موضوع گزارش کار 7: طراحی شیفت رجیستر به کمک فلیپ فلاپ D

موضوع گزارش کار 7: طراحی شیفت رجیستر به کمک فلیپ فلاپ D

ثباتی که بتوان اطلاعات دودویی اش را به سمت راست یا چپ شیفت یا جابجا کند شیفت ریجستر میگویند. ساختار منطقی یک شیفت رجیستر از زنجیره ای از فلیپ فلاپ ها تشکیل شده که در آن خروجی یک فلیپ فلاپ به ورودی فلیپ فلاپ دیگر متصل است همه فلیپ فلاپها به یک پالس مشترک ساعت که اطلاعات را از یک طبقه به طبقه دیگر منتقل میکند وصل است

کلیک جهت دانلود