دانلودفایل تحقیق رشته مکانیک تحلیل استاتیکی یک مخزن ضربه گیر 41صفحه

دانلودفایل تحقیق رشته مکانیک /تحلیل استاتیکی یک مخزن ضربه گیر 41صفحه

در خصوص مخاذن ضربه گیر شرح مختصری ارائه می گردد. مخازن ضربه گیر معمولاً در شرکت ماشین سازی اراک ساخته می شوند و با در نظر گرفتن میزان ضربه قوچ حجم آب و هوای داخل طراحی میگردد. بطوریکه حجم آب آنقدر زیاد نباشد که باعث عدم نوسان (خاصیت میرا کنندگی) شود و یا آن قدر کم که پس از تزریق آب به خط ا نتقال باعث هواگیری پمپ های مسیر گردد.

کلیک جهت دانلود