فایل فارسی فلش کاملا اصلی بدون مشکل HUAWEI Y320 T00

فایل فارسی فلش کاملا اصلی بدون مشکل HUAWEI Y320-T00

فایل فارسی فلش کاملا اصلی بدون مشکل HUAWEI Y320-T00

فایل فارسی فلش کاملا اصلی بدون مشکل

HUAWEI Y320-T00

cpu SC8825

V100R001CHSC01B059

os 4.0.3

کلیک جهت دانلود