پایان نامه آماده: بررسی ارتباط میان رضایت همسران و رابطه زناشویی با هوش همسران زن و مرد

پایان نامه آماده: بررسی ارتباط میان رضایت همسران و رابطه زناشویی با هوش همسران زن و مرد – 130 صفحه فایل ورد word

بهترین سایت خرید فایل آماده

1-موضوع پژوهش

موضوع این پژوهش بررسی رابطه رضایت زناشویی و هوش همسران توسط تست رضایت زناشویی و تست پیشرونده ریون می باشد.

2 – هدفهای پژوهش

اولین هدف این پژوهش بررسی رابطه معنادار بودن رضایت زناشویی با هوش در مردان می باشد.

دومین هدف این پژوهش بررسی رابطه معنادار بودن رضایت زناشویی با هوش در زنان می باشد.

سومین هدف این پژوهش بررسی تفاوت معنادار بودن رضایت زناشویی مردان و زنان می باشد.

چهارمین هدف این پژوهش بررسی تفاوت معنادار بودن هوش مردان و زنان می باشد.

3- امکان بررسی موضوع پژوهش و اهمیت آن

مفهوم ومقصود زناشویی وازدواج درطی قرنها وشرایط اقتصادی و اجتماعی وجغرافیایی و غیره پیوسته دستخوش تحول و تغییر بوده و با عوامل و نیازمندیهای گوناگون در آمیخته است. لیکن امروزه مفهوم زناشویی و ازدواج با شرایط قرن حاضر براساس محبت، همکاری، همدردی، تفاهم و فداکاری متقابل و زندگی مشترک زن و مرد استوار است. عمده ترین اهدافی که تاکنون برای تحقیقات و مطالعات مختلفی که پیرامون موضوع خانواده صورت گرفته است مشخص نمودن ضرورت و اهمیت نقش خانواده در جوامع مختلف در جهت رشد و پیشرفت و اعتلای اهداف آرمانی آن جامعه بوده است. به عبارت دیگر محققان مختلف از ابعاد مختلف جامعه شناسی، مردم شناسی، روان شناسی و غیره سعی نموده اند تا با ارائه راهکارهای جدید زمینه های تداوم و انسجام بیش از پیش خانواده را مهیا سازند. زیرا امروز دریافته اند که تنها در سایه امنیت و آرامش خانواده است که می توان فرزندانی سـالم و پـویـا تـربیت نمود و از آنـجا کـه زن در خـانـواده نـقش مهمـی در انسـجام و شکل گیری شخصیت افراد خانواده دارد و زمانی میتواند نقش خود را کاملتر انجام دهد که دارای رضایت مندی زناشویی بیشتری باشد. لذا رضایت زن در ازدواج موضو ع مورد مطالعه تحقیقات متعدد قرار گرفته است.

4 – سؤالهای پژوهش

آیا بین رضایت زناشویی با هوش در مردان رابطه معناداری وجود دارد؟

آیا بین رضایت زناشویی با هوش در زنان رابطه معناداری وجود دارد؟

آیا بین رضایت زناشویی مردان و زنان تفاوت معناداری وجود دارد؟

آیا بین هوش مردان و زنان تفاوت معناداری وجود دارد؟

5- فرضیه های پژوهش

بین رضایت زناشویی با هوش در مردان رابطه معناداری وجود دارد.

بین رضایت زناشویی با هوش در زنان رابطه معناداری وجود دارد.

بین رضایت زناشویی مردان و زنان تفاوت معناداری وجود دارد.

بین هوش مردان و زنان تفاوت معناداری وجود دارد.

6-متغیرها و تعریف عملیاتی آنها

متغیر پیش بینی کننده: در این پژوهش متغیر پیش بینی کننده هوش است. آلفرد بینه معتقد است که هوش توانایی فرد در قضاوت، ادراک و استدلال درست است (اسکوئیلر و همکاران، 1372، ص 11).

در این پژوهش متغیر هوش از طریق ماتریسهای پیشرونده ریون بزرگسالان، 60سؤالی سربهای (آ،

ب، ت، د، ج) اندازه گیری خواهدشد. جدول 1-1 تفسیر کیفی معادلهای هوشبهر آزمون ماتریسهای پیشرو را نشان می دهد.

جدول1-1 تفسیر کیفی معادلهای هوشبهر آزمون ماتریسهای پیشرو

معادل هوشبهر

طبقه بندی از لحاظ هوش

149یا بیشتر

148-125

124-113

112-89

88-77

76-65

64یا کمتر

حدود نابغه

بسیار ممتاز

ممتاز

متوسط

کودن (پایین تر از متوسط)

عقب مانده مرزی

عقب مانده

متغیر پیش بینی شونده: در این پژوهش متغیر پیش بینی شونده رضایت زناشویی است.

الیس معتقد است که رضایت زناشویی احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر است موقعی که همه جنبه های ازدواجشان را در نظر بگیرند. رضایت یک متغیر نگرشی است و بنابراین یک خصوصیت فردی زن و شوهرمحسوب می شود (ذوالفقار، 1380، ص 64).

در این پژوهش رضایت زناشویی متغیری است که بوسیله پرسشنامه رضایت زناشویی (ENRICH)، 47 سؤالی فرم تجدید نظر شده اندازه گیری خواهد شد. پس از بدست آوردن نمره خام، نمره ها را با استفاده از جدول نرم به نمره t تبدیل می کنیم که در آن میانگین برابر 50 و انحراف معیار 10 می باشد.

 • نمره های کمتر از30 نشانگر نارضایتی شدید همسران از روابط زناشویی است.
 • نمره های بین 30 تا 40 نشانگر عدم رضایت از روابط زناشویی همسران اسـت.
 • نمره های بین40 تا60 نشانگر رضایت نسبی و متوسط از روابط زناشویی همسران است.
 • نمره های بین60 تا70 نشانگر رضایت زیاد همسران از روابط زناشویی است.
 • نمره های بالاتر از 70 نشانگر رضایت فوق العاده از روابط زناشویی بین همسران است.

متغیر مزاحم: وضعیت اقتصادی، مسائل فرهنگی، مشکلات اجتماعی که به علـت محــدودیــت

زمانی و مکانی کنترل نشده اند بنابراین تعمیم نتایج این پژوهش با احتیاط باید صورت گیرد.

خلاصه

در این فصل، ابتدا موضوع پژوهش که عبارت است از بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران، بیان شد. اهداف این پژوهش، بررسی رابطه معنادار بودن رضایت زناشویی با هوش در مردان و در زنان می باشد. همچنین بررسی تفاوت معنادار بودن رضایت زناشویی و هوش در مردان و زنان می باشد، عنوان گردید. با توجه به وجود پرسشنامه (ENRICH) برای سنجش رضایت زناشویی و ماتریس های پیشرونده ریون برای سنجش هوش، بررسی موضوع پژوهش امکان پذیر است. هدف از این پژوهش بررسی میزان تاثیر هوش بر رضایت زناشویی است و افزایش آگاهی به جوانان در حال ازدواج، به منظور حفظ نظام خانواده و ایجاد آرامش و تربیت فرزندان سالم و صالح و جلوگیری از طلاق اهمیت خود را آشکار می کند سؤالهای پژوهش عبارت بودنداز:

 • آیا بین رضایت زناشویی با هوش در مردان رابطه معناداری وجود دارد؟
 • آیا بین رضایت زناشویی با هوش در زنان رابطه معناداری وجود دارد؟
 • آیا بین رضایت زناشویی مردان و زنان تفاوت معناداری وجود دارد؟
 • آیا بین هوش مردان و زنان تفاوت معناداری وجود دارد؟

فرضیه های پژوهش عبارت بود از:

 • بین رضایت زناشویی با هوش در مردان رابطه معناداری وجود دارد.
 • بین رضایت زناشویی با هوش در زنان رابطه معناداری وجود دارد.
 • بین رضایت زناشویی مردان و زنان تفاوت معناداری وجود دارد.
 • بین هوش مردان و زنان تفاوت معناداری وجوددارد.

متغیرهای پیش بینی کننده این پژوهش هوش است و آلفرد بینه معتقد است که هوش توانایی فرد در قضاوت، ادراک و استدلال درست است. و تعریف عملیاتی هوش نمره ای است که آزمودنی از طریق ماتریس های پیشرونده ریون بزرگسالان، 60 سؤالی بدست می آورد. متغیر پیش بینی شونده این پژوهش رضایت زناشویی است و الیس معتقد است که رضایت زناشویی احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر است موقعی که همه جنبه های ازدواجشان را در نظر بگیرند. رضایت یک متغیر نگرشی است و بنابراین یک خصوصیت فردی زن وشوهر محسوب می‎شود. تعریف عملیاتی رضایت زناشوئی نمره‎ای است که آزمــودنی از طــریق پرسشنامه رضایت زناشویی، 47 سؤالی بدست می آورد.

فهرست جدولها

عنوان صفحه

جدول 1-1- تفسیر کیفی معادلهای هوشبر آزمون ماتریسهای پیشرو8

جدول 1-4- یافته‎های توصیفی نمرات رضایت زناشویی وهوش مردان 106

جدول 2-4 – یافته‎های توصیفی نمرات رضایت زناشویی وهوش زنان106

جدول 3-4- یافته‎های توصیفی نمرات رضایت زناشویی مردان وزنان 107

جدول 4-4- یافته‎های توصیفی نمرات هوش مردان وزنان 108

جدول 5-4- ضریب همبستگی بین رضایت زناشویی وهوش مردان109 جدول 6-4- ضریب همبستگی بین رضایت زناشویی وهوش زنان 109

جدول 7-4- نتایج آزمون tمستقل برای رضایت زناشویی مردان وزنان 110

جدول 8-4- نتایج آزمون tمستقل برای هوش مردان وزنان 111

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 1-4107 میانگین نمرات رضایت زناشویی وهوش مردان وزنان

نمودار 2-4108 میانگین نمرات رضایت زناشویی مردان وزنان

نمودار 3-4108 میانگین نمرات هوش مردان وزنان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه2

فصل اول: گستره علمی موضوع پژوهش 5

1- موضوع پژوهش5

2- هدفهای پژوهش 5

3- امکان بررسی موضوع پژوهش واهمیت آن 6

4- سؤالهای پژوهش 6

5- فرضیه‎های پژوهش7

6- متغیرها وتعریف عملیاتی آنها7

خلاصه9

فصل دوم: ادبیات وپیشینه تحقیق 11

بخش اول: رضایت زناشویی 12

تعریف رضایتمندی زناشویی13

ازدواج 13

تعریف ازدواج 13

فوائد ازدواج14

ازدواج دختر وپسر ریشه‎های دوران کودکی 15

افکار مسموم 17

بهداشت روانی 17

بهداشت روانی از دیدگاه اسلام وعرفان 19

مهمترین عوامل برای ازدواجهای موفق19

پختگی روانی ورشد عاطفی فکری طرفین20

طرز تفکر وعقاید وتمایلات 20

طرز تلقی ونگرشها 21

عقاید مذهبی 22

اختلافات طبقاتی 22

میزان تحصیلات 22

توافق وطرز فکر درباره امورجنسی 22

تولد فرزند23

تعداد فرزندان24

اخلاق 24

دخالت اطرافیان وبستگان 24

تفاوت سنی بین زن وشوهر 25

رابطه با اولیا 25

ویژگیهایی که در امر زناشویی نقش منفی دارد26

1- خست26

2- عصبانیت26

3- دورویی26

4- دروغ26

5- پنهان کاری26

6- پرخاشگری وخشونت26

7- لجاجت27

8- خود بینی وتحقیر دیگری 27

9- بی‎انظباطی27

وجوهی از اختلافات زناشویی 28

نیازهای احساسی زن ومرد28

چگونه می‎توان در زندگی خوشبخت بود29

نیاز اساسی ازدواج موفق29

نقش زن در زندگی امروز 31

زن در نقش همسری 31

موقعیت زن در اسلام 32

ازدواج از نظر اسلام32

سختگیری در مسئله ازدواج33

اهداف والای ازدواج در اسلام33

معیارهای انتخاب همسر 35

خواستگاری36

مهریه36

جهیزیه 37

عقد وعروسی37

حقوق زن وشوهر39

رفتار39

گفتار40

هدف زندگی ازدید قرآن 40

اساس رابطه زناشویی از نظر قرآن کریم 41

خانواده41

تیپهای خانواده42

خانواده متزلزل. 43

خانواده متعادل43

خانواده متکامل43

ویژگیهای ارتباط سالم44

ویژگیهای ارتباط ناسالم44

توصیه‎هایی برای زن وشوهرها46

شیوه‎های کاربردی برای رسیدن به تفاهم 46

طلاق47

خانواده گسسته 48

اختلافات خانوادگی 48

تاثیر فروپاشی ازدواج وجامعه49

انواع عوارض بعد از طلاق49

1- طلاق روانی49

2- طلاق قانونی49

3- طلاق با مسئله اقتصادی50

4- طلاق اجتماعی50

تدابیر اسلام برای پیشگیری از طلاق50

بخش دوم: هوش 52

تعریف هوش52

وضعیت هوش در سازمان واعمال ذهنی 54

هوش عملی وهوش نظری55

هوش واستعدادهای دیگر56

ماهیت عامل g 58

تست هوش چیست58

بهره هوشی (هوشبهر) چیست58

بهره هوشی وتوانائیهای دیگر ذهنی60

ماهیت هوش 61

الف- هوش بعنوان توان درک رابطه61

ب- هوش بعنوان توان سازگاری با موقعیتهای جدید62

پ- هوش بعنوان ظرفیت یادگیری 62

ت- هوش بعنوان قدرت وتفکر انتزاعی 62

عوامل موثر در رشد هوش 63

نقش محیط ووراثت در تشکیل هوش63

1- وراثت وهوش63

2- ازدواج میان خویشاوندان وهوش 64

3- هوش چگونه به ارث میرسد64

4- محیط وهوش65

5- نقش زمان در تشکیل هوش65

6- عوامل محیطی موثر در رشد هوش66

آزمون استانداردشده هوش67

آزمونهای هوش 68

آزمونهای گروهی69

آزمونهای فردی هوش70

دیدگاه نظری مختلف از مفهوم هوش70

نظریه‎های معاصر هوش71

الف: نظریه‎های عاملی هوش72

نظریه دوعاملی اسپیرمن73

نظریه سلسله مراتبی73

نظریه چند عاملی ترستون75

نظریه سه بعدی گیلفورد76

نظریه کتل درباره هوش متبلور وهوش سیال76

نظریه دوسطحی جنسن77

ب: نظریه‎های فرایند مداری هوش78

نظریه شناختی پیاژه درباره هوش79

نظریه بازنمایی برونر81

مروری بر نتایج تحقیقات به عمل آمده در زمینه رضامندی زناشویی درداخل وخارج کشور

خلاصه 90

فصل سوم: فرایند روش شناختی بررسی تجربه موضوع 95

1-انتخاب نمونه96

1-1- جامعه مورد بررسی96

2-1 روش نمونه گیری 97

3-1 نمونه منتخب97

2-ابزار وروش اجرای پژوهش97

1-1 ابراز پژوهش 97

2-2 آزمون رضایتمندی زناشویی ENRICH97

3-2روش نمره گذاری پرسشنامه رضایتمندی زناشویی ENRICH101

4-2آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون RAIVEN102

5-2شیوه نمره گذاری ماتریسهای پیشرونده ریون RAIVEN102

6-2 روش اجرای پژوهش103

3-طرح پژوهش وروشهای آماری103

1-1- معرفی طرحهای پژوهش 103

1-2-روشهای آماری وتحلیل داده‎ها 103

خلاصه104

فصل چهارم: ارائه وتحلیل نتایج کمی 105

1-یافته‎های توصیفی 106

2-یافته‎های مربوط به تحلیل نتایج در چار چوب فرضیه‎ها 109

خلاصه 111

فصل پنجم: بحث ونتایج کمی 113

1-بحث وبررسی درباره یافته‎ها 114

2-تفسیر نهایی 115

3-محدودیتهای پژوهش 121

4-پیشنهادات122

پیوستها 123

جدول داده‎های خام124

جدول نمرات رضایت زناشویی وهوش مردان وزنان126

فهرست منابع128

کلیک جهت دانلود