مطالعات زمین شناسی شهرهای قم، نجف آباد اصفهان و کردان کرج

مطالعات زمین شناسی شهرهای قم، نجف آباد اصفهان و کردان کرج

دانلود مطالعات زمین شناسی شهرهای قم، نجف آباد اصفهان و کردان کرج 69 ص با فرمت word

فهرست مطالب:

جغرافیا و ریخت شناسی: 1

چینه شناسی منطقه: 2

1- پرمین 2

2- تریاس: 3

3- ژمواسیک: 3

نتایج بازدید صحرایی: 4

2- کهک واحد 5

زمین شناسی اقتصادی منطقه: 5

– منگنز: 6

سرب وروی: 6

معدن سرب و روی راونج: 7

معدن سرب و روی شهر سدونه: 7

آهن 7

مس 8

مواد معدنی غیر فلزی منطقه 8

باریت 8

گچ 9

سنگهای کرئینی و نما 9

گارنت 10

منطقه قم 11

موقعیت جغرافیایی 11

زمین ریخت شناختی منطقه 13

موقعیت ناحیه قم در زمین شناسی ایران: 14

چینه شناسی منطقه: 14

ائوسن پسین (Eu) 14

زمین شناسی اقتصادی منطقه قم 15

بخش فلزی 15

کانی های مس 15

بخش غیر فلزی 16

باریت 16

گچ 16

نتایج بازدید صحرایی 17

سازند قم: 17

گنبد نمکی کوه نمک قم 17

تاقدیس دو چاه: 18

نمک 18

زئولیت 18

اهک 19

شن و ماسه 19

رس: 19

سنگ لاشه: 19

کانی های زینتی: 20

نفت و گاز طبیعی 20

منطقه کردان 21

علل تشکیل تراکت: 22

منطقه روستای اغشت 23

منطقه دو چاه کوههای دو چاه جاده گاذران سفر قم 24

مختصات جغرافیایی: 25

منطقه کوههای جاسب: 26

منطقه ظفرقند یک کیلومتری پایین روستای ظفرقند: 28

منطقه نائین 28

منطقه نجف اباد اصفهان 30

کوههای دو دهک 30

منطقه اردستان 31

جغرافیا و ریخت شناسی: 31

چینه شناسی 33

پالئوزوئیک 33

دونین 33

پرمین 33

مزوزوئیک 34

ژوراسیک 34

کرتاسه تحتانی 35

کرتاسه فوقانی 35

پالتوژن 36

مزرعه حاجی کوههای شهریاری 36

سنگهای نفوذی 37

دگرسانی 39

زمین شناسی ساختمانی 39

زمین شناسی اقتصادی 44

معدن باریت کمشچه 44

معدن متروکه سرب جنوب خاوری حسن اباد: 45

معدن متروکه سرب نخود 45

معدن منگنز شمال توتکان 45

اهن 46

مس 46

تراورتن 46

سنگ ساختمانی 47

منطقه نائی 47

جغرافیا 47

زمین ریخت شناسی 48

زمین شناسی 49

سنگ های دگرگونی مزوزوئیک 50

2- کالک شیست 51

3- متاگابرو – دیوریت البیت کلسیت ترمولیت اپیدوت شئیست 53

توده های نفوذی بعد از کرتاسه 54

واحد دیوریتی 54

توده های تونالیتی 54

واحد گرانیت 55

افیولیت 56

رخساره های اتشفشانی وابسته 56

امیزه افیولیتی شمال نائین 57

هارز بورژیت 57

دایک های میکروگابرویی 58

امفیبولیت 59

چرت های رادیو لاریتی 59

سنگ اهک کرتاسه 60

زمین شناسی اقتصادی 60

1- زون التراسیون بخش جنوبی 60

2- منگنز 61

3- لیتونیت: 62

4- زون التراسیون سنگ های الترامافیک 62

5- سیمان 62

زمین شناسی ساختمانی 62

عناصر ساختاری 64

گسله نائین 64

گسله ابشخور 64

گسله محمدیه – لشکر – حاجی اباد 64

جغرافیا و ریخت شناسی:

منطقه کهک در جنوب شهرستان قم، بین طول های شرقی /30، o50 و /00، o51 و عرض های شمالی /00، o 34 و /30، o 34 قرار دارد. منطقه مورد مطالعه به دلیل نزدیکی به شهرهای برگ وجود برخی معادن مهم، زیارتگاههای مهم و شرایط اقلیمی مناسب دارای مراکز جمعیتی زیاد به صورت روستاهای کوچک تا برگ می باشد. روستای کهک با حدود 750 خانوار بزرگ ترین اجتماع انسانی منطقه است.

مرتفع ترین نقطه این منطقه قله کوه و لیجا با بلندای 3330 متر است و پست ترین نقطه آن در بستر رودخانه قهرود با ارتفاع 1110 متر (از سطح دریا) قرار دارد.

قم رود تنها رودخانه ای است که بهص ورت دائمی از کوههای لرستان و گلپایگان سرچشمه می گیرد و پس از گذشتن از یغه غربی ورقه کهک و شرقم به دریاچه نمک می ریزد. سد 15 خرداد در جنوب روستای دودهک بر روی این رودخانه احداث گردیده است. آب و هوا در بخش های هموار و پست شمای یغه بیابانی است. این اراضی بین کوهستان و بیابان واقع شده و دارای تابستان های گرم و خشک و زمستان های کم و بیش سرد هستند.

گرم ترین ماههای سال با میانگین 31+ و سردترین ماههای سال در دی ماهب ا میانگین 5+ درجه سانتی گراد است. میانگین بارش سالیانه مناطق پست شمالی 140 میلیمتر می باشد. در بخش های ناهموار و بنلد جنوبی، اب و هوای معتدل کوهستانی با زمستان های سرد و و تابستان های نسبتا گرم حکمفرماست، میانگین سالیانه دما در مناطق جنوبی حداقل 5- و حداکثر 25+ درجه سانتی گراد است و میانگین بارش سالیانه 250 میلیمتری می باشد.

کلیک جهت دانلود