1388 «بررسی عدالت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان بیمارستان» مجله اخلاق و تاریخ پزشکی.

43. مشرف جوادی، محمد حسین، دلوی، محمد رضا؛ عبدالباقی، عبدالمجید، 1385 «عدالت سازمانی در سایه عدالت علوی» فصلنامه مدیریت فردا.

44. مصلح، عبدالمجید، 1374 «رابطه بین شخصیت و رضایت شغلی با توجه به ویژگی های شغلی» پایان نامه کارشناسی ارشد. مدیریت دانشگاه تربیت مدرس.

45. مقیمی، محمد، 1380 «سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی» تهران: نشر ترمه.

46. مورهد، گریفین، 1379 «رفتارسازمانی» ترجمه: الوانی، مهدی، معمارزاده، غلامرضا، انتشارات مروارید، چاپ چهارم.

47. مهداد، علی، 1384 «روانشناسی صنعتی سازمانی» اصفهان: انتشارات جنگل.

48. نجیب زاده، سعید، 1385 «بررسی ادراک کارکنان بر اساس نظریه برابری آدامز، زمینه های پیدایش و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی لارستان» پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز

49. نعامی، عبدالزهرا، شکرکن، حسین، 1383 «بررسی رابط ساده و چندگانه عدالت سازمانی با خشنودی شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی» مجله علوم تربیتی و روانشناسی.

50. نیواسترم، کیت دیویس و جان، رفتار انسانی در کار، محمدعلی طوسی، مرکز آموزش مدیریت روانی، چاپ چهارم، 1377.

51. یعقوبی، مریم؛ سقائیان نژاد اصفهانی، سکینه، ابوالقاسم گرجی، حسن، نوروزی، محسن؛ رضایی، فاطمه، 1388 «رابطه ی عدالت سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان» فصلنامه مدیریت سلامت.

  • عدالت سازمانی
  • تعهد
  • رضایت شغلی
  • رفتار اخلاقی

کلیک جهت دانلود