مقاله طبقه بندی ماشین های بافندگی

مقاله طبقه بندی ماشین های بافندگی

دانلود مقاله طبقه بندی ماشین های بافندگی 20 ص فرمت word

ماشینهای بافندگی رابراساس سیستم پودگذاری می توان به صورت زیرتقسیم بندی کرد:

الف) ماشینهای دارای سیستم پودگذاری مکانیکی:

  1. بوسیله راپیرهای سخت
  2. بوسیله راپیرهای انعطاف پذیر
  3. بوسیله قطعات پرتاب شونده (Projectiles)

ب) ماشینهای دارای سیستم پودگذاری غیرمکانیکی:

  1. بوسیله جت های هوای فشرده
  2. بوسیله جت های آب فشرده

علاوه براین ماشینهای بافندگی یک دهنه ای (هرباریک پودگذاری انجام می گیرد)

ماشینهای بافندگی چنددهنه ای (هربارچندین پودگذاری انجام می گیرد)

ماشینهای بافندگی راپیر

ماشینهای بافندگی راپیر، انعطاف پذیرترین ماشینهای موجوددربازارهستند. ازآنها می توان درتهیه انواع بسیارمتنوع پارچه استفاده کرد. سرعت ماشین حدود 600 تا 700 پود دردقیقه است مرهون استفاده ازیک تکنیک ساختاری کاملاً پیشرفته است که مشخصه آن استفاده ازتنظیمات دنده ای باحداقل لرزش چارچوب های شانه، دفتین و ورد می باشد.

سیستم پودگذاری راپیر

پودکه تحت کنترل دقیق وثابت است پس ازپودگذاری متصل به پارچه باقی می ماند (دربعضی ازموارد پوددرکناره گیر پارچه (Temple) گرفته می شود). درلحظه مناسب، دنده انتخاب پودبه صورتی عمل می کند که سرپودبوسیله راپیرحامل (Bearing Rapier) که بر روی یک تسمه انعطاف پذیریایک میله قرارگرفته می شود وهمزمان بوسیله قیچیهایی که دردولبه قرارگرفته اند بریده می شود. پودپس ازگرفته شدن بوسیله راپیربه مرکزدهانه تارانتقال می یابد ودرآنجا راپیرحامل با راپیرکشنده به هم می رسند. راپیرکشنده سرنخ پودراگرفته وآن رابه طرف مقابل می برد ودرآنجا آن رارها می کند وبه این ترتیب عملیات پودگذاری تکمیل می گردد.

کلیک جهت دانلود