بررسی و تعیین رابطه میزان انحنای مهره های پشتی و انعطاف پذیری در تست خمش به پشت در دختران دانشجو

بررسی و تعیین رابطه میزان انحنای مهره های پشتی و انعطاف پذیری در تست خمش به پشت در دختران دانشجو – 56 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش

مقدمه

دراین فصل محقق به خلاصه تحقیق، بحث وبررسی یافته های تحقیق، نتیجه گیری و ارائه برنامه ویژه حرکتی و پیشنهادات تحقیقی پرداخته است.

خلاصه پژوهش

آنچه دراین پژوهش مورد بررسی قرارگرفته است بررسی ارتباط بین کیفوز سینه ای و میزان انعطاف پذیری دردانشجویان دختر غیر تربیت بدنی در یک باشگاه ورزشی بوده است و محقق درپی پاسخ دادن به سوال وجود یا عدم وجود ارتباط بین کیفوز سینه ای و انعطاف پذیری بوده است. برای رسیدن به این منظور محقق از دو وسیله خط کش منعطف ودستگاه دست ساز سنجش انحراف پذیری و برای اندازه گیری عوامل و متغییر های ذکر شده سود برده است.

این تحقیق برروی 50 نفر آزمودنی و ازجامعه آماری دانشجویان یک باشگاه ورزشی صورت گرفته است و از طریق تجزیه و تحلیل آماری نمرات به دست آمده ازآنها، میزان همبستگی و معنی داری این همبستگی مورد آزمون قرارگرفته است. دراین تحقیق ازضریب همبستگی پیرسون برای بررسی میزان ارتباط استفاده گردیده است و برای تجزیه و تحلیل ازنرم افزار spss سود برده شده است. همچنین درفرضیه دوم این پژوهش به بررسی ارتباط بین میزان قد و کیفوز پرداخته شد است. ازنتایج تحقیق چنین بدست آمد که کیفوز سینه ای ارتباط معنی داری با هیچ کدام از انعطاف پذیری و قد ندارد.

نتایج تحقیق

پس از جمع آوری اطلاعات ازآزمودنی ها و سپس تجزیه و تحلیل آنها با روش های آماری نتایج زیر بدست آمد:

  • با a=0.05 بین کیفوز سینه ای و میزان انعطاف پذیری ارتباط معنی دار آماری در دانشجویان دختر غیر تربیت بدنی وجود ندارد.
  • با a=0.05 بین کیفوز سینه ای و میزان قد ارتباط معنی دار آماری دردانشجویان دختر غیر تربیت بدنی وجود ندارد.

پیشنهادات

  • پیشنهاد می شود که تحقیق حاضر درشکل وسیع و ابعاد گوناگون انجام گیرد.
  • شناخت ضعف عضلانی و همچنین وضعیت بدنی خوب و حرکات اصلاحی باید به عنوان بخشی ازمحتوای دروس دروه های ضمن خدمت مربیان و معلمان ورزش و تربیت بدنی منظور گردد.
  • پیشنهاد می شود که توسط محققین تربیت بدنی با گرایش حرکات اصلاحی، دانش آموزان هرمنطقه شهر یا استان بویژه کلاس های پایه اول راهنمایی درموقع ثبت نام تحت تشخیص تست های مربوطه قرارگیرند و برنامه های ویژه برای آنان درنظر گرفته شود.
  • پیشنهاد می شود درس حرکات اصلاحی به عنوان یکی از دروس تخصصی اصلی در آموزش دوره های مختلف رشته تربیت بدنی بوده و بهی لازم به آن داده شود.
  • پیشنهاد می شود ساعات ورزش درآموزش و پرورش به عنوان ساعاتی باشد که بیشترین فوائد سالم سازی درآن انجام گرفته و این ساعات ابزاری جهت اصلاح انحرافات وضعیتی و پیشگیری ازآنها محسوب گشته و برای این درس اهمیت و ارزش والایی قایل شوند.
  • یکی از وظایف رسانه های گروهی بالاخص تلویزیون آگاه نمودن جامعه درارتباط با مسائل بهداشت و سلامت است. لذا پیشنهاد می گردد که اینگونه رسانه ها وظایف خود را درارتباط با داشتن وضعیت های خوب بدنی و علل انحرافات به نحو احسن انجام دهند.
  • باید درآگاه نمودن دانش آموزان به صورت نظری درارتباط با حالاتی ازقبیل نشستن خوب، ایستادن صحیح، خوابیدن صحیح و… اقدامات اساسی انجام گیرد.
  • باتوجه به نقش موثر ورزش و فعالیت های جسمانی درتقویت عضلات دانش آموزان پیشنهاد می گردد، برنامه مدون و مشخص درارتباط با تقویت عضلات نگه دارنده ستون فقرات ودیگر عضلات که دروضعیت بدنی خوب موثرهستند درساعات ورزش گنجانده شوند.

کلیک جهت دانلود