پایان نامه بررسی تاثیر سبک رهبری (رابطه مدار و وظیفه مدار) بر رضایت مندی شغلی کارکنان پژوهشکده جهاد کشاورزی

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 112 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 137

پایان نامه بررسی تاثیر سبک رهبری (رابطه مدار و وظیفه مدار) بر رضایت مندی شغلی کارکنان پژوهشکده جهاد کشاورزی

چکیده

سبک رهبری مدیریت یکی از عوامل مؤثر در افزایش میزان رضایت شغلی کارکنان پژوهشکده جهاد کشاورزی است. این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین سبک رهبری مدیران (وظیفه­مداری و رابطه مداری) با رضایت شغلی کارکنان پژوهشکده جهاد کشاورزی در بهار سال 1388 در شهرتهران انجام شده است. در این پژوهش که توصیفی – تحلیلی است، اطلاعات لازم از دو نوع پرسشنامه به دست آمده است. یکی پرسشنامه سنجش سبک رهبری و دیگری پرسشنامه رضایت شغلی (JDI) نام دارد و این پرسشنامه بعد از سنجش اعتبار در میان نمونه­ها توزیع شد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان است که در این پژوهشکده مشغول به کار هستند که 75 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. از این تعداد 5 نفر افت آزمودنی بود. تجزیه و تحلیل داده­های پژوهشی در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته است. در سطح آمار توصیفی از مشخصه­های آماری نظیر فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و جداول بود و در سطح آمار استنباطی متناسب با سنجش داده­ها و مفروضات از آزمون­ t دو گروهی مستقل جهت تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده شد.

فهرست مطالب:

1-1- چکیده

1-2- مقدمه: تعریف موضوع و بیان مساله

1-3- هدف و اهمیت تحقیق

1-4- رهبری

1-5- ویژگیهای رهبر

1-6- عمده صفات رهبر

1-7- سبک های عمده رهبری

1-8- رهبری معنوی

1-9- شبکه مدیریت (رهبری)

1-10- رهبران موفق

1-11- رهبران فرهمند یا خلاق

1-12- فرضیه های تحقیق

1-13- محدودیت های تحقیق

1-14- تعریف نظری اصطلاحات تحقیق

1-15- رضایت شغلی

1-16- سبک رهبری

1-17- کار مندان پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی تهران

1-18- تعریف عملیاتی اصطلاحات

1-19- رضایت شغلی

1-20- سبک رهبری

1-21- آغاز مدیریت

بخش اول رضایت شغلی

الف- کارهایی که به اصطلاح هماوردطلب هستند

ب- یکسا نی حقوق و مزایا

ج شرایط مناسب کاری

د همکاران مساعد

ه تناسب شغل با فرد

مطالعه رسمی رضایت شغلی

متغییرهای شخصیتی و رضایت شغلی

الف سن (Age)

ب جنس

ج سطح تحصیلات

شیوه ابراز نارضایی کارکنان

بخش دوم: رهبری

مدیریت و فرآیندهای آن

تعریف رهبری

انتخاب و انتصاب رهبران و سرپرستان

نظریه های رفتار رهبری

الف نظریه های خصوصیات فردی رهبری

ب نظریه های رفتار رهبری

سیستم های مدیریت لیکرت

تئوری سبک مدیریت

1-22-1-8-2- سبک مدیریت وظیفه مدار

1-23-2-8-2- سبک مدیریت رابطه مدار

1-24- نظریه اقتضائی در مدیریت

1-25- الف- سبک آمرانه

1-26- ب- سبک متقاعد کننده

1-27- ج- سبک مشارکتی

1-28- د- سبک تعویضی

نظریه مسیر هدف

تئوری موقعیتی هرسی بلانچارد (تئوری سیکل زندگی)

1-29- نظریه دو عاملی انگیزش- بهداشت (هرزبرگ)

1-30- نظریه X و نظریه Y: مک گرگور

تحقیقات رهبری دانشگاههای ایالت اوهایو

تحقیقات رهبری دانشگاه میشیگان

1-31- تبیین ویژگی های مدیران از دیدگاه حضرت علی (ع) در نهج البلاغه

1-32-1 – خصوصیات و معیارهای تخصصی

1-33-2- خصوصیات و معیارهای ارزشی

1-34-3- معیارهای مکتبی (خبر گزاری فارس ,اردیبهشت 1386)

1-35- تئوری رهبری علی (ع)

رضایت شغلی کارکنان

1-36- تاثیر سن بر سبک های رهبری و رفتار میران

1-37- بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران با رضایت شغلی معلمان

1-38- بررسی تاثیر سبک های مدیریت وظیفه مدار و رابطه مدار بر رضایت شغلی کارکنان شرکت های توزیع برق استان تهران

1-39- رابطه سبک رهبری با رضایت شغلی معلمان ورزش زن

1-40- سبک های رهبری مدیران و ارتباط آن با رضایت شغلی کارکنان پرستاری

1-41- نگرش مدیریت در اثر بخشی سازمان

1-42- شیوه های ایجاد انگیزه در کارکنان

1-43- شناخت مبانی مدیریت تغییر

1-44- روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری

روش نمونه گیری

متغیرهای تحقیق

متغیرهای کنترل

1-45- روش سنجش متغیرها

روش جمع آوری داده ها و اطلاعات

قابلیت روایی و پایائی پرسشنامه

الف بررسی روایی (Validity)

اندازه گیری خشنودی شغلی

ب بررسی پایائی پرسشنامه) (Reliability

تدابیر تامین اعتبار آزمایش

1-46- فهرست منابع

1-47- منابع انگلیسی

  • دانلود

کلیک جهت دانلود