نقش حسابررسی در اقتصاد و بررسی آن در ایران

نقش حسابرسی در اقتصاد و بررسی آن در ایران

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf صفحات 7

مقدمه:

حسابرسی در زبان انگلیسی به معنای ‘گوش دادن’ است و در زمان هایی که هنوز خواندن و نوشتن رایج نبود، با گوش دادن به

اظهارات مسئولان مالی، درستی و صحت مطالب ابراز شده مورد بررسی قرار می گرفت. انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم موجب تغییر در

شیوه ی تولید، گسترش دامنه عملیات تولیدی، ساخت کار خانه های بزرگ، سرمایه گذاری های غیر انفرادی و درنتیجه ایجاد شرکت

های سهامی و گسترش نیاز به علم حسابرسی شد) اسکندری و عرفی، 1389 (. با گذشت زمان روز به روز وظایف حسابرسی گسترده

تر و پیچیده تر شد و امروز نقش نوین حسابرسان رسمی نسبت به نقش سنی آنان به شدت افزایش یافته و مسئولیت اجتماعی آنان در

رفاع اجتماعی همچنان مورد تاکید می باشد) بیدختی و موسوی، 1391.)

سوالی که در این میان مطرح می شود این است که آیا حسابرسی در تحول اقتصادی جوامع نقشی دارد یا خیر؟ و اگر پاسخ مثبت

است از چه طرق و راه هایی این نقش اعمال می شود. پاسخ به این سوال از آنجایی اهمیت دارد که در صورت وجود چنین نقشی، ما با

شناخت آن می توانیم به رشد و توسعه ی اقتصاد کشور کمک کنیم و یکی از موجبات تحول اقتصادی را فراهم آوریم.

کلیک جهت دانلود