بررسی رابطه میزان حضور والدین در مدرسه با رشد اجتماعی و میزان استقلال دانش آموزان سال اول و دوم دبستان

فهرست مطالب داردمقاله کارشناسی ارشد چکیده داردمبانی نظری قویمنابع به روز و جدید

دسته: روانشناسی

بازدید: 7 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 266 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 120

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده: 3

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه: 3

بیان مساله: 5

اهمیت و ضرورت تحقیق: 8

اهداف تحقیق: 10

فرضیه های تحقیق: 10

تعریف نظری و عملیاتی متغیرها و واژه ها 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

بخش اول: مبانی نظری رشد اجتماعی. 13

تعریف نظری رشد اجتماعی: 14

ضرورت رشد اجتماعی: 15

ارکان اجتماعی شدن: 17

ویژگیهای کودکان و نوجوانان رشد یافته اجتماعی. 20

توصیه های کلی برای تقویت و شکوفایی رشد اجتماعی. 21

آثار طلاق بر رشد اجتماعی فرزندان. 25

مرزهای خانواده و رشد اجتماعی فرزندان. 26

نقش چند عامل در فرآیند رشد اجتماعی کودکان (جامعه پذیری) 27

عوامل موثر بر جامعه پذیری. 28

نقش الگوهای روابط خانوادگی در رشد اجتماعی فرزندان. 35

نظریه های روان شناسی و روان شناسی اجتماعی. 38

نظریه هایی مربوط به رشد اجتماعی: 41

مراحل رشد اجتماعی: 43

بخش دوم: مبانی نظری مشارکت و حضور والدین در مدرسه. 45

مفهوم مشارکت و تأثیرات آن: 46

عوامل مؤثر در ارتباط خانه و مدرسه و موانع آن: 48

نظریات و دیدگاههای اندیشمندان درباره ارتباط خانواده و مدرسه. 61

1- نظریه روانی اجتماعی اریک اریکسون: 61

2 – نظریه روانشناسی اجتماعی آلفرد آدلر (1870): 61

3- نظریه بین فردی روانپزشکی هری استاک سالیوان: 62

4- نظریه رفتار گرایی: نظریه دالرد و میلر: 62

5- نظریه یادگیری اجتماعی آلبرت بندورا: 62

نقش مشارکت مردم در اثر بخشی و اداره بهتر مدارس.. 62

مروری بر تجربه سایر کشورهای جهان. 64

مروری بر تجربه ایران در زمینه مشارکت والدین و جوامع محلی در آموزش و پرورش.. 66

موانع و محدودیت های مشارکت والدین در مدارس.. 68

بخش سوم مبانی نظری عزت نفس و استقلال طلبی. 70

بخش چهارم: مروری بر تحقیقات انجام گرفته در ایران و خارج از ایران. 74

تحقیقات انجام گرفته در خارج از ایران. 74

تحقیقات انجام شده در ایران: 77

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق. 83

جامعه آماری. 83

نمونه آماری و روش نمونه گیری. 83

روش جمع آوری داده ها 83

ابزار گردآوری اطلاعات.. 84

روش تجزیه و تحلیل داده ها 85

روش ها و آزمونهای آماری. 85

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

آمار توصیفی: 87

آمار استنباطی: 90

بررسی فرضیات تحقیق: 92

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

آزمون فرضیه ها: 98

محدودیت های تحقیق. 105

پیشنهادات.. 105

پیشنهادات کاربردی. 105

پیشنهادات پ ژوهشی. 107

منابع و ماخذ. 108

فهرست جداول

جدول (2-3) یک رده بندی دو بعدی از الگوهای نقش والدینی. 30

جدول (4-1): جدول توزیع فراوانی نمونه های مورد مطالعه برحسب جنسیت.. 88

جدول (2-4) توزیع فراوانی نمونه های مورد مطالعه بر حسب سن پدر 89

جدول (3-4) توزیع فراوانی نمونه های مورد مطالعه بر حسب سن مادر 90

جدول (4-4) توزیع فراوانی نمونه های مورد مطالعه بر حسب تحصیلات.. 91

جدول 4-5 نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق در فاصله اطمینان %95.92

جدول (4-6) ضریب همبستگی بین حضور والدین با رشد اجتماعی و استقلال … 93

جدول (4-7): آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه میزان حضور والدین با استقلال. 94

جدول (4-8) نمرات کسب شده توسط هر گروه در متغیر استقلال و آزمون همسانی واریانس ها 95

جدول (4-9) مقایسه دختران و پسران در متغیر استقلال. 95

جدول (4-10) نمرات کسب شده توسط هر گروه در متغیر رشد اجتماعی ها … 96

جدول (4-12) مقایسه دختران و پسران در متغیر رشد اجتماعی. 96

فهرست شکل ها

شکل (1-2-) تشویق نوجوانان برای شرکت در جلسات گروهی، انجمنهای مذهبی، فرهنگی. 23

شکل (2-2) مدل جی بلسکی برای تاثیر خانواده بر رشد کودک.. 39

چکیده:

مطالعه حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بوده و هدف از انجام آن بررسی رابطه میزان حضور والدین در مدرسه با رشد اجتماعی و میزان استقلال دانش آموزان سال اول و دوم دبستان (مطالعه موردی شهرستان میناب) می باشد. جامعه آماری این تحقیق را والدین دانش آموزان اول و دوم دبستان که در سال تحصیلی 92-91 در دبستانهای شهرستان میناب درحال تحصیل می باشند را تشکیل می دهد، که تعداد آنها 8673 نفر می باشد. به علت پراکندگی جغرافیایی مدارس از بین تمام مدارس 50مدرسه به صورت تصادفی انتخاب و از بین 50 مدرسه تعداد 120نفر دانش آموز اول و دوم به صورت تصادفی -طبقه ای انتخاب گردید. برای گردآوری داده ها وسنجش متغیرها نیز از 3 پرسشنامه رشد اجتماعی واینلند، پرسشنامه میزان استقلال طلبی و پرسشنامه حضور والدین مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. در بخش آمار استنباطی از آزمونهای (ضریب همبستگی پیرسون و آزمونtمستقل) برای مقایسه بین متغیرهای مستقل و وابسته مورد استفاده قرار گرفت و برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. که نتایج نشان داد بین میزان حضور والدین در مدرسه با استقلال و رشد اجتماعی آموزان رابطه معنی داری وجود دارد. و همچنین بین دو گروه دختران و پسران در متغیر رشد اجتماعی و میزان استقلال اختلاف معناداری وجود ندارد.

  • میزان استقلال دانش آموزان
  • رشد اجتماعی
  • میزان حضور والدین در مدرسه

کلیک جهت دانلود