اقدام پژوهی مدیریت و کنترل روابط بین دانش آموزان که همچون مدرسه ای نامریی است

دانلود اقدام پژوهی مدیریت و کنترل روابط بین دانش آموزان که همچون مدرسه ای نامرئی است

دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم روابط بین دانش آموزان را که همچون مدرسه ای نامرئی است مدیریت و کنترل نمایم

فرمت فایل word و قابل ویرایش

تعداد صفحات 29 صفحه

قیمت 2500 تومان

قسمتی از مجموعه

چکیده

آموزش و پرورش به عنوان نهادی با کارکرد های جامعه پذیری، فرهنگ پذیری، آموزش علوم و فنون با بهره گیری از مواریث دینی و فرهنگی درکنار یافته های علمی اندیشمندان و صاحب نظران بیشترین مسئولیت را در قبال ایجاد مهارتها و توانمندیها، انتقال ارزشهای دینی و ملی بر عهده دارد. (قربانی , 1389) مدرسه همواره مهمترین وسیله انتقال ثروت از نسلی به نسل دیگر است. این معنا امروزه حتی بیشتر از زمان های گذشته مصداق دارد چون خانواده به مثابه حامل سنت و تربیت ُ بر اثر توسعه زندگی اقتصادی جامعه های امروزی بسیار تضعیف شده. بدین ترتیب تداوم و سلامت جامعه انسانی اینک بیشتر از گذشته به مدرسه وابسته است. (موفقیان , 1380) مدرسه برای بیشتر انسانهایی که در سنین تعلیم و بعد از آن قرار دارند شناخته شده است و همه از و جود چنین نهادی در سراسر جهان آگاه هستند. اما آنچه که ما در این جا قصد تجزیه و تحلیل آن را داریم، مدرسه ای است درون مدارس رسمی، که آن را مدرسه نامرئی نامیده ایم. در این مدارس، تعلیم و تربیت جریان دارد و صورت می پذیرد، اما دارای ویژگیهای آشکار و بارزی نیست که بتوان آن را به سادگی تشخیص داد. در حقیقت، در مدارس نامرئی، فرزندان یک کشور از طریق ارتباط با یکدیگر اطلاعات دریافت می کنند و در جریان تعلیم و تربیت خاصی که به طور معمول برنامه ریزی و از پیش تعیین نشده است، قرار می گیرند. برای این که کارکرد این مدرسه را دقیق تر بررسی کنیم ُ آن را در قالب ارتباط اطلاعاتی بین عناصر موجود در مدرسه ُ یعنی دانش آموزان مورد بررسی قرار می دهیم. اما پیش از این اطلاعات ُ توصیفی کلی از این مدرسه به دست می دهیم: مدرسه نامرئی مدرسه ای درون مدارس رسمی ماست. (احمدی , 1379 , ص. 5 (

این مدرسه نقطه خاصی را برای تبادل اطلاعات در نظر نمی گیرد. این عمل گاهی در حیاط مدرسه، گاهی در راهرو و زمانی در کلاس صورت می گیرد. مطالبی که در این مدرسه ردوبدل می‏شود، چندان مقید به مطلب یا برنامه خاصی نیست. هرچیزی که در این‏ مدرسه ردوبدل می‏شود به تجارب و وقایع روزمره دانش‏آموزان‏ بستگی دارد. ممکن است تماشای یک فیلم در شب قبل موضوع‏ بحث مدرسه نامرئی باشد و ممکن است (احمدی , 1379 , ص. 6 (با این توصیف به این نکته می پردازیم که چرا این مدرسه وجود دارد؟ واینکه چگونه می توان مدرسه نامرئی را در حین تدریس جهت بهبود مدیریت کلاس بکار برد؟ با تاکید بر اینکه در مدرسه نامرئی تبادل اطلاعات تنها صورت نمی گیرد بلکه هم تشویق می کند و هم تنبیه می کند و هم عواطف دانش آموز را شکل می دهد وهم به ایجاد تغییر در شخصیت دانش آموزان دست می زند. (احمدی , 1379 , ص. 6 (

مقدمه

نوجوانی همچون آذرخشی در بهار عمر است که ناگاه فرا میرسد و آسمان زندگی رانور باران می کند و یا همچون دشتهای پوشیده از شقایق است که باید از آن گذر کرد تا به قله های وسیع و مغرور جوانی رسید قله هایی که در خاک و سر در افلاک دارند. باید این فصل بی نظیر زندگی را ارج نهیم و تمامی تلاش خود را برای فهم آن بکار گیریم. این نکته مسلم است که صالح یا سالم یا فاسد و بیمار بار آمدن نوجوان به کیفیت تربیت و محیط اجتماعی او بستگی دارد مگر در موارد استثنایی که ممکن است عوامل سرشتی موجب پیدایش اختلالهای رفتاری در نوجوان شوند. بنابراین سرمایه گذاری برای تربیت سالم و راهنمایی نوجوانان یک جامعه در واقع سرمایه گذاری بنیادی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی در جامعه است. و همین نسل است که حامل اصلی فرهنگ به شمار میرود و سلامت و سعادت همگانی و همه جانبه حال و به ویژه آینده کشور یا جامعه بیش از سایر عوامل به برخورداری از وجود نوجوانان و جوانان سالم بستگی دارد. بدیهی است ارزش دادن به نوجوان همانند سایر افراد به این نیست که مرتباً از او تعریف کنیم و او را به عرش برسانیم و یک نوع غرور دروغین در او ایجاد کنیم طوری که یک موجود مصرفی بار آید و هیچ گونه مسئولیتی را نپذیرد و همیشه طلبکار باشد بلکه باید نیاز های واقعی و طبیعی او را در یابیم و او را به سوی یک زندگی سالم و لذت بخش متکی به خویشتن و بهره مند از استقلال منطقی علمی و عملی راهنمایی کنیم.

فهرست مطالب

چکیده 5

مقدمه. 6

توصیف وضعیت موجود. 7

بیان مسئله. 7

شــواهد 1.8

یافته های علمی.. 9

نیاز های نامرئی یک نوجوان. 9

ب/هویت در حال شکل‏ گیری نوجوان. 10

ج/رشد تفکر انتزاعی.. 12

منشاء اطلاعات در مدرسه نامرئی.. 15

ویژگیهای اعضای مدرسه نامرئی.. 16

عوامل موثر در شکل گیری اطلاعات در مدرسه نامرئی.. 17

روشهای مداخله در مدرسه نامرئی.. 18

  1. پیشینه. 18

تجزیه و تحلیل وتفسیر داده ها 19

ویژگیهای اعضای مدرسه نامرئی.. 20

ارائه راه حل. 21

الف / اصول کلی مداخله برمدرسه نامرئی.. 21

ب / ضرورت برقراری ارتباط با نوجوان. 21

اصل توجه به کسب هویت نوجوان: 22

اصل توجه به نیازهای همه جانبه نوجوان: 22

اصل پرهیز از افراط و تفریط: 23

عوامل موثر در ایجاد مشکل در نوجوانی عبارتند از عوامل زیستی، محیطی و روانی. 23

انتخاب راه حل و اجرای راه حل: 25

گردآوری شـواهد 2.26

مشکلات.. 26

پیشنهادات.. 28

منابع. 29

کلیک جهت دانلود