کمک فنر و انواع آن

تحقیق در مورد کمک فنر و انواع آن

دانلود تحقیق در مورد کمک فنر و انواع آن

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 35 صفحه با فونت ریز

فهرست مطالب

عنوان

کمک فنر دوجداره بی فشار

ساختار و شیوه کارکرد

هواگیری و موازنه حجم

رینگ آب بند میله پیستون با پیستون راهنما

محفظه سیلندر مخزن روغن لوله محافظ

کمک فنر برای موقعیت کاری دشوار خودروی سواری

روشهای تولید

کمک فنر دو جداره با فشار

کمک فنر یک جداره با فشار

ساختار و شیوه کارکرد

رینگ آب بند میله پیستون راهنما

محاسن و معایب

بررسی نیروی میرایی

نیروی هیدرولیکی میرا کننده

منحنی مشخصه کمک فنر

میرایی کاهنده، افزاینده و خطی

نسبت کشش به فشار

شیوه انتخاب و نوع فنر بندی

محاسبه نسبت میرایی کل خودرو محور چرخها

میرایی موثر در نقطه تماس با چرخ

مثال عددی

میرایی اصطکاک

عوامل موثر بر میرایی

میرایی تئوری و حقیقی

تلرانس میرایی

کاهش اثر میرایی

روغن کمک فنر

کمک فنر دو جداره بی فشار

کمک فنر دو جداره بی فشار ارزانترین و اقتصادی ترین نوع کمک فنر هیدرولیکی برای خودروی سواری است.

اصلاح بی فشار بیانگر آن است که سطح روغن در حالت سکون کمک فنر و در دمای محیط (دمای متعارف) در فشار اتمسفر قراردارد. دراینجا فشاری که هنگام فشرده شدن کامل کمک فنر، افزایش دما یا در کمک فنر بادی کمکی به دلیل پخشش تنش (فشاری) در آب بند به سطح روغن وارد می شوند، در نظر گرفته نمی شوند، زیرا مقادیر آن ناچیز و از این رو قابل اغماض است.

ساختار و شیوه کارکرد

شکل 2-1 ساختار کمک فنر را نشان می دهد. این طبق اصول کارکرد کمک فنر که طبق اصول کارکرد کمک فنر دو جداره عمل می کند، از یک محفظه کار (لوله سیلندر 2 به نام لوله فشار) تشکیل شده است. این لوله از پایین به شیرهای زیرین و از بالا به راهنمای میله پیسون 8 و رینگ آب بند 5 محدود می شود. میله پیسون 6 بین راهنمای میله پیسون و آب بند حرکت می کند. میله پیسون از یک سو به پیسون1 (واقع در محفظه کار) و از سوی دیگر به مفصل چشمی بالایی و لوله حفاظ متصل است. لوله سیلندر 2 در داخل لوله دیگری قرار دارد که به لوله بیرونی 3 یا لوله نگهدارنده موسوم است. از آنجا که این کمک فنر در لوله دارد، کمک فنر دو جداره نامیده می شود. بین لوله سیلندر 2 و لوله بیرونی 3، محفظه تعادل فشار C ایجاد می شود که حدودتاً تا

شکل 2-1: کمک فنر دو جداره ساخت شرکت بوگه با اتصالات چشمی در هر دو انتها. از آنجا که محفظه تعادل فشار را درپیرامون محفظه کار کمک فنر طراحی کرده اند، در شکل، مجموعه شیر پیسون و شیر زیرین 4 را که در انتهای محفظه کار قراردارد، می بینید. شکل 2-3 شیوه کارکرد کمک فنر دو جداره را نشان می دهد.

شکل 2-2: شیوه کارکرد کمک فنر دوجداره

نیمه روغن دارد. اما محفظه کار را از روغن کاملاً پر می کنند. لوله نگهدارنده 3 از طرفی به راهنمای میله پیسون و از سوی دیگر به کلاهک 1 که شیر زیرین را نگه می دارد، وصل می شود و پیش تنیدگی درونی مجموعه را کاملاً تأمین می کند. در قسمت زیرین کلاهک، اتصال چشمی را جوش می دهند.

البته برای اتصال کمک فنر به شاسی می توان به جای مفصل چشمی از اتصالات پینی استفاده کرد، هنگام جمع شدن چرخ، اتصالات بالا و پایین کمک فنر به یکدیگر نزدیک می شوند و به این ترتیب میله پیسون 6 و همراه آن پیسون 1 که در انتهای آن قراردارد، به سمت پایین رانده می شود. با پایین آمدن میله پیسون در محفظه بالایی کار (A1)، میله پیسون حجم روغنی برابر با V1 را جابه جا می کند، این حجم برابر است با:

کلیک جهت دانلود