پایان نامه ارزیابی عملکرد لرزه ای قابهای بتنی کوتاه و متوسط با ضوابط ATC 40

دسته: عمران

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 6350 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 134

پایان نامه ارزیابی عملکرد لرزه ای قابهای بتنی کوتاه و متوسط با ضوابط ATC 40

چکیده

در این پایان نامه سعی بر آن است عملکرد لرزه ای قابهای بتنی کوتاه و متوسط با شکل پذیری متوسط را که بر مبنای ایین نامه 2800 استاندارد ایران ویرایش سوم طرح شده است و ضوابط و احکام این آیین نامه در آنها جاریست را بر پایه ایین نامه 40 ATC مورد ارزیابی قرار گیرد. از این طریق می توان تاثیر پارامترهای کنترل کننده آیین نامه 2800 استاندارد ایران از جمله تغییر مکان نسبی طبقات ویا توزیع بارگذاری جانبی را بر سطوح عملکرد قابها و حاشیه های ایمنی آنها را بر مبنای ایین نامه 40 ATC مورد بررسی قرار داد.

جهت این امر قابی را که بر مبنای آیین نامه 2800 استاندارد ایران طرح وکلیه ضوابط آیین نامه در مورد آن حاکم می باشد را مورد تحلیل غیر خطی قرار می دهیم وبا معرفی طیف تقاضا 40 ATC تغییر مکان هدف سازه محاسبه می شود حال تغییر مکان نقطه کنترل سازه را برابر با تغییر مکان هدف قرار خواهیم داد.

برای بررسی رفتار اجزا سازه هنگامی که مصالح از حدود الاستیک تجاوز کند به معرفی مفاصل غیر خطی می پردازیم. این مفاصل بسته به پارامترهای کنترل کننده اعم از تغییر شکل ویا نیرو و رفتار اجزا سازه اعم از رفتار برشی ویا خمشی و همچنین نیروی محوری تقسیم بندی می شوند. خوشبختانه در برنامه SAP2000 10.1.0 ver قابلیت معرفی مفاصل غیرخطی کنترل شونده توسط تغییرشکل و مفاصل غیر خطی کنترل شونده توسط نیرو در سازه موردنظر وجود دارد. این مفاصل در مناطقی که احتمال تشکیل در آنجا وجود دارد و پارامترهای تغییر شکل و یا نیروی مفاصل تعیین کننده به نظر می رسد، انتصاب می یابد.

مقدمه

در کشور ما پارامتر زلزله عامل تعیین کننده در جهت طراحی ساختمانها می باشد. خسارتهای جانی ومالی فراوان، ناشی از آسیب پذیری ساختمانها در برابر زلزله های مختلف که در تاریخ کشور ما بسیار دیده می شود، گواه این مهم می باشد.

در حال حاضر آیین نامه 2800 ایران به عنوان مرجع قابل اطمینان برای طراحی ساختمانها در اختیار مهندسان طراح می باشد. که در سالهای اخیر تلاشهای فراوانی جهت پیشرفت و تکمیل این آیین نامه توسط متصدیان این امر صورت پذیرفته است. ویرایش سوم این آیین نامه که در حال حاضر به عنوان مرجع طراحی کاربرد دارد، حاصل این امر می باشد.

فهرست مطالب

چکیده … 1

مقدمه … 3

فصل اول: معرفی تحلیل غیرخطی برمبنای ضوابط 40 ATC … 4

1-1- مقدمه … 5

1-2- ظرفیت … 6

1-3- تقاضا … 6

1-4- عملکرد … 6

1-5- مراحل ارزیابی سازه … 6

1-5-1- تعیین ظرفیت سازه … 6

1-5-2- محاسبه تقاضا با استفاده از روش طیف ظرفیت … 7

1-5-3- محاسبه محاسبه تغییرمکان تقاضا از طریق ضرایب تغییرمکان … 7

1-5-4- مراحل بررسی عملکرد سازه در حداکثر تغییرمکان مورد انتظار … 7

1-5-5- معرفی ضوابط 40 ATC در پایان نامه … 8

فصل دوم: معرفی مدلها … 9

2-1- مقدمه … 10

2-2- قاب 2 طبقه … 11

2-2-1- مشخصات قاب 2 طبقه … 11

2-2-2- مشخصات بتن … 11

2-2-3- مشخصات لرزه ای … 11

2-2-4- طراحی قاب بدون کنترل تغییرمکان نسبی طبقات مطابق آیین نامه 2800 ایران … 11

2-2-5- طراحی قاب با لحاظ کنترل تغییر مکان نسبی طبقات مطابق آیین نامه 2800 ایران … 14

2-3- قاب 4 طبقه … 16

2-3-1- مشخصات قاب 4 طبقه … 16

2-3-2- مشخصات بتن … 16

2-3-3- مشخصات لرزه ای … 16

2-3-4- طراحی قاب بدون کنترل تغییرمکان نسبی طبقات مطابق آیین نامه 2800 ایران … 16

2-3-5- طراحی قاب با لحاظ کنترل تغییر مکان نسبی طبقات مطابق آیین نامه 2800 ایران … 19

2-4- قاب 6 طبقه … 22

2-4-1- مشخصات قاب 6 طبقه … 22

2-4-2- مشخصات بتن … 22

2-4-3- مشخصات لرزه ای … 22

2-4-4- طراحی قاب بدون کنترل تغییرمکان نسبی طبقات مطابق آیین نامه 2800 ایران … 22

2-4-5- طراحی قاب با لحاظ کنترل تغییر مکان نسبی طبقات مطابق آیین نامه 2800 ایران … 26

2-5- قاب 8 طبقه … 29

2-5-1- مشخصات قاب 8 طبقه … 29

2-5-2- مشخصات بتن … 29

2-5-3- مشخصات لرزه ای … 29

2-5-4- طراحی قاب بدون کنترل تغییرمکان نسبی طبقات مطابق آیین نامه 2800 ایران … 29

2-5-5- طراحی قاب با لحاظ کنترل تغییر مکان نسبی طبقات مطابق آیین نامه 2800 ایران … 33

فصل سوم: تحلیل استاتیکی غیرخطی مدلها … 36

3-1-مقدمه … 37

3-2- مدلهای سازه معرفی شده … 38

3-2-1- کلیات … 38

3-2-2- قابهای نوع اول … 38

3-2-3- قابهای نوع دوم … 38

3-2-4- قابهای نوع سوم … 38

3-3- معرفی مشخصات مفاصل غیرخطی … 39

3-3-1- کلیات … 39

3-3-2- انواع مفاصل غیرخطی … 39

3-3-3- موقعیت و مکان مفاصل غیرخطی … 40

3-3-4- چگونگی معرفی مفاصل غیرخطی جهت بررسی سطوح عملکرد اجزا قاب … 42

3-4- معرفی طیفهای تقاضا … 42

3-5- مراحل تحلیل غیرخطی … 43

3-5-1 کلیات … 43

3-5-2- محاسبه تغییر مکان هدف … 43

3-5-3- بررسی سطح عملکرد اجزا قاب … 44

3-6- منحنیهای پوش آور قاب 2 طبقه … 47

3-6-1- قاب نوع اول قاب 2 طبقه … 47

3-6-2- قاب نوع دوم قاب 2 طبقه … 47

3-6-3- قاب نوع سوم قاب 2 طبقه … 47

3-7- منحنیهای پوش آور قاب 4 طبقه … 51

3-7-1- قاب نوع اول قاب 4 طبقه … 51

3-7-2- قاب نوع دوم قاب 4 طبقه … 51

3-7-3- قاب نوع سوم قاب 4 طبقه … 51

3-8- منحنیهای پوش آور قاب 6 طبقه … 56

3-8-1- قاب نوع اول قاب 6 طبقه … 56

3-8-2- قاب نوع دوم قاب 6 طبقه … 56

3-8-3- قاب نوع سوم قاب 6 طبقه … 56

3-9- منحنیهای پوش آور قاب 8 طبقه … 61

3-9-1- قاب نوع اول قاب 8 طبقه … 61

3-9-2- قاب نوع دوم قاب 8 طبقه … 61

3-9-3- قاب نوع سوم قاب 8 طبقه … 61

فصل چهارم: مقایسه و بررسی عملکرد لرزه ای قابها … 66

4-1-مقدمه … 67

4-2- قاب 2 طبقه … 68

4-2-1- مقایسه قاب نوع اول و دوم … 68

4-2-2-مقایسه قاب نوع دوم تحت طیف تقاضا 40 ATCو طیف تقاضا استاندارد 2800 ایران … 71

4-2-3- مقایسه قاب نوع دوم و سوم … 74

4-3- قاب 4 طبقه … 77

4-3-1- مقایسه قاب نوع اول و دوم … 77

4-3-2-مقایسه قاب نوع دوم تحت طیف تقاضا 40 ATCو طیف تقاضا استاندارد 2800 ایران … 82

4-3-3- مقایسه قاب نوع دوم و سوم … 85

4-4- قاب 6 طبقه … 89

4-4-1- مقایسه قاب نوع اول و دوم … 89

4-4-2-مقایسه قاب نوع دوم تحت طیف تقاضا 40 ATCو طیف تقاضا استاندارد 2800 ایران … 94

4-4-3- مقایسه قاب نوع دوم و سوم … 97

4-5- قاب 8 طبقه … 101

4-5-1- مقایسه قاب نوع اول و دوم … 101

4-5-2-مقایسه قاب نوع دوم تحت طیف تقاضا 40 ATCو طیف تقاضا استاندارد 2800 ایران … 106

4-5-3- مقایسه قاب نوع دوم و سوم … 109

4-6-جمعبندی فصل … 113

4-6-1- کلیات … 113

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات … 114

5-1- مقدمه … 115

5-2- مشخصه کنترل تغییرمکان نسبی طبقات مطابق آیین نامه 2800 ایران ویرایش سوم … 115

5-3- مشخصه نحوه توزیع بارگذاری جانبی … 116

5-4- تاثیر طیفهای تقاضا 40 ATC و استاندارد 2800 ایران … 117

  • پایان نامه ارزیابی عملکرد لرزه ای قابهای بتنی کوتاه و متوسط با ضوابط ATC 40
  • پایان نامه ارزیابی عملکرد لرزه ای قابهای بتنی کوتاه و متوسط با ضوابط ATC 40

کلیک جهت دانلود