دانلودتحقیق فلبوتومی درمانی

دانلودتحقیق درمورد فلبوتومی درمانی

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

عنوان: فلبوتومی درمانی

یادداشتهای مهم

اگرچه دستورالعمل بولتن روش کلینیکی زیر نشان می دهد که از نظر پزشکی یا درمانی درنظر گرفتن خدمات و لوازم مخصوص ضرورت دارد، این نتیجه گیری بر اساس بررسی اطلاعات کلینیکی موجود می باشد، 0شامل نتیجه تحقیقات کلینیکی در نحقیق مشابه ای که در مطبوعات پزشکی منتشر شده است، توصیه های مستدل در مورد سلامتی و بهداشت عمومی و آژانسهای تحقیقالتی در مورد سلامتی، توصیه ها و نظرات مستدل سازمانهای مهم ملی متخصص سلامتی) و به معنی آن نیست که طرح احسان ویژه مفیدتان تحت پوشش خدمات و لوازم خواهد شد. هر طرح مفیدی شامل شرایط ویژه خود در مورد ملحقات و حذفیات باشد. ضروری است که در مورد طرح مفید خود مشورت کنید تا مشخص شود که آیا استثنائات یا محدودیتهای مفید دیگری که در مورد این خدمات و ملزومات کاربرد داشته باشد، وجود دارد. اگر بین این روش یا خط مشی و طرح مفید شما اختلاقی وجود دارد، شرایط طرح مفید شما غالب خواهد بود. در هر صورت دستورات ایالتی قابل اجرا نسبت به طرفهای مطمئن و طرحهای non-ERISA (مثل کلیسا، انجمن و هیئت مدیره مدارس و دولت) که هزینه با خودشان است، اولویت دارد. احکام فدرال در مورد همه طرحها اجرا خواهد شد مگر اینکه به طور اختصاصی مردود شوند.

در خصوص انجمنهای Medicare و Medicaid، این روش یا خط مشی اجرا خواهد شد، مگر آنکه روشهای Medicare و Meducaid فراتر از این بولتن روش کلینیکی باشد. روشهای M و M فقط در مورد منافعی اجرا خواهد شد که تحت قوانین و مقررات M و M هزینه دشه باشند و برای هیچ کدام از سایر منافع طرح مفید سلامتی اجرا نخواهد شد.

راهنمای موراد تحت پوشش CMS را می توانید در وب سایتی که آدرس آن آمده است، پیدا کنید.

خط مشی (روش یا طرح)

Aetna فلبتومی درمانی در موارد زیر می باشد:

* هموکروماتوزیس

* Hemochromatosis

* پلی سیستمی ورا

* Polycythemia vera

* پلی فیریال کوتانئا تاردا

* Porphy cutanea rarda

* پلی سیستمی ثانویه به فیستول

* Polycythemia Secondary to A-V fistula AV

* پلی سیستمی ثانویه به بیماری قلبی مادرزادی سیانوتیک

* Polycythemia secondary to cyanotic / congenital heart disease

* پلی سیستمی ثانویه به کورپولمونل

* Polycythemia secondary to cor pulmonale

در مورد بیماران با هماتوکریت بیش از 60 درصد

سابقه

فلبوتومی (خونریزی درمانی9 یعنی جابجایی کنترل شده یا انتقال کنترل شده حجم زیادی (معمولاً یک پینت (pint) یا بیشتر) از خون، این عمل اساسا به منظور کاهش دادن حجم خون، توده سلولهای قرمز یا ذخایر آهن انجام یم شود. فلبوتومی درمانی در مواردزیر انجام می شود: هموکروماتوسیس، پلی سیتمیاورا، پرفیواکوتانه آ، پلی سیتیا ثانویه فیستول A-V، بیماری قلبی مادرزادی سیانوتیک و Cor Pulmonale.

در بیماران هموکرومانوسین، فلبوتومی درمانی به منظور جابجایی آهن اضافی و حفظ آهن بدن (نزدیک به نرمال) انجام می شود. بر اساس توصیه ها و نظر گروه مدیریت هماتوماکروسیس (بارتن و سایرین)، فلبوتومی درمانی در مردان با سرم فریتین microg/L300 یا بیشتر و در زنان با سرم فریتیم migrog/L200 یا بیشتر، بدون توجه به وجود یا عدم وجود علائم، بایستی آغاز شود. عموماً فلبوتومی درمانی شامل 1) انتقال یا جابجایی یک واحد خون (mL 500-400) در هفته تا سطح سرم فریتین به 20-10 microg/L برسد و 2) حفظ میزان یا سطح سرم فریتین در حد 50microg/L و بعد از آن جابجایی دوره ای خون فلبوتومی درمانی، هیپرفریتین امیای مربوط به آهن بیش از حد را برطرف می کند. اگر این درمان پیش از آنکه میزان بیش از حد بودن آهن جلوگیری می کند. این عوارض شامل سیروز کبدی، سرطان اولیه کبد، ئیابت ملیتوس، هیپوگونادلیسم هیپوگونادوترپیک، امراض مفصلی و کاردیومیوپاتی است.

در بیمارانی که افزایش بیش از اندازه آهن تأیید شده وجود دارد، فلبوتومی درمانی اغلب

کلیک جهت دانلود