منوگرافی و برای عملکرد اقتصادی اجتماعی فرهنگی شرکت تعاونی تولیدی چینی بهداشتی ایساتیس

مقاله درباره منوگرافی و برای عملکرد اقتصادی اجتماعی فرهنگی شرکت تعاونی تولیدی چینی بهداشتی ایساتیس

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

دانشگاه یزد

دانشکده علوم اجتماعی

(گروه تعاون و رفاه اجتماعی)

سیمنار وسائل تعاونیها

منوگرافی و برای عملکرد اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی شرکت تعاونی تولیدی چینی بهداشتی ایساتیس

استاد راهنما: جناب آقای صفر مهرانفر

نگارنده: نیشوان فتاحی

بهار 88عملکرد اجتماعی تعاون

ارزش های اساسی تعاونی ها

کرایک استاد دانشگاه کانادا که مطالعات زیاد در باب تعاون ها دارد ارزش ها اساسی تعاونی را به صورت زیر دسته بندی کرده است:

1- کمک متقابل: الف) تعاون یا یکپارچگی ب) اقتصاد ج) مسئولیت اجتماعی

2- برابری: انصاف، حقوق و آزادگی: الف) مشارکت ب) دموکراسی

ج) آزادگی

3- عدالت اقتصادی: الف) برابری ب) مشارکت اقتصادی ج) تأمین کیفیت زندگی (طالب 1382: 118)

کی ون سو پس از ارائه دلایل چندی برای طرح ارزش های تعاونی در کشورهای آسیایی تحت عنوان ارزش های اسیایی به مقولات زیر اشاره دارد:

الف) ارزشهای اقتصادی:

1- ارتباط منافع

2- پیشرفت اقتصاد زندگی

3- تدارک خدمت واحد

4- توسعه اقتصادی منطقه

ب) ارزش های اجتماعی:

1-اجرای اصل انسانگرایی

2- یاری متقابل

3- همبستگی اعضا

4- نوع دوستی اعضا

5- خود باوری در زندگی (طالبی 1382: 120-119)

احترام به رأی و نظر دیگران

این امر زیر بنای دموکراسی است وتعاونی پرچمدار آن است زیرا در جلسات مجمع عممی و هیأت مدیره رأی اکثریت ملاک است. اقلیت باید به نظر اکثریت احترام بگذارند و هرگاه این امر در جامعه نهادینه شود زمینه برقراری دموکراسی در جامعه برقرار می شود. (مهرانفره: 159)

نقش اجتماعی تعاون:

تعاونی از تعدادی انسان به عنوان عضو تشکیل می گردد. سپس تعاوی ماهیتی اجتماعی دارد و نتایج حاصله از کار دسته جمعی اعضا به جامعه باز می گردد به عبارت دیگر اساس کار تعاونی همیاری، همفکری، همکاری، وحدت عملی و اتحاد است و اگر از طریق آموزش این مفاهیم به نحو شایسته به اعضا منتقل گردد، مسلماً اعضا با توان بیشتری در امور تعاونی همکاری خواهند نمود و تعاوی شکوفا می گردد. اصول و مفاهیمی مانند مسئولیت پذیری اجتماعی، خودیاری، همبستگی فلسفه ذخیر قانونی و مازاد برگشتی در تعاونی و عدالت اجتماعی دارای اهمیت زیادی می باشند. اگر این مفاهیم در اعضای تعاونی نهادینه گردد اثرات مبتنی در رشد و شکوفای تعاونی خواهند داشت. (مهرانفر: 58)

ذخیره قانونی:

اصلی است که در تعاونی برای امور اجتماعی و عالم المنفعه در نظر گرفته شده است، و پول آن قابل تقسیم بین افراد نیست از این اصل اقتصادی در جامعه، تأثیرات زیادی خواهد داشت و یکی از آثار اجتماعی تعاون است. (همان: 60)

عدالت اجتماعی

از آنجا مالکیت در تعاونی مختلط است و صرفاً مالکیت خصوصی حاکم نیست و مالیکتی تعاونی و اجتماعی در تعاونی حاکم است و درآمد تعاونی به مقدار محدودی به عنوان سود به سهم تعلق می گیرد و بیشتر درآمد تعاونی به عنوان مازاد برگشتی، ذخیره قانونی و ذخیره آموزش بین اعضاء فعالیت های اجتماعی و فعالیت های خیریه و فعالیت های آموزش تقسیم می شود. لذا عدالت اجتماعی از طریق تعاونی در جامعه برقرار خواهد شد، زیرا قانون شرکت های تعاونی میزان سهام قابل خریداری در شرکت های تعاونی را برای اعضا مساوی تعیین نموده است این محدودیت موجبات تعادل نسبی را در میزان سرمایه و سهام عادی اعضا تضمین می کند و عدالت اجتماعی را در جامعه برقرار می نماید. (همان: 66)

کلیک جهت دانلود