ترجمه مقاله بررسی تاثیر عوامل توصیه گر در رفتار خرید برنامه ریزی نشده مصرف کننده های آنلاین + فایل مقاله انگلیسی

دسته بندی: مقالات ترجمه شده

تعداد صفحات: 28 صفحه

عنوان انگلیسی: Assessing the impact of recommender agents on on-line consumer unplanned purchase behavior

عنوان فارسی: بررسی تاثیر عوامل توصیه گر در رفتار خرید برنامه ریزی نشده ی مصرف کننده های آنلاین

Recommendation agents (RAs) have been used by many Internet businesses such as Amazon and Netflix. However, few authors have studied how consumer behavior is affected by those that make suggestions to online consumers based on their recent shopping behavior. Fewer still have examined the role that RAs play in influencing impulse purchasing decisions online. Our study developed a theoretical model to illustrate the impact of RAs on online consumer behavior. The model was tested through an online shopping simulation which used a collaborative filtering based product RA. Particular attention was paid to the effects of an RA on consumer behavior; we found that it increased promotion and product search effectiveness, user satisfaction with the website, and unplanned purchases. Results showed that our model provided insights into the impact of an RA on online consumer behavior and thus provided suggestions for implementing effective systems.

نظریه ی عوامل (RA ها) توسط بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی مثل آمازون و Netflix استفاده شده است. با این حال، نویسندگانی در مورد اینکه چگونگیِ تحت تاثیر قرار گرفتن رفتار مصرف کننده توسط کسانی که توصیه هایی به مشتریان آنلاین بر اساس آخرین رفتار خریدشان ارائه می کنند، مطالعه کرده اند. تاکنون برخی نقشی را که RA ها در تاثیر بر تصمیم گیری خرید آنلاین بازی می کند را مورد بررسی قرار داده اند. بررسی ما یک مدل نظری برای شرح دادن اثرات RA ها بر رفتار مشتریان آنلاین را توسعه داد. این مدل در یک خرید شبیه سازی شده که یک پالایش مشترک مبتنی بر محصولات RA را به کار برد آزمایش شده بود. به اثرات یک RA روی رفتار مصرف کننده توجه ویژه شده بود؛ ما دریافتیم که آن ترویج و اثربخشی جستجوی محصولات، رضایت استفاده کننده بوسیله ی وب سایت، و خریدهای برنامه ریزی نشده را افزایش می دهد. نتایج نشان می دهد که مدل ما بصیرت در مورد اثر شدید یک RA بر رفتار مصرف کننده ی آنلاین و بدینسان پیشنهادات فراهم شده برای اجرای سیستم موثر را فراهم می کند.

  • ترجمه مقاله
  • عوامل توصیه گر در رفتار خرید

کلیک جهت دانلود