مقاله کامل ارائه مدل مدیریت استعداد

مقاله کامل ارائه مدل مدیریت استعداد

ارائه شده در دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین سال 1392، چکیده: با توجه به اهمیت مدیریت استعداد در سازمان، در این مقاله سعی شده است مدلی ارائه گردد که در راستای کمک به بهبود و ارتقای این سیستم گردد.؛ از اینرو پس از مطالعه مدل های مختلف ارائه شده در زمینه مدیریت استعداد، مدل اوهلی و مدل دی هیک به…

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: pdf

فرمت فایل اصلی: PDF

تعداد صفحات: 15

حجم فایل: 924 کیلوبایت

چکیده:

با توجه به اهمیت مدیریت استعداد در سازمان، در این مقاله سعی شده است مدلی ارائه گردد که در راستای کمک به بهبود و ارتقای این سیستم گردد.؛ از اینرو پس از مطالعه مدل های مختلف ارائه شده در زمینه مدیریت استعداد، مدل اوهلی و مدل دی هیک به دلیل داشتن نقاط مشترک انتخاب و پرسشنامه مدیریت استعداد تهیه شده توسط اوهلی، ترجمه و اصلاح و بومی شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان به تعداد 1100 نفر است و تعداد 286 نفر طبق جدول مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. سپس در تحلیل عاملی اکتشافی مرتبه دوم، ابعاد جذب استعداد، شناسایی استعداد، ایجاد روابط مثبت و توسعه استعداد بعنوان مؤلفه طرزتفکر استعداد و ابعاد نگهداری استعداد، بکارگیری استعداد و قابلیت عملکردی استعداد بعنوان مؤلفه استراتژی استعداد نامگذاری شدند. پس از شکل گیری فرضیات، جهت آزمون فرضیات از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. نتایج نشان داد که هم طرز فکر استعداد و هم استراتژی استعداد در شکل گیری مدیریت استعداد اثر بسیار زیادی دارند.

نویسند گان:

احمد رضائی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، گروه مدیریت، علی آباد کتول، ایران

محمد باقر گرجی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، گروه مدیریت، علی آباد کتول، ایران

  • دانلود مقاله مدیریت استعداد
  • استراتژی استعداد
  • ارائه مدل در مدیریت استعداد
  • مقاله مدیریت استعداد
  • مدیریت استعداد سازمانی
  • سیستم مدیریت استعداد
  • مدل مدیریت استعداد در سازمان
  • طرز فکر استعداد

کلیک جهت دانلود