پایان نامه ارشد رشته حقوق بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس

پایان نامه ارشد رشته حقوق بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 230

دانلود پایان نامه آماده

مقدمه

اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می­باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن، با توسعه علم قضا و قضاوت، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی­مبالاتی، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی­جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد، فراهم گشت. به گونه ای که امروز، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است. و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می­گردد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

علایم اختصاری 1

مقدمه 2

الف) طرح بحث 2

ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن 3

ج) سوالات پایان نامه 4

د) فرضیات پایان نامه 4

ه) روش تحقیق 5

و) پلان کلی 5

بخش نخست

تجدیدنظر در احکام کیفری: سیرتحول، مفهوم و مبانی، خصوصیات و آثار

فصل اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری 7

مقدمه 7

مبحث اول: سیر تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران 8

گفتار اول: تجدیدنظر احکام کیفری قبل از انقلاب اسلامی ایران 8

بند اول: قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی 9

بند دوم: قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین دادگستری 11

بندسوم: قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری 12

گفتار دوم: تجدیدنظر احکام کیفری پس از انقلاب اسلامی ایران 13

بند اول: الغاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری 13

الف: آیین نامه دادسراها و دادگاه های انقلاب 13

ب: لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی 14

ج: قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری 14

بند دوم: احیاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری 20

الف: قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام و نحوه رسیدگی آن ها 20

ب: قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور 21

ج: قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها 22

بند سوم: وضعیت کنونی تجدیدنظر احکام کیفری 24

الف: قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 24

ب: قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 25

ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگا ه های عمومی و انقلاب 25

مبحث دوم: سیرتکوین و تطور تجدینظر احکام کیفری در حقوق انگلستان 27

گفتار اول: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه جزا 27

گفتار دوم: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه صلح (مجستریت) 30

فصل دوم: مفهوم و مبانی تجدیدنظر 32

مقدمه 32

مبحث اول: تعریف و ماهیت تجدیدنظر 33

گفتار اول: تعریف تجدیدنظر 33

بند اول: تعریف لغوی 33

بند دوم: تعریف اصطلاحی 33

گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر 35

بند اول: طرق اعتراض به احکام کیفری 35

بند دوم: انواع تجدیدنظر 36

الف: تجدیدنظر عام 36

ب: تجدیدنظر خاص 37

مبحث دوم: مبانی تجدیدنظر 40

گفتار اول: مبانی نظری تجدیدنظر 40

بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر 40

الف: جایزالخطابودن قاضی 41

ب: تضمین حقوق اصحاب دعوی 42

بند دوم: ادله مخالفین 43

الف: فقدان مبنای صحیح عقلی و فلسفی 44

ب: مردود بودن حکومت یک دادگاه بر دادگاه دیگر 44

ج: کاستن از ارزش و اعتبار دادگاه بدوی 45

گفتار دوم: مبانی عملی تجدیدنظر 46

بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر 46

الف: تجدیدنظر موجبی برای جلب اعتماد عمومی 46

ب: اثر پیشیگرانه تجدیدنظر 47

ج: تجدیدنظر موجبی برای وحدت رویه قضایی 47

د: پیش بینی سیستم تجدیدنظر در نظام های متمدن دنیا 47

بند دوم: دلایل مخالفین تجدیدنظر 48

الف: حکومت سیستم دلایل معنوی 48

ب: عدم امکان از سر گرفتن محاکمه در مرحله پژوهش 49

ج: ناکارآمدی روش متداول در دادرسی های پژوهش 50

د: محل وقوع دادگاه تجدیدنظر 51

ر: کاهش، (تزلزل) اعتبار احکام دادگاه ها 51

ز: دلایل جدید در مرحله تجدیدنظر 52

س: تجدیدنظر موجبی برای بلاتکلیفی و ایجاد تسلسل 52

ش: تجدیدنظرموجبی برای سوءاستفاده 53

فصل سوم: خصوصیات و آثار تجدیدنظر 56

مقدمه 56

مبحث اول: خصوصیات تجدیدنظر 57

گفتار اول: تجدیدنظر و طرق عادی اعتراض 57

بند اول: تجدیدنظر و واخواهی 57

بند دوم: تجدیدنظر و پژوهش 61

گفتار دوم: تجدیدنظر و طرق فوق العاده اعتراض 63

بند اول: تجدید نظر و فرجام 63

بند دوم: تجدیدنظر و اعاده دادرسی 65

بند سوم: تجدیدنظر و شعبه تشخیص 69

بند چهارم: تجدیدنظر و اعتراض از طریق رئیس قوه قضائیه 77

مبحث دوم: آثار تجدیدنظر 79

گفتار اول: اثر تعلیقی تجدیدنظر 79

گفتار دوم: اثر انتقالی تجدیدنظر 82

بند اول: برحسب موضوع مورد اعتراض 84

بند دوم: بر حسب عنوان تجدیدنظرخواه 86

الف: تجدیدنظرخواهی دادستان 87

ب: تجدیدنظرخواهی محکوم علیه 88

ج: تجدیدنظرخواهی مدعی خصوصی 91

گفتار سوم: ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر 93

بخش دوم

تشکیلات، تشریفات، صلاحیت و نحوه رسیدگی مراجع تجدیدنظر

فصل اول: ساختار و صلاحیت مراجع تجدیدنظر 97

مقدمه 97

مبحث اول: ساختار مراجع تجدیدنظر 98

گفتار اول: مراجع تجدیدنظر شکلی 98

بند اول: دیوان عالی کشور 98

الف: قسمت شعب دیوان عالی کشور 100

ب: دادسرای دیوان عالی کشور 101

بند دوم: دادگاه عالی عدالت 103

گفتار دوم: مراجع تجدیدنظر ماهوی 105

بند اول: دادگاه تجدیدنظر 106

بند دوم: دادگاه جزا 111

مبحث دوم: احکام قابل تجدیدنظر و موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر 115

گفتار اول: احکام قابل تجدیدنظر 115

بند اول: قطعیت و عدم قطعیت احکام 115

بند دوم: اصل تاثیر دعوی عمومی و خصوصی بر یکدیگر 121

گفتار دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر 123

بند اول: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر شکلی 123

الف: موارد صلاحیت دیوان عالی کشور 123

ب: موارد صلاحیت دادگاه عالی عدالت 132

بند دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ماهوی 134

الف: موارد صلاحیت دادگاه تجدیدنظر 134

ب: موارد صلاحیت دادگاه جزا 138

فصل دوم: شرایط و تشریفات تجدیدنظر 140

مقدمه 140

مبحث اول: تنظیم و تقدیم درخواست تجدیدنظر 141

گفتار اول: تنظیم درخواست تجدیدنظر 141

بند اول: شرایط تنظیم درخواست 141

الف: دادگاه تجدیدنظر 143

ب: دادگاه جزا 145

ج: دادگاه عالی عدالت 145

د: دیوان عالی 146

بند دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تنظیم درخواست 153

الف: شرایطی که ضمانت اجرای آن رد فوری درخواست است. 154

ب: شرایطی که ضمانت اجرای آن توقیف درخواست است. 155

گفتار دوم: تقدیم درخواست 156

بند اول: تکالیف تجدیدنظرخواه 156

بند دوم: تکالیف مرجع تقدیم درخواست تجدیدنظر 159

الف: حالتی که دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده باشد 159

ب: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص تقدیم شده باشد 160

ج: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص در مهلت مقرر و عامل تقدیم شده باشد 160

مبحث دوم: اشخاص ذی حق و مهلت تجدیدنظرخواهی 164

گفتار اول: اشخاص واجد حق تجدیدنظرخواهی 164

بند اول: محکوم علیه 164

بند دوم: دادستان 166

بند سوم: مدعی خصوصی 167

گفتار دوم: مهلت درخواست تجدیدنظر 170

فصل سوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر 174

مقدمه 174

مبحث اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ماهوی 175

گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر 175

بند اول: اعمال و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر 176

الف: عودت پرونده به دادگاه بدوی 176

ب: صدور قرار عدم صلاحیت 176

ج: صدور قرار رد درخواست 177

د: صدور قرار رد دعوی 177

بند دوم: اعمال و تصمیم دادگاه تجدیدنظر در موارد امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر 178

الف: نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر 178

1ـ اجرای ترتیبات مرحله بدوی 180

2ـ اجرای ترتیبات خاص 180

1ـ2ـ اخذ تامین مناسب 181

2ـ2 ـ ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل جلسه 182

3ـ2ـ تسهیل حضور زندانی در دادگاه 184

4ـ2ـ قرار تحقیق و معاینه محلی 184

5ـ2ـ استماع ادله جدید 185

ب: تصمیمات دادگاه تجدیدنظر 187

1ـ تایید حکم بدوی 187

2ـ تایید حکم بدوی همراه با اصلاح آن 188

3ـ نقض رای 189

1ـ3ـ صدور رای از دادگاه فاقد صلاحیت 189

2ـ3ـ صدور رای برخلاف موازین شرعی یا قانونی 189

گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه جزا 195

بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه جزا 195

بند دوم: تصمیمات دادگاه جزا 196

مبحث دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر شکلی 198

گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی کشور 198

بند اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد عدم امکان رسیدگی 198

بند دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد امکان رسیدگی 199

الف: فرایند رسیدگی دیوان عالی کشور 199

1ـ گزارش عضوممیز 200

2ـ اعلام تخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات 200

3ـ عدم دعوت اصحاب دعوی 201

4ـ اخذ نظر نماینده دادستان کل 201

5ـ ختم رسیدگی 201

ب: تصمیمات دیوان عالی کشور 202

1ـ تایید رای تجدیدنظر خواسته 202

2ـ نقض حکم تجدیدنظرخواسته 203

1ـ2ـ نقص بلاارجاع 203

2ـ2ـ نقض به لحاظ نقص تحقیقات 204

3ـ2ـ نقض حکم به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی 205

4ـ2ـ نقض و ارجاع 206

گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه عالی عدالت 208

بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه عالی عدالت 208

بند دوم: تصمیمات دادگاه عالی عدالت 208

نتیجه گیری و پیشنهاد 210

واژه نامه 221

پرونده های انگلیسی مورد استناد 224

منابع و مآخذ 225

کلیک جهت دانلود