تحقیق بررسی رابطه و همبستگی بین سبکهای رهبری و رضایت شغلی کارکنان

دانلود تحقیق بررسی رابطه و همبستگی بین سبکهای رهبری و رضایت شغلی کارکنان

انسان از اوان تاریخ تحریری خود به موضوع رهبری علاقمند و کنجکاو بوده است و تاریخ اهمیت رهبران خوب را در زندگی، رفاه، سعادت و ترقی ملت ها مبرهن می سازد. در سده اخیر نیز به جهت اهمیت و ارزش موضوع بیش از سه هزار مطالعه و تحقیق تا سال 1980 درباره رهبری انجام گرفته است و تعداد پژوهش ها در دهسال گذشته در بیشتر رشته ها بیش از تعداد آن از تاریخ بشر تا آن زمان بوده است. از طرفی هر سال روشن و مبرهن می گردد که رهبری اثر بخش، در تمام سطوح جامعه و در تمامی سازمانها، برای حل و انطباق با مسائل اجتماعی و اقتصادی رو به رشدی که جهان با آنها مواجه است، حیاتی می باشد. امروزه مهندسی مجدد (باز اندیشی بنیادین و طراحی نو و ریشه ای فرآیندها) برای دستیابی به بهبود و پیشرفتی شگفت انگیز در معیارهای حساس، دستیابی به کیفیت جهانی (استانداردهای ISO 9000 [1]) و تشکیل واحدهای فعال پژوهشی نوآوری در محصول و فرآیند) لازمه تولید و عرضه کالاهای با کیفیت بهتر و قیمت مناسبتر به بازارهای جهانی و منطقه ای است.

از سوی دیگر ساختارهای گروهی سازمانها تا به آن حد پیشرفته اند که جزء اصلی سازمانهای نوین را به جای تک شغل سنتی گروه های موضوع روز مقوله تواناسازی افراد و گروه ها و فلسفه خود رهبری است. و افزودن بهره وری مؤسسات تنها با توجه به استفاده از حداکثر توانایی های کارکنان، ترغیب آفرینندگی آنان، ارتقاء انگیزه و بکارگیری سبکهای رهبری صحیح و کسب رضایت آنان ممکن می باشد.

بنابراین، رهبری سازمانی موضوع بسیار پراهمیت و پیچیده ای است و پژوهشگران و اندیشمندان کشورهای توسعه یافته مساعی بسیاری را صرف شناخت و بهبود آن می نمایند. به عنوان مثال پژوهشگران ژاپنی با دقت بسیار روند مدلها و تئوری های رهبری سازمانی را زیر نظر دارند، وبه محض انتشار و ارائه مدلی جدید، آن را در سازمانهای مدلها و تئوری های رهبری سازمانی را زیر نظر دارند، و به محض انتشار و ارائه مدلی جدید، آن را در سازمانهای ژاپنی آزمون می کنند و نتایج حاصل ار با موشکافی به بحث می گذارند، باشد که گامهای آنها را، در تمدن جهانی سرعت بخشد (نقل از خلیلی، صفحه 183).

لیکن روشنفکران و صاحبان اندیشه در کشورهای توسعه نیافته اکثراً از فعالیت های علمی کاربردی و پژوهش های میدانی بومی دور مانده اند. هنوز بر ما روشن نیست که سازمانهای موفق کشورمان کدامند، چه ویژگی هایی دارند

شامل 42 صفحه فایل word قابل ویرایش

کلیک جهت دانلود