پروپوزال بررسی تاثیر جنسیت اساتید بر انگیزه تحصیلی دانشجویان

موضوع مورد پژوهش در این رساله، با وقوف به اهمیت کارایی و موفقیت نظام آموزش عالی و تاثیر آن در جریان توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور از یکسو و رشد روز افزون جمعیت و افزایش تقاضای اجتماعی برای ورود به مراکز آموزش عالی از سوی دیگر طرح گردید و درصدد است که تا در حد امکان به شناسایی انگیزه ها و علل موفقیت تحصیلی دانشجویان یکی از موسسات آموز ش عالی کشور ب

دسته: علوم انسانی

بازدید: 4 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 99 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 21

هدف این پژوهش بررسی تاثیر جنسیت اساتید بر انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد دماوند در شاخه علوم تربیتی به منظور پیشنهاداتی به برنامه ریزان و سیاست گذاران نظام آموزش عالی کشور در راستای اتخاذ تصمیماتی جهت افزایش انگیزه تحصیلی در سایر دانشجویان است. و بررسی ادراک از جنسیت استاد و رابطه آن با انگیزه تحصیلی دانشجویان دماوند با توجه به جنسیت استاد است لذا در این بررسی سعی شده است که راهبردی برای پیشرفت و انگیزه تحصیلی دانشجویان ارائه شود و به سوالات زیر پاسخ داده شود. 1-آیا بین جنسیت استاد و انگیزه تحصیلی رابطه وجود دارد؟ 3- آیا به طور کلی می توان جنسیت استادرابه عنوان یکی از عوامل انگیزشی در دانشجویان برای ایجاد پیشرفت تحصیلی مورد استفاده قرار داد.؟

پژوهش بررسی تاثیر جنسیت اساتید بر انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد دماوند در شاخه علوم تربیتی به منظور پیشنهاداتی به برنامه ریزان و سیاست گذاران نظام آموزش عالی کشور در راستای اتخاذ تصمیماتی جهت افزایش انگیزه تحصیلی در سایر دانشجویان است.

ررسی ادراک از جنسیت استاد و رابطه آن با انگیزه تحصیلی دانشجویان دماوند با توجه به جنسیت استاد است لذا در این بررسی سعی شده است که راهبردی برای پیشرفت و انگیزه تحصیلی دانشجویان ارائه شود و به سوالات زیر پاسخ داده شود.

 • تاثیر جنسیت اساتید
 • پروپوزال جنسیت اساتید دانشگاه
 • پروپوزال تاثیر
 • پروپوزال جنسیت اساتید
 • تاثیر جنسیت استاد
 • پروپوزال تاثیر جنسیت
 • پروپوزال بررسی تاثیر جنسیت اساتید بر انگیزه تحصیلی دانشجویان
 • پروپوزال بررسی
 • پروپوزال انگیزه تحصیلی
 • انگیزه تحصیلی دانشجویان
 • مقاله پیشرفت تحصیلی بررسی جنسیت اساتید
 • بررسی

کلیک جهت دانلود