پاورپوینت درس طراحی سخت افزار به کمک زبان VHDL از کلاس دکتر میرزا کوچکی دانشگاه علم و صنعت و کتاب VHDL Programming by Example

پاورپوینت درس طراحی سخت افزار به کمک زبان VHDL از کلاس دکتر میرزا کوچکی دانشگاه علم و صنعت و کتاب VHDL Programming by Example

جزوه پاورپوینت درس طراحی سخت افزار به کمک زبان VHDL از کلاس دکتر میرزاکوچکی دانشگاه علم و صنعت که شامل 19 فایل آموزشی در قالب پاورپوینت می‎باشد، در این مجموعه ارائه می‎گردد.

در این درس با استفاده از زبان توصیف سخت افزار کامپیوتر (VHDL ها) به طراحی، شبیه سازی، مدل سازی و پیاده سازی سیستمهای دیجیتالی پیچیده در سطح بالا پرداخته شده است. در ابتدا سطوح تجرد در طراحی سیستمهای دیجیتالی را تعریف کرده اند. سپس به اختصار با ابزارهای موجود طراحی و شبیه سازی آشنا کرده اند.

در ادامه زبان توصیف سخت افزاری (استاندارد VHDL) به طور کامل تدریس می گردد و طراحی سیستم های دیجیتالی در سطوح مختلف تجرد انجام می گیرد. دانشجویان با استفاده از شبیه سازی VHDL به طراحی و شبیه سازی و پیاده سازی بلوک های دیجیتالی پایه روی FPGA می پردازند. در انتها طراحی، شبیه سازی و سنتز یک سیستم دیجیتالی پیچیده انجام می شود.

سرفصل ها:

Introduction

– Introduction to HDL-based Digital IC Design Flow

– VHDL Background

Design Methodology

– Hierarchical Design

– Modular Design

– Library, Package and Components

– Design Reuse

Basic Concepts

– Timing

– Concurrency

– Delta Delay

Structural Design

– Instantiation

– Wiring Components

Design Organization

High Level Description of Hardware

– Types

– Operators

– Attributes

– Subprograms

Dataflow (RTL) Description

Behavioral Modeling

– Processes

– File I/O

CPU Design Example

– Behavioral Description

– Bussing Structure

– Dataflow Description

– Control Unit

– Test Benching

همچنین کتاب McGraw Hill – VHDL Programming by Example 4th Ed در کنار این جزوه ارائه شده است.

این کتاب که بصورت PDF است و 497 صفحه دارد.

سرفصل های این کتاب به این صورت است:

1- Introduction to VHDL

2- Behavioral Modeling

3- Sequential Processing

4- Data Types

5- Subprograms and Packages

6- Predefined Attributes

7- Configurations

8- Advanced Topics

9- Synthesis

10- VHDL Synthesis

11- High Level Design Flow

12- Top-Level System Design

13- CPU: Synthesis Description

14- CPU: RTL Simulation

15- CPU Design: Synthesis Results

16- Place and Route

17- CPU: VITAL Simulation

18- At Speed Debugging Techniques

کلیک جهت دانلود