بیوشیمی مصور هارپر (ویرایش سی ام)

بیوشیمی مصور هارپر (ویرایش سی ام) ((30th edition) Harper\\\’s Illastrated Biochemistry)

کتاب مصور بیوشیمی هارپر که در بسیاری از رشته های پزشکی و پیراپزشکی به عنوان کتاب مرجع معرفی می شود، مفاهیم پیچیده بیوشیمی را به زبان ساده در اختیار مخاطب قرار می دهد. این کتاب از جمله ارزشمندترین کتاب ها در حوزه تخصصی خود می باشد.

کلیک جهت دانلود