نقشه توپوگرافی گل (4868III)

نقشه توپوگرافی گل (4868III)

نقشهٔ توپوگرافی، نقشه ای است که برای نمایاندن ویژگی های فیزیکی سطح زمین به کار می رود. این نقشه ها در مقیاس های بزرگ و کوچک می باشند و در مطالعات زمین شناسی به دلیل داشتن اطلاعات فواصل افقی یا ارتفاع عمودی بسیار به کار می روند.

نقشه های JPEG (عکس اسکن شده) توپوگرافی از مناطق مختلف آذربایجان غربی در مقیاس 1: 50000

نقشه های JPEG (عکس اسکن شده) توپوگرافی از مناطق مختلف آذربایجان غربی در مقیاس 1: 50000

نقشه های JPEG (عکس اسکن شده) توپوگرافی از مناطق مختلف آذربایجان غربی در مقیاس 1: 50000

این نقشه ها، چاپ ها و ویرایش های متعدد سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در سال های مختلف است که به صورت اسکن شده (فایل JPEG) موجود است. نام آنها صرفا نام شیت مربوطه است که بدان شناخته می شود.

شکل زیر اندکس نقشه های 1/50000 استان آذربایجان شرقی را نشان می دهد

نوشته های آبی کم رنگ موقعیت هر شیت را روی نقشه نشان می دهد.

کلیک جهت دانلود