پایان نامه رشته مدیریت بررسی و شناخت علل و عوامل رضایت شغلی کارکنان مرکز خدمات معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 2 تهران

پایان نامه رشته مدیریت بررسی و شناخت علل و عوامل رضایت شغلی کارکنان مرکز خدمات معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 2 تهران

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته مدیریت بررسی و شناخت علل و عوامل رضایت شغلی کارکنان مرکز خدمات معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 2 تهران با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 92

مقدمه:

در پژوهشی موضوعی اصلی بررسی میزان رضایت شعلی کارکنان مرکز خدمات معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 2 تهران بوده است و هدف آن بررسی و شناخت علل و عوامل رضایت شغلی کارکنان می باشد که در این تحقیق جامعه آماری 30 نفر می باشد ابزار جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه رضایت شغلی می باشد. بنابه اعتقاد روان شناسان صنعتی و سازمانی، امنیت شغلی از جمله عوامل بوجود آورنده رضایت شغلی است که مهمترین مؤلفه در حیطه رفتار سازمانی است و امنیت شغلی در زمره مصادیق امنیت است که در امنیت شغلی مناسب گنجانده شده است. به علاوه رضایت شغلی جایگاهی است که در آن دیدگاههای روان شناسی اجتماعی، مکمل رویکرد های دیگر دانشمندان علوم اجتماعی و علوم سیاسی است. بحث های مربوط به رضایت شغلی به رضایت شغلی به مطالعه نگرشهای مربوط به کار از پیش از جنگ جهانی اول مربوط می شود. جدیدترین مدلی که از فرایند دستیابی به رضایت شغلی و عوامل مؤثر بر آن ارائه شده است مربوط به سال 1977 است که توسط (فرات) و (استارک) عنوان شده است که بر اساس این مدل عواملی که بر رضایت شغلی تأثیر دارند را می توان به عوامل درونی- محتوایی و عوامل زمینه- بیرونی تقسیم کرد. کاربه معنای حرفه و شغل از عوامل رضایت شغلی است. کاری که برای شخص جالب و معنا دار باشد و فرد به آن علاقه داشته باشد باعث رضایت می شود. کار برد مهارت، خصوصیت شغلی دیگری است که در رضایت شغلی دخالت دارد.

رضایت شغلی:

رضایت شغلی به مفهوم لذت روحی ناشی از ارضاء نیازها، تمایلات و امیدهای می باشد که به فرد از کار خود دست می دهد. رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی است. در زمینه رضایت شغلی تعاریف مختلفی ارائه شده است که نمونه هایی از تعریف مربوطه را شرح می دهم. به نظرها پاک (1915): رضایت شغلی مفهوم پیچیده و چند بعدی دارد و با عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی در ارتباط است. تنها یک عامل موجب رضایت شغلی نمی شود بلکه ترکیب یعنی از مجموعه عوامل گوناگون سبب می شود که فرد شاغل در لحظه معینی از کار خود احساس رضایت کند و از آن لذت ببرد و فرد با تأکیدی که بر عوامل از قبیل در آمده ارزش اجتماعی شغل، شرایط محیط کار و فراورده های اشتغال در زمانهای مختلف دارد به طریق گوناگون احساس رضایت از شغل را ابراز می کند. رابینز: رضایت شغلی را از جنبه های گوناگون تشریح می نماید. وی در یک تعریف معتقد است که رضایت شغلی یعنی تفاوت مقدار مزایا و پاداشی که کارمند دریافت می کند و آنچه که خود می بایستی دریافت میکرد

کلیک جهت دانلود