تحقیق طراحی یک سیستم جامع و کامل برای ویژگیهای خاک اشباع نشده

تحقیق درمورد طراحی یک سیستم جامع و کامل برای ویژگیهای خاک اشباع نشده

دسته بندی: صنایع غذایی _ کشاورزی و زراعت

فرمت فایل: Doc (قابلیت ویرایش و آماده چاپ) Word


قسمتی از محتوی متن…

تعداد صفحات: 17 صفحه

طراحی یک سیستم جامع و کامل برای ویژگیهای خاک اشباع نشده.

چکیده مطالب.

منحنی ویژگی های آب و خاک (swcc) عملکرد خاک در ارتباط به محتوای آبی در خاک برای مکیدن خاک است بسیاری از ویژگیهای خاک می توانند با محتوای آبی در برابر روابط مکشی خاک ارتباط داشته باشند.

رسانایی هیدرولیک قدرت لایه های تعرق مواد شیمیایی، جذب مواد شیمیایی، محتوای آب غیر مجهز، گرمای خاص رسانایی حرارتی و تغییرات حجمی همراه عملکرد منحنی هستند.

قضاوت درست باید در راستای توصیف ارتباط بین عملیات خاک باشد قوانین قضاوت توسط سیستم جامعی بر اساس مشاهدات و روابط تجربی در بین ویژگی های خاک، تقویت می شود.

یک سیستم مهم در طی سیستم کنترل پایگاه داده ها بهعنوان برنامه پایگاه داده ای Microsoft Access توسعه یافت.

که باعث ارائه محیط مناسبی برای ترکیب مستقیم و پایگاه داده ها و دانش کاربری شود این سیستم یک منحنی مخصوص آب و خاک را به همراه دیگر ویژگی های خاک با استفاده از داده های طبقه بندی خاک مثل توزیع اندازه دانه، چگالی و جاذبه، ارائه می دهد و تمام ویژگیهای خاک پیچیده را در طی کاهش هزینه ها و زمان مورد بررسی قرار می دهد.

مقدمه.

نظر به هدایت کننده رفتار خاک اشباع نشده چندین سال در دسترس بوده و فشار داده شده که منحنی ویژگی آب وخاک، ارتباط اصلی در توصیف رفتار خاک اشباع نشده است.

تحقیقات نشان داده اند که ارتباطات تجربی برای توصیف عملیات مربوط به این منحنی استفاده می شوند.

این ارتباطات برای پیش بینی رفتار خاک در موارد زیر به کار می رود.

قابلیت نفوذ، قدرت لایه ها، ویژگی های حرارتی، تعرق و جذب.

کلیک جهت دانلود