پایان نامه رشته حقوق واکاوی رکن مادی قتل و بررسی تفاوت و شباهت های موجود در این زمینه در حقوق ایران و انگلیس

پایان نامه رشته حقوق واکاوی رکن مادی قتل و بررسی تفاوت و شباهت های موجود در این زمینه در حقوق ایران و انگلیس

دانلود پایان نامه رشته حقوق واکاوی رکن مادی قتل و بررسی تفاوت و شباهت های موجود در این زمینه در حقوق ایران و انگلیس با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 201

دانلود پایان نامه آماده

مقدمه:

فکر تحقیق پیرامون رکن مادی قتل عمد بعنوان موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ابتدا از سوی استاد محترم راهنما به دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد پیشنهاد شد، نگارنده با توجه به سوالات و ابهاماتی که از درس حقوق جزای اختصاصی یک در مقطع کارشناسی نسبت به موضوع داشتم، شرایط را مهیا دیدم تا ضمن برخورداری از راهنمایی ها و ارشادات دو تن از اساتید ممتاز این حوزه سعی در حل ابهامات ذهنی خویش داشته باشم. اهمیت حقوق جزای عمومی بلحاظ بیان مسایل عمومی و بنیاد دینی که در بطن خود دارد و انتخاب یکی از چالش برانگیزترین عناوین این حوزه، رکن مادی، و امتزاج آن با مسائل مطرح شده در حوزه حقوق کیفری اختصاصی، قتل عمد، حساسیت و سختی چنین موضوعی را نشان می دهد. نگارنده سختی کار را به جان خرید و در قالب تکلیفی دانشجویی تلاش کرد تا در حد توان یک دانشجوی کارشناسی ارشد، مطالعاتی را در این حوزه انجام دهد. امتزاج رکن مادی به همراه قتل عمد، در واقع یکی از چالش برانگیزترین حوزه های موجود در رشته ی علوم جنائی از باب سوالات مطرح شده است. بررسی عناصر تشکیل دهنده ی رکن مادی و ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد، نیاز به مطالعه ی گسترده را ایجاب می کند.

فهرست مطالب

مقدمه 1

کلیات 6

الف- اهمیت رکن مادی 6

ب- ماهیت و اجزای تشکیل دهنده رکن مادّی 10

فصل اول: رفتار مرتکب در قتل عمد 18

مبحث اول: اشکال تحقق رفتار در قتل عمد 21

گفتار اول: فعل و ترک فعل 21

1- فعل 22

2- ترک فعل 29

گفتار دوم: فعل ناشی از ترک فعل 38

1- مفهوم فعل ناشی از ترک فعل و موضع دکترین حقوقی 38

2- تحقق یا عدم تحقق قتل عمد از طریق فعل ناشی از ترک فعل 40

گفتار سوم: عمل مادی یا غیر مادی 44

1- عمل مادی 44

2- عمل غیر مادی 45

3- سحر (جادو) 52

مبحث دوم: انواع مداخله در رفتار 56

گفتار اول: طرق مداخله در رفتار به طور انفرادی 56

1- مباشرت 57

2- تسبیب 57

2-1- تسبیب و مباشرت در فقه 58

گفتار دوم: طرق مداخله در رفتار به نحو اشتراک 65

1- ماهیت و شرایط شرکت در قتل عمد 66

2- اشکال شرکت در قتل عمد 75

2-1- شرکت در قتل عمد توسط مباشران 75

2-2- شرکت در قتل توسط مسببان 76

2-3- اجتماع مسبب و مباشر 77

2-4- شرکت فاعل و تارک فعل 77

فصل دوم: شرایط و اوضاع و احوال 78

مبحث اول: وجود انسان زنده دیگر 81

گفتار اول: آغاز حیات 83

1- حیات در کتب لغت 84

2- سقط جنین 84

2-1- مرحله قبل از ولوج روح 85

2-2- مرحله بعد از ولوج روح 85

گفتار دوم: بچه کشی 93

مبحث دوم: محقون الدم بودن قربانی 97

گفتار اول: مهدور الدم بودن مطلق 103

1- سابُّ النبی 103

2- کافر حربی 104

گفتار دوم: مهدور الدم بودن نسبی 105

1- قتل مستحق قصاص 106

2- قتل در مقام دفاع 106

3- قتل محارب و باغی 108

4- قتل زوجه و اجنبی در حال زنا 109

5- زانی محصن و لائط 110

6- مرتد 112

فصل سوم: نتیجه و رابطه علیت 125

مبحث اول: نتیجه 127

گفتار اول: انواع مرگ 128

1- مرگ حقیقی 128

2- نزع 128

3- مرگ ظاهری 129

4- کما 130

5- مرگ مغزی 131

گفتار دوم: معیار خاتمه حیات 131

1- معیار توقف اعمال تنفسی 132

2- معیار مرگ مغزی 133

مبحث دوم: رابطه علیت 140

گفتار اول: ننظریه های رایج برای احراز رابطه علیت 145

1- نظریه شرط ضروری 145

2- نظریه شرط متعارف 149

3- نظریه ضمان سبب اقوی 151

4- نظریه سبب متأخر در وجود 152

5- نظریه ضمان سبب مقدم در تأثیر 154

گفتار دوم: تئوری علت مداخله گر 155

1- عوامل مداخله گر مستقل 158

1-1- اشخاص ثالث 158

1-2- درمان پزشکی 159

1-3- رفتار قربانی 160

1-4- قوه قاهره 162

نتیجه گیری و پیشنهاد 164

کلیک جهت دانلود