مقاله بررسی رابطه تیپ های شخصیتی دبیران دبیرستانهای دخترانه با میزان موفقیت آن ها

مقاله بررسی رابطه تیپ های شخصیتی دبیران دبیرستانهای دخترانه با میزان موفقیت آن ها

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 180 صفحه می باشد.

چکیده:

راه ترقی جوامع وجودانسانهایی آگاه وروشن است. این آگاهی وروشنی که به تغییرمطلوب نگرش تعبیرمی شود ازوظایف عمده نظام آموزش وپرورش است وتبلورکارآموزش وپرورش درتربیت نیروهای انسانی متعهد، دانشمند، متخصص وماهراست. اماپویایی وتحول آموزش وپرورش منوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی، تصمیم گیری وسازمان دهی دقیق درساختاراجتماعی مدارس می باشدکه ازطریق معلمان به ظهورمی رسد. نقش معلم به عنوان مجری تغییرات بسیاراساسی است.

این پژوهش باعنوان بررسی رابطه تیپ های شخصیتی دبیران دبیرستانهای دخترانه بامیزان موفقیت درشهرستان رشت می باشد.

جان هالند شش نوع شخصیت راارائه می کندوپیشنهادمی نمایدکه رضایت شغل ومیل به ترک شغل به درجه ای بستگی داردکه فردمی تواندبه صورتی موفقیت آمیزشخصیت خودرابایک محیط شغلی وفق دهد. اومعتقداست که غالب افرادرامی توان دریکی از طبقات ششگانه زیر قرار داد:

واقع گرا، جستجوگر، هنری، اجتماعی، تهوری وقراردادی.

در این رابطه 11 سوال پژوهشی به شرح زیر مطرح گردیده است:

سوالات اصلی:

 • دبیران مدارس متوسطه دخترانه شهر رشت از چه تیپ های شخصیتی برخوردارند؟
 • آیا بین تیپ های شخصیتی واقع گرا ومیزان موفقیت دبیران رابطه وجود دارد؟
 • آیا بین تیپ های شخصیتی جستجوگرو میزان موفقیت دبیران رابطه وجود دارد؟
 • آیا بین تیپ شخصیت هنری و میزان موفقیت دبیران رابطه وجود دارد؟
 • آیابین تیپ شخصیت اجتماعی ومیزان موفقیت دبیران رابطه وجود دارد؟
 • آیابین تیپ شخصیت تهوری ومیزان موفقیت دبیران رابطه وجود دارد؟
 • آیابین تیپ شخصیت قراردادی ومیزان موفقیت دبیران رابطه وجود دارد؟

سوالات فرعی:

 • آیا هر یک از تیپ های شخصیتی در زنان ومردان تفاوت دارد؟
 • آیا هر یک از تیپ های شخصیتی معلمان که در سطوح تحصیلی مختلف قرار دارند تفاوت وجود دارد؟
 • آیاهر یک از تیپ های شخصیتی معلمان با سابقه خدمت متفاوت یکسان است؟
 • آیاهر یک از تیپ های شخصیتی معلمان که مواد مختلف تدریس می نمایند تفاوت وجود دارد؟

برای پاسخ به سوالات فوق با تدوین ادبیات پژوهش چهار چوب نظری تنظیم شد. با استفاده از ابزار جمع آوری اطلاعات (پرسشنامه هالند) اطلاعات لازم جمع آوری شد. روش مطالعه در این پژوهش توصیفی است. برای آزمون سوالات اصلی پژوهش ازآزمون کای اسکوئر وTضریب همبستگی استفاده شد. سئوالات 1و2 فرعی با استفاده از آزمون Tوگروه مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند واز آزمون تحلیل واریانس برای آزمون سئوالات 2و4 فرعی استفاده شده است. از یافته های مهم این پژوهش آناست که بین تیپ های شخصیتی هنری وموفقیت رابطه معنادار ومعکوس وبین تیپ های شخصیتی تهوری وموفقیت دبیران رابطه معنادار ومستقیم وجود دارد. براساس این پژوهش رابطه معناداری میان بقیه تیپ های شخصیتی وموفقیت دیده نشده است.

بیان مسأله:

پایه واساس هرکشوری براستقلال فکری افراد آن جامعه استواراست هرچه افراد جامعه نیرومند تروعالم تربا شند جامعه سعادتمند تروپیروزترخواهند بود تردیدی نیست که نیرومندی ودانش یک جامعه به وضع فرهنگی وتربیت افراد آن بستگی دارد. درآموزش وپرورش، نقش نیروی انسانی بسیارمهم است. ومعلم ازمهمترین عوامل دررشد وتوسعه کیفی تعلیم وتربیت به شمارمی آید. معلمان هسته مرکزی دستگاه تعلیم وتربیت ومجریان حقیقی این امرحیاتی هستند وتأ ثیرآن برجامعه به اندازه ای زیاد است کهمی توان گفت سعادت مملکت در دست کسانی است که به تعلیم وتربیت فرزندان کشور اشتغال دارند. (مصتفایی، 1377، ص 15) انتخاب شغل یکی از اساسی ترین فعالیت های زندگی انسان به شمار می رود ولی آنچه مهم به نظر می رسد این است که آیا فرد درحین اشتغال به یک شغل از انجام دادن آن احساس رضایت خواهد کرد ومحیط کار برای او لذت بخش خواهد بود یا مجبور خواهد شد برای ارضای نیازها وعلایق خود به منبع دیگر چشم بدوزد ودل سردی، یاس، نومیدی، اضطراب وبی میلی بر فضای کارحاکم می شود.

در کوششهایی که برای بهبود زندگی کاری افراد به عمل می آید، این نکته شایان توجه است که نخست افراد دارای نیازهای گوناگون می باشند که از میان آنها می توان نیازهای اجتماعی واحساسی افراد رادرنظر آورد. افراد هنگامی که به کارمشغولند نمی توانند فارق ازاینگونه نیازها باشند. توجه به انگیزه های درونی کار سبب می شود که فرد کاری را که به آن علاقه داردپیشرفت خود را در آن می بیندومی تواند به خاطر آن تلاش کند برگزیند (علوی1378، ص298).

جان هالند درباره تناسب شغل باشخصیت براین تصوراست که رغبت وعلاقه فرد متناسب است، او معتقد است که اگر شخصیت افرادونوع شغل آنها با هم متناسب باشد عملکرد کارکنان بالا می رود براساس این نظریه افراد رابر اساس شباهتهاشان به یکی از شش تیپ شخصیتی طبقه بندی کرد. او پیشنهادمی نماید که رضایت شغلی ومیل به ترک شغل به درجه ای بستگی دارد که فردمی تواند به صورتی موفقیت آمیز خودرابه یک محیط شغلی وفق دهد (رابینز، 1376، ص161).

برای نمونه اگر کسی از نظر شخصیتی دارای مهارتهای فنی، بنیه قوی ورفتاری پرخاشگرانه باشد، درمشاغل بدی به کار گماشته شود بسیار مناسبتر ازاین است که به پژوهش گری بپردازد، یا اورادر مشاغل که جنبه اجتماعی قوی داردبگذارند بسیارنامناسب خواهد بود (رابینز، 1376، ص162).

درپژوهش حار محقق در صدد آن است که تیپ شخصیتی دبیران دبیرستانهای دخترانه شهرستان رشت رامورد بررسی قراردهد. آیاموادی که دبیران تدریس می نمایند متناسب با علاقه وتیپ شخصیتی آنان می باشد یا خیر؟ وسرانجام هدف آن است که مشخص شود آیا بین میزان موفقیت وتیپ های شخصیتی رابطه وجددارد یا خیر؟

فهرست

فصل اول:

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت وضرورت پژوهش

عنوان تحقیق

سوالات پژوهش

تعاریف مفاهیم واصتلاحات

تعاریف عملیاتی

فصل دوم:

ادبیات تحقیق

جنبه های شخصیت

عوامل تعیین کننده شخصیت

خصایص شخصیتی

ویژگی وعادات شخصیتی

اختلالات شخصیت

سنجش شخصیت

آزمونهای شخصیت

نظریه های شخصیت

نظریه روان پویای فیروید

رشد شخصیت ومکانیسم دفاعی

ارزیابی وانتقاد وارده برنظریه فیروید

نظریه کال یونگ

ساختار شخصیت

سنخ های شخصیت در نظریه یونگ

انتقاد از نظریه یونگ

نظریه رشد اریک اریکسون

نظریه سنخ شناسی شخصیت

نظریه کاتل درباره شخصیت

نظریه کارل راجدز

شغل، انگیزش محیط کار

نقش محیط کار در بهداشت روانی افراد

الگوی وروم

نظریه Xونظریه Y

طرح ریزی مناسب کار

تجزیه و تحلیل وانطباق شغلی

اطلاعات شغلی

اهمیت انتخاب شغل

عوامل تأثیر گذار در انتخاب شغل

فشار شغلی

کسب موفقیت

پرسشنامه های رغبت پرسشنامه های شخصیت

فرمول بندی تیپ ها

پیشینه تحقیقات انجام گرفته در ایران

پیشینه تحقیقات انجام شده در خارج ازکشور

فصل سوم:

روش تحقیق

جامعه آماری

ابزار جمع آوری اطلاعات

روایی واعتبار پژوهش

روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم:

ارائه داده ها و تجزیه و تحلیل

توصیف داده ها

توصیف هر یک از پرسشهای مربوط به موفقیت معلمان

توصیف ویژگی زندگی نامه معلمان

توصیف تیپ های شخصیتی

آزمون سوالات پژوهش

فصل پنجم:

نتیجه گیری وپیشنهادها

مقدمه محدودیت پژوهش

پیشنهادها ی کاربردی

پیشنهاد بر اساس میل نظری

کلیک جهت دانلود