پایان نامه بررسی میزان تفکر ابداعی دانش آموزان پایۀ سوم دبیرستان شهر تهران از دیدگاه دبیران

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 775 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 155

فهرست مطالب

فهرست نمودار ها … و

فهرست جدول ها … ز

چکیدۀ پژوهش

فصل اول: مقدمه پژوهش

مقدمه … 2

بیان مسأله … 4

اهمیت موضوع پژوهش … 5

هدف پژوهش … 7

سؤالات پژوهش … 7

تعریف نظری و عملیاتی متغیرها … 8

فصل دوم: پیشینۀ پژوهش

مقدمه … 11

رویکردهای آموزش و پرورش … 12

بافت جدید آموزش و پرورش … 16

مشخصات آموزش و پرورش در قرن 21 … 18

ویژگیهای نظامهای آموزشی جهت آماده سازی دانش آموزان برای قرن 21 … 19

فهرست مطالب

عنوان صفحه

نگاه جدید به فراگیران در قرن 21 … 22

ویژگیهای مدارس برای ورود به قرن 21 … 23

برنامۀ درسی و مدارس در قرن 21 … 24

تأثیر جهانی شدن بر آموزش … 31

محورهای تغییر … 31

امور مالی … 31

بازار کار … 31

آموزش … 32

فناوری اطلاعات … 32

شبکه های جهانی اطلاعات … 32

نقشهای فرهنگی و سیاسی آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن … 35

پیامدها و چالشهای جهانی شدن بر تعلیم و تربیت … 37

به سوی مدارس بهتر … 43

مسئولیت پذیری … 44

رهبران آموزشی، پذیرش تغییر و تکنولوژی … 44

اثربخشی مدارس … 45

اصول حاکم بر تحولات جهانی آموزش و پرورش … 47

عوامل مژثر برای رویارویی با انقلاب آموزشی … 48

حیطه های تربیت شهروندان قرن 21 … 52

فهرست مطالب

عنوان صفحه

آموزش متوسطه: تقاطعهای زندگی … 52

چهار ستون تعلیم و تربیت … 56

مهارتهای قرن بیست و یکم … 57

سواد عصر دیجیتال … 58

تفکر ابداعی … 58

مهارتهای ارتباطی … 58

بهره وری بالا … 58

انواع سواد … 59

سواد علمی … 60

مقوله و ویژگیها … 60

تفکر … 62

سبکهای تفکر … 62

اصول سبکهای تفکر … 63

تفکر انتقادی … 64

تفکر انتقادی و خلاّق … 67

سوابق پژوهشی … 70

پیشینۀ داخلی … 70

پیشینۀ خارجی … 72

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه … 75

روش پژوهش … 75

جامعۀ آماری … 75

نمونه و روش نمونه گیری … 75

ابزار جمع آوری اطلاعات … 76

روش جمع آوری اطلاعات … 77

پایایی و روایی ابزار پژوهش … 77

روش آماری تحلیل داده ها … 78

فصل چهارم: تحلیل داده های پژوهشی

مقدمه … 80

تجزیه و تحلیل اطلاعات … 81

تحلیل توصیفی … 90

تحلیل استنباطی … 96

فصل پنجم: نتایج پژوهش

بحث و نتیجه گیری … 101

فهرست مطالب

عنوان صفحه

محدودیت های پژوهش … 112

پیشنهادهای پژوهش … 112

فهرست منابع …

پیوست ها …

چکیده به زبان انگلیسی …

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 2-1: نمودار الگوی پرورش خلاّقیت … 69

نمودار 4-1: نمودار ستونی توزیع فراوانی تأهل دبیران بر حسب جنسیت … 81

نمودار 4-2: نمودار ستونی توزیع فراوانی تحصیلات دبیران بر حسب جنسیت … 82

نمودار 4-3: نمودار ستونی توزیع فراوانی میزان سابقۀ خدمت دبیران بر حسب جنسیت83

نمودار 4-4: نمودار هیستوگرام توزیع فراوانی نمرات سازگاری دانش آموزان … 84

نمودار 4-5: نمودار هیستوگرام توزیع فراوانی نمرات کنجکاوی دانش آموزان … 85

نمودار 4-6: نمودار هیستوگرام توزیع فراوانی نمرات خودرهبری دانش آموزان … 86

نمودار 4-7: نمودار هیستوگرام توزیع فراوانی نمرات تفکر برتر دانش آموزان … 78

نمودار 4-8: نمودار هیستوگرام توزیع فراوانی نمرات ریسک پذیری دانش آموزان … 88

نمودار 4-9: نمودار هیستوگرام توزیع فراوانی نمرات خلاّقیت دانش آموزان … 89

نمودار 4-10: نمودار ستونی توزیع فراوانی مهارت سازگاری دانش آموزان … 90

نمودار 4-11: نمودار ستونی توزیع فراوانی مهارت کنجکاوی دانش آموزان … 91

نمودار 4-12: نمودار ستونی توزیع فراوانی مهارت خودرهبری دانش آموزان … 92

نمودار 4-13: نمودار ستونی توزیع فراوانی مهارت تفکر برتر دانش آموزان … 93

نمودار 4-14: نمودار ستونی توزیع فراوانی مهارت ریسک پذیری دانش آموزان … 94

نمودار 4-15: نمودار ستونی توزیع فراوانی مهارت دانش آموزان خلاّقیت دانش آموزان95

نمودار 4-16: مقایسۀ میانگین شاخصهای تفکر ابداعی در دانش آموزان … 99

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 2-1: الگوی تغییر تدریس از سنتّی به جدید … 34

جدول 2-2: مقایسۀ الگوی قدیمی آموزش و پروش به الگوی جدید آموزش و پروش … 35

جدول 2-3: مقایسۀ یادگیری در قرن 21 با قرن 20-19 … 51

جدول 2-4: مقوله ها و ویژگی های سواد علمی … 60

جدول 3-1: تعداد منطقه، مدرسه و دبیران شرکت کننده در پژوهش … 76

جدول 3-2: تعداد و شمارۀ سؤالات پرسشنامه پژوهش … 77

جدول 3-3: میزان اعتبار آزمون و هر یک از شاخصها … 78

جدول 4-1: توزیع فراوانی جنسیت. تأهل … 81

جدول 4-2: توزیع فراوانی جنسیت. تحصیلات … 82

جدول 4-3: توزیع فراوانی جنیست. سابقه … 83

جدول 4-4: خلاصه محاسبات شاخصهای توصیفی سازگاری دانش آموزان … 84

جدول 4-5: خلاصه محاسبات شاخصهای توصیفی کنجکاوی دانش آموزان … 85

جدول 4-6: خلاصه محاسبات شاخصهای توصیفی خودرهبری دانش آموزان … 86

جدول 4-7: خلاصه محاسبات شاخصهای توصیفی تفکر برتر دانش آموزان … 87

جدول4-8: خلاصه محاسبات شاخصهای توصیفی ریسک پذیری دانش آموزان … 88

جدول 4-9: خلاصه محاسبات شاخصهای توصیفی خلاّقیت دانش آموزان … 89

جدول 4-10: توزیع فراوانی مهارت کنجکاوی دانش آموزان … 90

جدول 4-11: توزیع فراوانی مهارت کنجکاوی دانش آموزان … 91

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 4-12: توزیع فراوانی مهارت خودرهبری دانش آموزان … 92

جدول 4-13: توزیع فراوانی مهارت تفکر برتر دانش آموزان … 93

جدول 4-14: توزیع فراوانی مهارت ریسک پذیری دانش آموزان … 94

جدول 4-15: توزیع فراوانی مهارت خلاّقیت دانش آموزان … 95

جدول 4-16: خلاصه محاسبات تحلیل واریانس مکرر مهارت دانش آموزان … 96

جدول 4-17: خلاصه محاسبات مقایسه های جفتی (تعقیبی بونفرونی) … 97

  • دانلود پرسشنامه
  • دانلود مقاله
  • دانلود نمونه سوالات
  • دانلود سریال
  • دانلود فایل
  • دانلود پایان نامه
  • دانلود پروژه
  • دانلود پاورپوینت
  • دانلود آهنگ

کلیک جهت دانلود