اقدام پژوهی در مورد علاقه مند کردن دانش آموزان به رسم هندسی با فعالیت های تکمیلی (6)

اقدام پژوهی در مورد علاقه مند کردن دانش آموزان به رسم هندسی با فعالیت های تکمیلی

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزانم را با فعالیت های تکمیلی به رسم هندسی علاقه مند کنم؟

اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد.

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 42

مقدمه… 1

توصیف وضع موجود… 2

گرداوری اطلاعات (شواهد1)… 4

تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها… 9

راه کارهای پیشنهادی… 11

اجرای راه کارهای سال گذشته و نظارت برآن… 12

اجرای راه کارهای تکمیلی و جدید سال جاری و نظارت بر آن… 16

نتایج بدست آمده از اجرای راه کارها (شواهد2)… 25

1) ارزشیابی تاثیر اقدام جدید و اعتبار آن… 26

الف) ارزیابی تأثیر طرح برخود… 26

ب) ارزیابی تأثیر طرح بر همکاران ریاضی… 27

ج) ارزیابی تأثیر طرح بردانش آموزان… 28

2) اعتبار یابی… 29

تجدید نظر و پیشنهادها… 30

فهرست منابع… 31

پیوست ها و ضمائم… 32

مقدمه

چو بنگریم کرات، سیارات و ستاره ها را برمداری از نظم ریاضی ببینیم که اندک تغییری در این حرکت می توانست نابودی را به ارمغان آورد و چون گوش فرا دهیم هر ترنمی جان مایه ای از راز ریاضی را به جان دارد.

ریاضی علم مناظر و مرایا، علم مقابله و اعداد و علم فهم و نجات، گاه نهایت را چنان نزدیک که می توان چشم پوشید و گاه نزدیک را چنان دور که عالمی به یاری خواستن. سایه ذره لطف الهی چون بر دلی افتد مجنون وار شیدای دو چندانش کند تا رخصتی یابد وبا چشمه دل ذره بیند و چون ذره در ذره افتد کمال هنر در هر ذره کاینات بیند و اقرار نماید که اوست اولین معلم ریاضی و اولین معلم هنر. (مظفر غربی)

در این سیر سایه رضوان بردلم افتاد و درپی فرصتی تا اولین معلم هستی را از خود خشنود گردانم قلم وجان در وادی عشق به مشق واداشتم وبا تلاشی بدون چشم داشت سعی کردم که دانش آموزان و دبیران ریاضی را به رسم هندسی که بخشی از درس ریاضی راهنمایی است علاقه مند کنم.

امید است مثمر ثمر واقع شده و مورد عنایت همکاران و خوانندگان عزیز قرار بگیرد.

کلیک جهت دانلود