رساله ارشد رشته حقوق با موضوع جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران

دانلود رساله ارشد رشته حقوق با موضوع جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران 140 ص

دانلود رساله ارشد رشته حقوق با موضوع جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران 140 ص فایل ورد

فهرست

چکیده

مقدمه

1- بیان مساله

2- اهمیت تحقیق

3- هدف تحقیق

4- روش کار

5- سوالات

6- فرضیات

7- پیشینه

8- ساماندهی موضوع

فصل اول: آثار جنسیت در عناوین مجرمانه

مقدمه

1-1 عناوین مجرمانه مختص مردان

1-1-1 لواط

1-1-2 تفخیذ

1-1-3 برهنه زیر یک پوشش خوابیدن دو مرد

1-1-4 ترک انفاق نسبت به همسر

1-1-5 ازدواج با زن شوهر دار یا در عده دیگری

1-1-6 عدم ثبت واقعه ازدواج دائم

1-1-7 عدم ثبت طلاق

1-1-8 عدم ثبت رجوع

1-1-9 ازدواج قبل از بلوغ دختر

1-1-10 انکار زوجیت

1-2 عناوین مجرمانه مختص زنان

1-2-1 مساحقه

1-2-2 برهنه زیر یک پوشش قرار گرفتن دو زن

1-2-3 بدحجابی

1-2-4 ازدواج زن شوهردار یا در عده با دیگری

1-2-5 ادعای زوجیت و مطالبه حقوق مالی ناشی از ازدواج برخلاف واقع

فصل دوم: آثار جنسیت در سن و میزان مسئولیت کیفری و مجازات

مقدمه

2-1 تاثیر جنسیت در سن مسئولیت کیفری و میزان مسئولیت و دیه

2-1-1 اثر جنسیت در سن مسئولیت کیفری

2-1-2-1 عاقله

2-2-2-1-1 درجه و محدوده مسئولیت عاقله

2-1-2-1-2 اثر جنسیت در عاقله

2-1-3 تاثیر جنسیت در میزان دیه

2-1-3-1 دیه قتل

2-1-3-2 دیه عضو

2-1-3-3 دیه ضرب و جرح

2-1-3-4 صدماتی که نیاز به ارش دارد

2-2 آثار جنسیت در میزان مجازات

2-2-1 اثر جنسیت در تخفیف مجازات

2-2-1-1 موارد تخفیف مجازات مردان در مقایسه با مجازات زنان

2-2-1-1-1 عدم حد در صورت تکرار خوابیدن دو مرد زیر یک پوشش

2-2-1-1-2 نسبت دادن زنا یا لواط توسط پدر یا جد پدری

2-2-1-1-2-1 پدر یا جد پدری و فرزند هر دو مسلمان یا نامسلمان باشند

2-2-1-1-2-2 پدر یا جد پدری و فرزند یکی مسلمان و دیگری نامسلمان باشد

2-2-1-1-3 قذف همسر متوفی توسط شوهرش

2-2-1-1-3-1 هر دو مسلمان یا نامسلمان باشند

2-2-1-1-3-2 یکی مسلمان دیگری نامسلمان باشد

2-2-1-1-5 قتل فرزند توسط جد یا جد پدری 2-2-1-1-4 سرقت پدر از مال فرزند

2-2-1-1-5-1 پدر یا جد پدری و فرزند هر دو مسلمان یا کافر باشند

2-2-1-1-5-2 پدر یا جد پدری و فرزند یکی مسلمان، دیگری کافر باشد

2-2-1-1-5-3 قتل فرزند حاصل از زنا

2-2-1-1-5-4 قتل فرزند رضاعی

2-2-1-1-5-5 قتل فرزند حاصل از لقاح مصنوعی

2-2-1-1-6 ایراد صدمات بدنی زن توسط مرد

2-2-1-1-7 جواز قتل و ضرب و جرح همسر ومرد اجنبی

2-2-1-2 موارد تخفیف مجازات زنان در مقایسه با مجازات مردان

2-2-1-2-1 حد زنا

2-2-1-2-1-1- زنا با زن پدر

2-2-1-2-1-2- زنای غیر مسلمان با زن مسلمان

2-2-1-2-1-3 زنای محصنه با نابالغ

3-2-1-2-1-4 زنای زن متاهل قبل از دخول

2-2-1-2-2 همجنس بازی

2-2-1-2-3 قوادی

2-2-1-2-4 تعرض نسبت به زنان

2-2-1-2-5 مزاحمت برای زنان

2-2-1-2-6 توهین به زنان در اماکن عمومی و معابر

2-2-1-2-7 رعایت موازین شرعی در مورد متهمین زن هنگام بازجویی

فصل سوم: آثار جنسیت در اثبات جرم و اجرای مجازات

مقدمه

3-1 آثار جنسیت در اثبات جرم

3-1-1 شهادت

3-1-1 تاثیر جنسیت در اعتبار شهادت

3-1-1-1-1 عدم اعتبار شهادت مرد

3-1-1-1-2 عدم اعتبار مطلق شهادت زن و اعتبار شهادت مرد

3-1-1-1-3 عدم پذیرش گواهی زن بدون همراهی مرد

3-1-2 قسامه

3-1-2-1 موارد قسامه

3-1-2-2 نصاب قسامه

3-2 آثار جنسیت در اجرای مجازات

3-2-1 اجرای مجازات مردان

3-2-1-1 اجرای قصاص

3-2-1-1-1 قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری

3-2-1-1-2 قتل زن توسط مرد

3-2-1-1-3 قتل خنثی توسط مرد

3-2-1-1-4 قطع عضو یا جرح زن توسط مرد

3-2-1-2 شیوه و کیفیت اجرای مجازات در قیاس با زنان

3-2-1-2-1 اجرای حد رجم

3-2-1-2-2 اجرای حد جلد

3-2-2-1 اجرای مجازات زنان

3-2-2-1 تاخیر در اجرای مجازات

3-2-2-1-1 موارد تاخیر در اجرای مجازات

3-2-2-1-2 مجاز ات های قابل تاخیر

نتیجه گیری

پیشنهاد ها

منابع و مآخذ

Abstract 132

چکیده

در این پژوهش تاثیرات جنسیت در حقوق کیفری ایران با مراجعه و ملاحظه قوانین و مقررات اعم از ماهوی و شکلی مورد بررسی قرار گرفت که مقنن با مد نظر قرار دادن جنسیت زن و مرد، تفاوت و تمایز در برخی موضوعات را اعمال کرده است. در عناوین مجرمانه جرایمی شناسایی گردیده است که مختص جنس معینی بوده و در سن مسئولیت کیفری و زمان آن زن و مرد وضعیت یکسانی ندارند. به نحوی که شروع مسئولیت کیفری زن زودتر از مرد است. در میزان دیه و پذیرش پرداخت دیه دیگری شرایط مساوی بین آنان حاکم نیست و زن جزء افرادی که عهده دار دیه دیگران هستند، محسوب نمی گردد. در تخفیف و تشدید مجازات اثر جنسیت قابل ملاحظه و موارد تخفیف مجازات هر یک در مقایسه با دیگری احصاء شده است. اثبات جرم و اجرای مجازات مباحثی می باشند که زن و یا مرد بودن در آن بی تاثیر نیست. شهادت زنان در بعضی جرایم قابل پذیرش نبوده و در قسامه جز زمانی که مدعی یا مدعی علیه باشند، نقشی ندارند. در قتل عمد اگر قاتل پدرو یا جدپدری باشد، اجرای قصاص ممکن نیست و چنانچه مقتول زن باشد، باید ابتدا نصف دیه مرد را پرداخت، آنگاه قصاص را اجرا کرد. قانونگذار در شیوه و کیفیت اجرای حد رجم و حد جلد و موارد تاخیر اجرای مجازات و مجازات های قابل تاخیر نیز جنسیت را مؤثر و بین زن و مرد تفاوت قائل شده است.

کلیک جهت دانلود