مشاوره شغلی (3)

مشاوره شغلی

فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات39

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مشاوره شغلی 1

تاریخچه مشاوره شغلی 1

اهمیت مشاوره شغلی 3

فرآیند مشاوره شغلی 4

زمان اقدام به مشاوره شغلی 5

علت معرفی مشاغل را توضیح دهید؟ 6

چه ضرورتی وجود دارد که راهنمایی شغلی صورت گیرد؟ 8

رغبت و استعداد در انتخاب شغل 9

پرسش های دانش آموزان در آشنایی با شغل 10

روش های گروه راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای در مدارس 11

مهارت مشاوره ای 12

مشاغل مربوط 14

مهارت 15

بذر اشتغال 16

عوامل موثر در کار کردن 18

هماهنگی تواناییهای فردی با ویژگیهای کار 19

عوامل انگیزشی در کار کردن 19

ماهیت کار به عنوان یک عامل موثر 20

شرایط محیطی به عنوان عامل موثر در کار کردن 20

گروههای کاری به عنوان عامل موثر در کار کردن 21

بازده کار به عنوان عامل موثر در کار کردن 21

زمینه های روانشناسی سازمانی 22

روشهای پژوهش در روانشناسی سازمانی 24

توسعه و مشاوره شغلی 25

روابط بین انتخاب با تریج وانتظارات شغلی 28

تعریف عملی انتخاب شغل 29

کلام آخر 33

کلیک جهت دانلود