بررسی رابطه و توان پیش بینی غنی سازی شغلی و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی کارکنان

بررسی رابطه و توان پیش بینی غنی سازی شغلی و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی کارکنان

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه و توان پیش بینی غنی سازی شغلی و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی کارکنان شرکت گاز اصفهان بود که با روش پژوهش توصیفی از نوع همستگی انجام گردید. جامعه آماری شامل کارکنان رسمی شرکت گاز شهر اصفهان به تعداد 400 بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 190 نفر برآورد

دسته بندی: مدیریت» مدیریت منابع انسانی

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 9

حجم فایل: 1,234 کیلوبایت

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه و توان پیش بینی غنی سازی شغلی و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی کارکنان شرکت گاز اصفهان بود که با روش پژوهش توصیفی از نوع همستگی انجام گردید. جامعه آماری شامل کارکنان رسمی شرکت گاز شهر اصفهان به تعداد 400 بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 190 نفر برآورد گردید. یافته ها نشان می دهد که همبستگی مثبت و معناداری بین متغیرهای غنی سازی شغلی و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی کارکنان وجود دارد. در رگرسیون گام به گام بهترین پیش بینی کننده رضایت شغلی کارکنان از طریق مولفه های غنی سازی شغلی، مولفه آزادی عمل در کار و اهمیت شغل بوده است.

  • غنی سازی شغلی
  • خودکارآمدی عمومی

کلیک جهت دانلود