ارتباط بین توانایی تصویرسازی ورزشی و کارکردهای یادگیری مشاهده ای در ورزشکاران مرد

ارتباط بین توانایی تصویرسازی ورزشی و کارکردهای یادگیری مشاهده ای در ورزشکاران مرد

هدف از اجرای این پژوهش تعیین ارتباط بین توانایی تصویرسازی ورزشی و کارکردهای یادگیری مشاهده­ای در ورزشکاران مرد بود. 115 ورزشکار مرد شرکت کننده در دوازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویی با میانگین سنی 94/3±89/22 سال، پرسش نامه­های پژوهش را تکمیل نمودند. یافته­ها نشان داد ارتباط مثبت و معنا­داری بین خرده مقیاس­های توانایی تصویرسازی ورزشی و کارکردهای یادگیری مشاهده­ای وجود دارد. یافته­های تحلیل رگرسیون چندگانۀ به روش گام به گام نیز نشان داد توانایی تصویرسازی مهارت و هدف، کارکرد مهارتی و توانایی تصویرسازی راهبرد، کارکرد راهبردی یادگیری مشاهده­ای را به طور معناداری پیش­بینی می­کنند. همچنین کارکرد اجرایی یادگیری مشاهده­ای به طور معناداری توسط توانایی تصویرسازی هدف و تبحر پیش­بینی می­شود. یافته­های پژوهش حاضر پیشنهاد می­کنند مربیان و روانشناسان ورزشی می­توانند در ورزشکارانی که از سطوح مهارتی نسبتاً بالایی برخوردارند، با منطبق ساختن نوع توانایی تصویرسازی با کارکردهای یادگیری مشاهده­ای متناظر آن، اثربخشی تصویرسازی و یادگیری مشاهده­ای را بهبود بخشند.

نوع فایل: پی دی اف تعداد صفحات: 14

کلیک جهت دانلود