راهنمایی و مشاوره

دسته بندی: روانشناسی

فرمت: docx

تعداد صفحه: 33 صفحه

مقدمه

مشاوره و راهنمایی درمدارس برنامه ای حیاتی است که در عرصه ی تعلیم و تربیت جهان (خصوصاً دوره ی آموزش عمومی) از سال های دور مورد توجّه قرار گرفته است. چرا که طیّ این دوره دانش آموزان در مرحله ی آغازین تجربه های اجتماعی توأم با رشد فردی قرار دارند.

تعلیم و تربیت در دوره ی مذکور نقش تعیین کننده ای در هدایت فراگیر و نقش پذیری متناسب وی در جامعه ایفا می نماید به طوری که ایجاد سرمایه ی انسانی و توسعه ی فرهیختگی در جامعه ی ناشی از تربیت فراگیران در این دوره به ویژه با تأکید بر شناخت توانایی ها، استعداد ها و علایق آنان است. کمک به توسعه ی مهارت های زندگی به ویژه فرآیند تصمیم گیری و هدف گزینی از ضرورت های ارزشمندی است که تقویت فرآیند مشاوره و راهنمایی از طریق معلّمان دانا و دلسوز را میسّر می سازد.

تعریف و اهداف راهنمایی و مشاوره

تعریف راهنمایی:

دامنه تعریف و مفهوم راهنمای گسترده است و در تبیین مفهوم راهنمایی و سیر تحولی آن می توان به این موارد اشاره کرد.

1 . راهنمایی به معنای تعلیم و تربیت. بروور راهنمایی را مترادف تعلیم و تربیت می دانست. به نظر او راهنمایی وتعلیم وتربیت به هدایت زندگی افراد می پردازد و در فهم، سازمان دادن، توسعه و رشد خویشتن و همکاری متقابل به آنان کمک می کند.

2 . راهنمایی به معنای هدایت فرد به زمینه مناسب تحصیلی و شغلی و سازگاری با محیط اجتماعی. راهنمایی در این معنا فرایندی برای هدایت و سازگاری فرد است. راهنمایی به افراد کمک می کند تا با توجه به توانمندیهای خویش از فرصتهای مناسب تحصیلی و حرفه ای استفاده و رشته و شغل مورد علافه خود را انتخاب کنند. راهنمایی نوعی مداخله در انتخابهاست و به مراجع کمک می کند تا از فرصتهای موجود تحصیلی و شغلی یکی را برگزیند. همچنین راهنمایی به سازگاری افراد بامحیط کمک می کند تا بتوانند به تقاضاهای متنوع محیطی پاسخ مناسبی دهند.

3 . راهنمای به معنای کمک به فرد برای شناخت خود و جهان اطراف. راهنمایی را کمک به فرد می دانست تا تواناییها، علایق و ویژگیهای خود را بشناسد و هنگام مواجهه با تقاضاهای محیطی از انعطاف پذیری لازم برخوردار باشد و بتواند هدفهای زندگی خود را مشخص کند و بین آنها و ویژگیهای شناخته شده خویشتن ارتباط بر فرار نماید و به خود رهبری برسد و عضوی مؤثر برای جامعه خود باشد. در بیان راهنمایی به عنوان یک سازه تربیتی معتقد است که راهنمایی اشاره به تدارک تجربیاتی دارد که به دانش آموزان در فهم خویشتن کمک می کند. راهنمایی فرایندی برای کمک به فرد است تا خود و جهان خویش را درک کند.

  • دانلود

کلیک جهت دانلود