ترجمه مقاله تأثیر سیستم های ERP روی فرآیندهای کسب و کار هوشمند

تحقیقات گذشته بر روی اثر سیستم های ERP در هوشمندی متناقض بوده و تحقیق بر اثرات اجرای گذشته PostImplementation)) در سیستم های ERP هوشمند محدود شده است بکار گیری یک مطالعه میدانی مقطعی، مطالعه اکتشافی است که تعاریف تعاریف کلیدی سیستم سازمانی – یکپارچه سازی، فرآیندهای بهینه سازی و طرز کار –اثر هوشمندی را آنالیز می کنداستاندارد سازی فرآیندها اثر تر

دسته: مقالات ترجمه شده

بازدید: 4 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 341 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 21

تأثیر سیستم های ERP روی فرآیندهای کسب و کار هوشمند

چکیده:

تحقیقات گذشته بر روی اثر سیستم های ERP در هوشمندی متناقض بوده و تحقیق بر اثرات اجرای گذشته Post-Implementation)) در سیستم های ERP هوشمند محدود شده است. بکار گیری یک مطالعه میدانی مقطعی، مطالعه اکتشافی است که تعاریف تعاریف کلیدی سیستم سازمانی – یکپارچه سازی، فرآیندهای بهینه سازی و طرز کار -اثر هوشمندی را آنالیز می کند. استاندارد سازی فرآیندها اثر ترکیبی بر هوشمندی و وابستگی گستره اجرای استاندارد سازی داشته و آن شامل ساده سازی اولیه است. نسبت به توانایی سیستم ERP، نارسایی هایی در اجرا و بهینه سازی ضعبف فرآیند اولیه اجرای فرآیند هوشمندی ERP را محدود می نماید.

مقدمه:

تغییر نیازمندی های مشتری، نیازمندی های گزارش مالی سخت گیر، و فشارهای هزینه های رقابتی نیازمند شرکتها جهت تطبیق سریع، طراحی مجدد و وفق دادن فرآیندهایشان و توانمندی هایشان می باشد. امروزه محیط تجارت سبک (لطیف)، توانایی تشخیص (حس)، شکل و پاسخ نیاز های پویای مشتری می باشد. فرصت های تجارت نوظهور و تهدید های بی سابقه به عنوان یک توانایی تجارت بحرانی قابل ملاحظه می باشد. (Prahalad,2009) علاوه بر آن، برخورد با این چالش ها وابسته به رشد نمایی حجم داده ها، تشکیل مجدد سازمانی که شامل ادغام، حق مالکیت، شرکت مستقل می باشد و تصمیمات نیروهای خارج از کمپانی نیازمند بازار مداوم و Re-bundling فرآیند تجارت است. بنابراین هوشمندی به عنوان سهولت و سرعت با شرکتهایی تعریف می شوند که می توانند مجدد تغییر شکل، طراحی دوباره دهند و بتوانند مجدد فرآیندهای خود را تشکیل سازمان دهند تا پاسخی به نیازهایشان، تهدیدهایشان و فرصت هایشان باشد. (Raschke & David , 2005 ; Sambamurthy , Bharawaj , & Grover , 2003) و یک توانایی ضروری برای سازمانهای کسب و کار (تجاری) امروزه باشد.

اگرچه رابطه بین هوشمندی شرکتها و فناوری اطلاعات در گذشته مطالعه شده است، مغایرت های اساسی بین فناوری اطلاعات (IT) و هوشمندی به صورت رضایت بخش تحقیق نشده است. (Lu & Rammurthy , 2011) بعضی مطالعات استدلال می کنند که IT قادر به هوشمندی می گردد به وسیله بهبود اخذ تصمیمات، تسهیل ارتباطات (Davenport , Harris , & Cantrell , 2004)، تحویل یکپارچه الکترونیک 10 (Nazir & Pinsonneault , 2012) و تهیه انتخابهای دیجیتال (Sambamurthy et al. , 2003). دیگران ادعا می کنند که IT از هوشمندی (Overby , Bharadwaj , & Sambamurthy , 2006 ; Wiel , Subramani & Broadbent , 2002) نسبتاً بعلت غیر منعطف بودن سیستم های اطلاعات و مصنوعات تکنولوژی (Galliers , 2007 ; Wensley & Stijn , 2007) ممانعت می نماید. اگرچه چندین فروشنده و مشاور IT، کلید استراتژیشان را جهت کمک به سازمانها برای به دست آوردن هوشمندی درست می کنند. یک درک از رابطه بین هوشمندی شرکت و فناوری اطلاعات محدود شده است. (Lu & Rammurthy , 2011 ; Nazir Nazir & Pinsonneault , 2012).

  • فرآیندهای کسب و کار هوشمند
  • تأثیر سیستم های ERP
  • مقالات ترجمه شده
  • دانلود
  • ترجمه مقاله تأثیر سیستم های ERP روی فرآیندهای کسب و کار هوشمند

کلیک جهت دانلود