گزارش تخصصی دبیر فیزیک دبیرستان: برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در درس فیزیک با روش های مناسب

گزارش تخصصی دبیر فیزیک دبیرستان: برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در درس فیزیک با روش های مناسب

معرفی:

گزارش تخصصی دبیر فیزیک دبیرستان: برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در درس فیزیک با روش های مناسب- بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات بیست وشش صفحه

فهرست مطالب در زیر آمده است:

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه (بیان و طرح موضوع)

ارزیابی از وضع موجود

اهداف گزارش:

هدف اصلی:

اهداف فرعی:

مقایسه با شاخص:

ارزیابی از وضع موجود

الف) مشاهده:

اولین گام جهت پیدا کردن دلایل مشکلات مشاهدات از خود دانش آموزان بود.

ب) مصاحبه:

ج) پرسشنامه:

د – مطالعات در زمینه علل ضعف فیزیک

الف) عوامل ضعف آموزش درس فیزیک که مربوط به محتوای کتاب های درسی ابتدایی می باشد.

1ـ محدودیت زمان:

2ـ محدودکردن معلم در انتخاب محتوا و فعالیت مناسب

3ـ عدم هماهنگی در ارائه مطالب محتوای درس:

4ـ محتوای کتب درسی

ب) عوامل ضعف آموزش فیزیک مربوط به خود دانش آموز

ج) عوامل ضعف آموزش فیزیک مربوط به روش های آموزش:

د) علل ضعف آموزش فیزیک که مربوط به معلمان است:

هـ) چند عامل دیگر از عوامل ضعف آموزش فیزیک

1ـ نقش فضا و مکان:

2ـ نقش خانواده:

3ـ کلاس های خصوصی:

4ـ در اختیارنبودن یافته های علمی فیزیک:

5ـ کمبود تکنولوژی:

تجزیه و تحلیل اطلاعات

راه حل های پیشنهادی

  1. پرورش دقّت و تقویت حافظه دیداری و شنیداری
  1. ایجاد شادی و نشاط در زنگ های درس فیزیک

3- ایجاد انگیزه در دانش آموزان

4 – مشارکت دانش آموز مهم ترین روش ایجاد انگیزه

6- برگزاری کلاس های تقویتی در شیفت بعد از ظهر

7 – روشن کردن هدف مبحث فیزیک قبل از تدریس

انتخاب راه حل ها

چگونگی اجرای راه های جدید:

ارزیابی بعد از اجرای طرح

1 – نمرات دانش آموزان در مفاهیم پایه ای:

2 – نمرات دانش آموزان در مباحث اصلی فیزیک

3 – حالات دانش آموزان در کلاس بعد از اجرای راه حل

نقاط قوت اجرای طرح

تقاط ضعف:

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

کلیک جهت دانلود