دانلود پایان نامه: ارتباط سبک رهبری مربیان با اهداف پیشرفت و اضطراب رقابتی ورزشکاران مرد نخبه

دسته: تربیت بدنی و علوم ورزشی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 461 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 115

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط سبک رهبری مربیان با اهداف پیشرفت و اضطراب رقابتی ورزشکاران مرد نخبه (18 – 15) سال رشته های رزمی (ووشو و کونگ فو) ایران بوده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه ورزشکاران شرکت کننده این دو رشته در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی ایران تشکیل دادند که جمعاً 262 نفر بودند و از این روی، نمونه آماری برابر با جامعه آماری بود. این پژوهش از نوع توصیفی می باشد و به منظور گردآوری اطلاعات از چهار پرسشنامه استاندارد شده شامل: پرسشنامه سبک رهبری (LSS) ، اهداف پیشرفت TEOSQ) )، اضطراب رقابتی (SCAT) و پرسشنامه اطلاعات فردی ( Demography ) استفاده شد که پایایی این پرسشنامه به شیوه سنجش همسانی درونی پرسش ها و آلفای کرونباخ نیز محاسبه گردید. برای پیش بینی سهم و نقش متغیر پیش بین بر متغیر میانجی و متغیر ملاک از رگرسیون چندمتغیری و در راستای تحلیل های تکمیلی از حیطه معادلات ساختاری استفاده گردید.

نتایج نشان داد که بین رفتارهای رهبری حمایت اجتماعی و بازخورد مثبت با اهداف پیشرفت رابطه خطی مثبت و مناداری وجود دارد. نیز از بین رفتارهای رهبری مربی، رفتارهای استبدادی و بازخورد مثبت با اضطراب رقابتی رابطه خطی مثبت و معناداری دارند. از سوی دیگر رابطه خطی مثبت و معناداری بین خودگرایی و اضطراب رقابتی بازیکنان مشاهده شد. استفاده از معادلات ساختاری نیز میانجی بودن اهداف پیشرفت را در ارتباط بین متغیرها نشان داد. چکیده

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط سبک رهبری مربیان با اهداف پیشرفت و اضطراب رقابتی ورزشکاران مرد نخبه (18 – 15) سال رشته های رزمی (ووشو و کونگ فو) ایران بوده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه ورزشکاران شرکت کننده این دو رشته در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی ایران تشکیل دادند که جمعاً 262 نفر بودند و از این روی، نمونه آماری برابر با جامعه آماری بود. این پژوهش از نوع توصیفی می باشد و به منظور گردآوری اطلاعات از چهار پرسشنامه استاندارد شده شامل: پرسشنامه سبک رهبری (LSS) ، اهداف پیشرفت TEOSQ) )، اضطراب رقابتی (SCAT) و پرسشنامه اطلاعات فردی ( Demography ) استفاده شد که پایایی این پرسشنامه به شیوه سنجش همسانی درونی پرسش ها و آلفای کرونباخ نیز محاسبه گردید. برای پیش بینی سهم و نقش متغیر پیش بین بر متغیر میانجی و متغیر ملاک از رگرسیون چندمتغیری و در راستای تحلیل های تکمیلی از حیطه معادلات ساختاری استفاده گردید.

نتایج نشان داد که بین رفتارهای رهبری حمایت اجتماعی و بازخورد مثبت با اهداف پیشرفت رابطه خطی مثبت و مناداری وجود دارد. نیز از بین رفتارهای رهبری مربی، رفتارهای استبدادی و بازخورد مثبت با اضطراب رقابتی رابطه خطی مثبت و معناداری دارند. از سوی دیگر رابطه خطی مثبت و معناداری بین خودگرایی و اضطراب رقابتی بازیکنان مشاهده شد. استفاده از معادلات ساختاری نیز میانجی بودن اهداف پیشرفت را در ارتباط بین متغیرها نشان داد.

  • اهداف پیشرفت
  • ورزشکار نخبه
  • سبک های مربی
  • رهبری
  • مدیریت ورزشی
  • اضطراب رقابتی

کلیک جهت دانلود