کارآموزی کارخانه دیبا نخ (بافندگی)

کارآموزی کارخانه دیبا نخ (بافندگی)

دانلود کارآموزی کارخانه دیبا نخ (بافندگی) 129 ص فرمت word

فهرست مطالب:

پیشگفتار

مقدمه

پیدایش بافندگی در ایران

فصل اول

1-2- عدل پنبه

2-1 مخلوط پنبه

3-1 ماشین حلاجی یا ماشین بالش

4-1 دستگاه تغذیه

5-1 مخروطیهای دستگاه تنظیم خوراک

6-1 زننده ها

7-1 میله های اجاقی

فصل دوم

1-2 دستگاه یونی فلاک ریتر

2-2 مخلوط کننده مینی میکس شرکت ریتر

3-2 تمیزکننده ERM شرکت ریتر

4-2 مفهوم اساسی تغذیه شوت فید

5-2 سیستم تک شوتی

6-2 ترازو WTC

7-2 زننده IM

8-2 کاردینگ

فصل سوم

1-1 چند لاکنی 1

فهرست

عنوان صفحه

2-3 چندلاکنی 2

فصل چهارم

1-2 ریسندگی چرخانه ای

2-4 نمای کلی از یک واحد چرخانه ای

3-4 برتری ماشین های چرخانه ای

فصل پنجم

1-3 سالن مقدمات بافندگی

2-5 آهار

3-5 اهمیت عملیات آهار

4-5 انواع الیاف در آهار

5-5 مواد افزودنی برای آهار

6-5 لوازم و وسایل مربوط به آهار و کنترلها

فصل ششم

1-6 بافندگی

2-6 انواع ماشینهای بافندگی

3-6 ماشینهای بافندگی راپیری

4-6 ماشینهای بافندگی ارجت

5-6 ماشینهای بافندگی واترجت

6-6 مکانیزم تشکیل دهنه کار

7-6 انواع دهنه

8-6 نوع تشکیل دهنه

9-6 چگونگی تشکیل دهنه

10-6 انواع دهنه در لحظه دفتین زدن

11-6 لحظه تشکیل دهنه

فصل هفتم

1-7 تاریخچه شرکت دیبا نخ

2-7 وضعیت تولید ریسندگی دیبا نخ

3-7 اجرای پروژه بافندگی دیبا نخ

4-7 وضعیت ضایعات تولید دیبا نخ

5-7 وضعیت مواد اولیه ارسالی به سالن

منابع و ماخذ

کلیک جهت دانلود