رابطه هوش عاطفی مدیران با سبک رهبری تحول بخش (7)

رابطه هوش عاطفی مدیران با سبک رهبری تحول بخش

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

عنوان:

رابطه هوش عاطفی مدیران با سبک رهبری تحول بخش

مقدمه:

در عصر حاضر سازمان ها به طور فراینده ای با محیط های پویا و در حال تغییر مواجه اند و بنابراین به منظور بقاء و پویایی خود مجبورند که خود را با تغییرات محیطی سازگار سازند در واقع سازمانهایی کارآمد محسوب می شوند که علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه بتوانند مسیر تغییرات و دگرگونی ها را نیز در آینده پیدا کرده قادر باشند که این تغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب برای ساختن آینده ای بهتر هدایت کنند. نو آوری و لزوم تطبیق یافتن با شرایط زمان و ضرورتهای روز از مسائلی است که در فقه اسلامی ما نیز ریشه دار است. به ویژه در احادیث دینی ما آمده آنکه دو روزش مانند هم باشد مغبون می باشد کریستوفرایت نیز گفته است که سازمان ها نمی توانند از تغییر بگریزند همانگونه که ذرات آب اقیانوس از موج نمی توانند بگریزند (سادلر، 1380، ص ت مقدمه)

فهرست

فصل اول:

کلیات تحقیق

مقدمه 2

بیان مسئله 3

اهمیت تحقیق 5

اهداف تحقیق 8

چار چوب نظری تحقیق 8

فرضیات تحقیق 10

تعریف واژه ها 10

فصل دوم:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق 13

ابعاد هوش از دیدگاه اسپیرمن 16

نواع هوش از دیدگاه اشترن برگ 17

اهمیت هوش عاطفی 18

هوش هیجانی از دیدگاه مایر و سالووی 19

هوش هیجانی از دیدگاه بار – آن 20

مؤلفه های هوش عاطفی مایر، سالووی و کارسو: 24

مدل ابعاد هوش عاطفی در محیط کار: 27

هوش عاطفی از دیدگاه دانیل گلمن 27

تعاریف هوش عاطفی 28

اهمیت رهبری تحول بخش 32

دیدگاههای صاحبنظران گوناگون در زمینه

رهبری تحول بخش 34

منابع 38

فصل اول:

کلیات تحقیق

کلیک جهت دانلود